הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)

מתוך ויקימסע
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה - האזורים בחבל הבלקן בהם רומנית היא שפת הרוב, בכחול בהיר - האזורים בחבל הבלקן בהם רומנית נפוצה בקרב קבוצות מיעוט.

רומנית (Română) היא שפה רומאנית אותה דוברים כיום בסביבות 24 מיליון אנשים כשפת אם, בעיקר ברומניה ובמולדובה, ודוברים עוד בסביבות 4 מיליון אנשים כשפה שנייה, בעיקר בחלקים מסוימים של הונגריה, סרביה, בולגריה ואוקראינה. דוברי רומנית פזורים גם על פני מדינות רבות נוספות ברחבי העולם - בעיקר באיטליה, בספרד, בארצות הברית, בקנדה, בישראל, ברוסיה, בפורטוגל, בבריטניה, בצרפת ובגרמניה.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • a - נהגה כהגיית פתח
 • e - נהגה כהגיית סגול
 • i - נהגה כהגיית חיריק (i כסיומת לריבוי כמעט אילם). המילים המעטות ברומניות
  בהן יש צליל "i" ארוך עושות שימוש במקום זאת בשתי i ‏(ii).
 • o - נהגה כהגיית חולם
 • u - נהגה כהגיית שורוק
 • ă - נהגה כהגיית a במלה האנגלית digital
 • â, î - אין מקבילה מדויקת בעברית. â ו-î מפיקים ברומנית את אותו הצליל.

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגה כהגיית בי"ת
 • c - נהגה כהגיית כ"ף דגושה, לפני e ו-i נהגה כהגיית צ'.
 • d - נהגה כהגיית דל"ת
 • f - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • g - נהגה כהגיית גימ"ל, לפני e ו-i נהגה כהגיית ג'
 • h - נהגה כהגיית חי"ת או ה"א חזק
 • i - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית לפני תנועה
 • j - נהגה כ-ז'
 • k - נהגה כהגיית כ"ף
 • l - נהגה כהגיית למ"ד
 • m - נהגה כהגיית מ"ם
 • n - נהגה כהגיית נו"ן
 • p - נהגה כהגיית פ"א
 • q - נהגה כהגיית k (אות בשימוש נדיר)
 • r - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת או לשונית
 • s - נהגה כהגיית סמ"ך
 • ş - נהגה כהגיית שי"ן
 • t - נהגה כהגיית ט"ת
 • ţ - נהגה כהגיית צד"י
 • v - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • w - נהגה כהגיית בי"ת רפה או כמו בשפת המקור
 • x - נהגה קְסְ או גְּזְ
 • y - נהגה כהגיית i כמו בשפת המקור
 • z - נהגה כהגיית זי"ן

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים ברומנית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום.
Salut
sah-LOOT
סא-לוט
מה שלומך?
Ce mai faci?
cheh my FAHTCH?
צ'ה מאי פאץ'?
טוב, תודה.
Mulţumesc, bine
mool-tzu-MESK BEE-nay
מול-צו-מסק בי-נה
מה שמך? (פורמלי, מכובד)
Cum vă numiţi?
coom vuh noo-MEETZ?
קום ווה נו-מיץ?
מה שמך? (לא פורמלי)
Cum te cheamă?
coom teh KYAHM-ah
קום טה קיאמה?
שמי הוא _____.
"Numele meu e ______.
NOO-meh-leh MEH-oo yeh ______
נו-מה-לה מאו יה _______
אני שמח/ה להכיר אותך.
mă bucur de cunoștință
meh bu-kur deh ku-no-shtin-tzeh
מה בו-קור דה קו-נו-שטינ-צה
בבקשה
Vă rog
vuh ROHG
ווה רוג
תודה
Mulţumesc
mool-tzoo-MESK
מול-צו-מסק
רב תודות
Mulţumesc mult
mool-tzoo-MESK moolt
מול-צו-מסק מולט
בשמחה, בעונג
Cu plăcere
koo pluh-CHAIR-eh
קו פלה -צ'ה-רה
על לא דבר
pentru nimic
PEHN-troo ni-mik
פן-טרו ני-מיק
כן
Da
DAH
דא
לא
Nu
NOO
נו
סליחה (השגת תשומת לב)
scuzați
Sku-zahts
סקו-זאץ
סליחה (התנצלות)
Îmi pare rău
oohm pah-reh RUH-OH
אום פא-רה ראו
להתראות
La revedere
lah reh-veh-DEH-reh
לה רה-ווה-דה-רה
אני לא מדבר/ת רומנית‏.
Nu vorbesc româneşte
NOO vor-BESC Roh-moohn-ESH-teh
נו וור-בסק רו-מון-אש-תה
את/ה מדבר/ת אנגלית ?
Vorbiţi engleză?
vor-BEETZ eng-LEH-zuh?
וור-ביץ אנג-לה-זה?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?
Vorbeşte cineva aici engleză?
vor-BESH-teh CHEEH-neh-vah AY-eetch eng-LEH-zuh?
וור-בש-טה צ'י-נה-ווה איי-איץ' אנג-לה-זה?
הצילו !
Ajutor!
ah-zhoo-TOR!
אה-ז'ו-טור!
בוקר טוב
Bună dimineaţa
BOO-nuh dee-mee-NYAH-tzuh
בו-נה די-מי-ניא-צה
יום טוב‏[1]
Bună ziua
BOO-nuh zi-OO-uh
בונה זיואה
ערב טוב
Bună seara
BOO-nuh syah-ruh
בו-נה סייא-רה
לילה טוב
Noapte bună
NWAHP-teh BOO-nuh
נוואפ-טה בו-נה
אני לא מבין/ה
Nu înţeleg
NOO oohn-tzeh-LEG
נו און-צה-לג
איפה השירותים ?
Unde e toaleta?
OON-deh yeh twah-LEH-tah?
און-דה יה טווא-לה-טה?
מה?
ce?
cheh?
צ'ה?
איפה?
unde?
OON-deh?
און-דה?
מי?
cine?
CHEEH-neh?
צ'י-נה?
מתי?
Când?
knd?
קאנד?
איזה?
Care?
KAH-reh?
קא-רה?
למה?
de ce?
deh cheh?
דה-צ'ה?
איך?
cum?
coom?
קום?
כמה?
câte
COOH-teh?
קו-טה?

בעיות
[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Lasă-mă în pace
LAH-suh muh oohn PAH-cheh
לה-סה מה און פא-צ'ה
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Chem poliţia
kem poh-LEE-tzee-ah
קם פוליציאה
משטרה!
Poliţia!
po-LEE-tzee-ah!
פוליציאה!
עצור! גנב!
Stai! Opriţi hoţul!
STAAY! Oh-preetz hoh-tzul!
סטאי! או-פריץ הו-צול!
אני זקוק לעזרתך
Am nevoie de ajutorul dumneavoastra
AHM neh-VOY-eh deh ah-ZHOO-tohr-ool doom-nyah-VWAH-strah
אם נה-ווי-אה דה אה-ז'ו-טור-אול דום-נייא-ווא-סטרה
זה מקרה חירום.
E o urgenţă
YEH oh oor-JEHN-tzuh
יה או אור-ג'ן-צה
איבדתי את דרכי.
M-am rătăcit
mahm ruh-tuh-CHEET
מאמ רה -טה-צ'יט
איבדתי את התיק שלי
Mi-am pierdut valiza
mee-AHM pee-ehr-DOOT vah-LEE-zah
מי-אם פייר-דוט ווא-לי -זה
איבדתי את הארנק שלי
Mi-am pierdut portmoneul/portofelul
mee-AHM pee-ehr-DOOT POHRT-mohn-eh-ool/POHRT-o-FEH-Loo
מי-אם פייר-דוט פורט-מון-אה-אול / פורט-או-פה-לול
אני חולה
Sunt bolnav
SOONT bohl-NAHV
סונט בול-נאב
נפצעתי
M-am accidentat
Mahm ahk-chee-dehn-TAHT
מאם אק-צ'י-דן-טאט
אני זקוק לרופא
Am nevoie de un doctor
AHM neh-VOY-eh deh dohk-TOHR
אם נה-ווי-אה דה און דוקטור
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Pot să utilizez telefonul dumneavoastra?
poht suh ohh-tee-LEE-zehz teh-leh-FOHN-ool doom-nyah-VWAH-strah
פוט סו או-טי-לי-זז טלפונול דום-נייא-וואה-סטרה?

מספרים
[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
Zero
Zero
זירו
1
unul
OO-noo
או-נו-ל
2
doi
doy
דוי
3
trei
tray
טראי
4
patru
PAH-troo
פא-טרו
5
cinci
cheench
צ'ינץ'
6
şase
SHAH-seh
שאסה
7
şapte
SHAHP-teh
שאפטה
8
opt
ohpt
אופט
9
nouă
NOH-uh
נואוה
10
zece
ZEH-cheh
זה-צ'ה
11
unsprezece
OON-spreh-zeh-cheh
און-ספרה-זה-צ'ה
12
doisprezece
DOY-spreh-zeh-cheh
דוי-ספרה-זה-צ'ה
13
treisprezece
TRAY-spreh-zeh-cheh
טראי-ספרה-זה-צ'ה
14
paisprezece
PIE-spreh-zeh-cheh
פי-ספרה-זה-צ'ה
15
cincisprezece
CHEENCH-spreh-zeh-cheh
צ'ינץ'-ספרה-זה-צ'ה
16
şaisprezece
SHY-spreh-zeh-cheh
שאיי-ספרה-זה-צ'ה
17
şaptesprezece
SHAHP-teh-spreh-zeh-cheh
שאפ-ספרה-זה-צ'ה
18
optsprezece
OPT-spreh-zeh-cheh
אופט-ספרה-זה-צ'ה
19
nouăsprezece
NO-uh-spreh-zeh-cheh
נו-או-ספרה-זה-צ'ה
20
douăzeci
DOH-uh ZETCH
דו-או זהטץ'
21
douăzeci şi unu
DOH-uh ZETCH shee OO-nu
דו-או זהטץ' שי או-נו
22
douăzeci şi doi
DOH-uh ZETCH shee DOY
דו-או זהטץ' שי דוי
23
douăzeci şi trei
DOH-uh ZETCH shee TRAY
דו-או זהטץ' שי טראי
30
treizeci
TRAY ZETCH
טראי זהטץ'
40
patruzeci
PAH-troo ZETCH
פא-טרו זהטץ'
50
cincizeci
CHEENCH ZETCH
שינץ' זהטץ'
60
şaizeci
SHAH-ee ZETCH
שא-אי זהטץ'
70
şaptezeci
SHAHP-teh ZETCH
שאפטה זהטץ'
80
optzeci
OHPT zetch
אופט זהטץ'
90
nouăzeci
NO-uh ZETCH
נו-או זהטץ'
100
o sută
OH SOO-tuh
או סו-טו
200
două sute
DOH-uh SOO-teh
דו-או סו-תה
300
trei sute
TRAY SOO-teh
טראי סו-תה
1000
o mie
oh MEE-eh
או מי-אה
2000
două mii
DOH-uh MEE
דו-או מי
1,000,000
un milion
OON mee-LEE-ohn
און מי-לי-און
חצי
jumătate
joo-muh-TAH-teh
ג'ו-מו-תה-טה
רבע
sfert
seh-fe-ret
סה-פה-רט

זמן
[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
acum
ah-COOM
אקום
מאוחר יותר
mai târziu
my toohr-ZEE-oo
מאי טר-זיאו
לפני
înainte de
oohn-I-een-teh deh
און-איי-אין-טה דה
בוקר
dimineaţă
dee-mee-NYAH-tzuh
די-מי-נייא-צה
אחר הצהריים
după amiază,după masă
DOO-puh ah-MYA-zuh
דו-פה אה-מייא-זה, דופה מאסה
ערב
seară
SYAH-ruh
סייא-רה
לילה
noapte
NWAHP-teh
נוואפ-טה

שעות[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
ora unu
OHR-ah OO-noo
אורה או-נו
שתיים לפנות בוקר
ora două
OHR-ah DOH-wuh
אורה דו-ווה
צהרי היום
prânz
proohnz
פרונז
שעה אחת בצהריים
ora treisprezece
TRAY-spreh-zeh-cheh OHR-eh
אורה טריי-ספרה-זה-צ'ה
שעה שתיים בצהריים
ora paisprezece
OHR-eh TRAY-PIE-spreh-zeh-cheh
אורה פאי-ספרה-זה-צ'ה
חצות
miezul nopţii
mee-EHZ-ool NOHP-tzee
מיי-אז-ול נופ-צי

משך[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
דקה אחת
un minut
oon meen-OOT
און מין-אוט
_____ דקות
_____ minute
_____ meen-OOT-eh
_____ מינאוט-תה
שעה אחת
o oră
OH OHR-uh
או אור-או
_____ שעות
_____ ore
OHR-eh
_____ אור-אה
יום אחד
o zi
OH ZEE
או זי
_____ ימים
_____ zile
_____ ZEE-leh
_____ זי-לה
שבוע אחד
o săptămână
OH suhp-tuh-MOOHN-uh
או סופ-טו-מונאו
_____ שבועות
_____ săptămâni
_____ suhp-tuh-MOOHN
_____ סופ-טו-מון
חודש אחד
o lună
OH LOO-nuh
או לו-נו
_____ חודשים
_____ luni
_____ LOON
_____ לון
שנה אחת
un an
oon AHN
און אן
_____ שנים
_____ ani
_____ AHN
_____ אן

ימים[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
astăzi
ah-STUHZ
אה-סטוז
אתמול
ieri
yehr
ייר
מחר
mâine
MUY-neh
מוי-נה
השבוע
săptămâna asta
suhp-tuh-MOOHN-ah AH-stah
סופ-טו-מון-אה אה-סטא
בשבוע שעבר
săptămâna trecută
suhp-tueh-MOOHN-ah treh-COOT-uh
סופ-טו-מון-אה טרה-קוט-או
בשבוע הבא
săptămâna viitoare
suhp-tuh-MOOHN-ah vee-TWAH-reh
סופ-טו-מון-אה וי-טווה-רה
יום ראשון
duminică
doo-MEEN-ee-kuh
דו-מין-אי-קון
יום שני
luni
loohn
לון
יום שלישי
marţi
mahrtz
מארץ
יום רביעי
miercuri
mee-EHR-coor
מי-אר-קור
יום חמישי
joi
zhoy
זוי
יום שישי
vineri
vee-NEHR
וי-נר
יום שבת
sâmbătă
SUHM-bah-tah
סאם-בא-תא

חודשים[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
ianuarie
ya-NWAH-ree-eh
יא-נווא-רי-אה
פברואר
februarie
FEB-RWAH-ree-eh
פב-רווא-רי-אה
מרץ
martie
MAR-tee-eh
מאר-טי-אה
אפריל
aprilie
ah-PREEL-ee-eh
אה-פריל-רי-אה
מאי
mai
my
מאי
יוני
iunie
YOO-nee-eh
יוני-אה
יולי
iulie
YOO-lee-eh
יולי-אה
אוגוסט
august
ow-GOOST
או-גוסט
ספטמבר
septembrie
sehp-TEHM-bree-eh
ספ-טם-ברי-אה
אוקטובר
octombrie
ohk-TOHM-bree-eh
אוק-טום-ברי-אה
נובמבר
noiembrie
noy-EHM-bree-eh
נוי-אהם-ברי-אה
דצמבר
decembrie
deh-CHEHM-bree-eh
דה-צ'ם-ברי-אה

צבעים
[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
negru
NEH-groo
נהגרו
לבן
alb
ahlb
אלב
אפור
gri
gree
גרי
אדום
roşu
ROH-shoo
רו-שו
כחול
albastru
ahl-BAH-stroo
על-בא-סטרו
צהוב
galben
GAHL-behn
גאל-בן
ירוק
verde
verde
וורדה
כתום
portocaliu
pohr-toh-KAH-lee-oo
פור-טו-קה-לי-או
סגול
mov
mohv
מוב
חום
maro
mah-ROH
מא-רו
ורוד
roz
roh-zz
רוז

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Cât costa un bilet până la _____?
COOHT KOHS-tah OOHN bee-LEHT POOHN-uh LAH _____?
קוט קוסטה און בילט פון-או לה _____?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Un bilet până la _____, vă rog
OON bee-LEHT POOHN-uh LAH _____, vuh ROHG
און בילט פון-או לה _____, וו רוג
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
Unde merge trenul/autobuzul ăsta?
OON-deh MEHR-jeh TREHN-ool/OW-toh-BOOZ-ool UH-stah?
און-דה מר-ג'ה תרן-אול/אוו-או-בוז-אול או-סתה?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Unde este trenul/autobuzul pentru _____?
OON-deh YES-teh TREHN-ool/OW-toh-BOOZ-ool PEHN-troo _____?
און-דה יס-תה טרנאול/אוו-טו-בוז-אלו פן-טרו _____?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Trenul/autobuzul ăsta opreşte la _____?
TREHN-ool/OW-toh-BOOZ-ool UH-stah OH-presh-teh lah _____?
טרנאול/אוו-טו-בוז-אול או-סתה או-פרש-תה לה _____?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
Când pleacă trenul/autobuzul spre _____ ?
COOHND PLYAH-kuh TREHN-ool/OW-toh-BOOZ-ool SPREH _____?
קונד פלייה-קו טרנאול/אוו-טו-בוז-אול ספרה _____?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
Când ajunge trenul/autobuzul ăsta la _____?
COOHND ah-ZHOON-jeh TREHN-ool/OW-toh-BOOZ-ool UH-stah lah _____?
קונד אה-זון-ג'ה טרן-אול/או-טו-בוז-אול או-סתה לה _____?

כיוונים[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
Cum ajung la _____ ?
COOM ah-ZHOONG lah _____ ?
קום אה-זונג לה _____ ?
...תחנת הרכבת ?
... gară?
... GAH-ruh?
... גא-רו?
...תחנת האוטובוס ?
...staţia de autobuz?
...STAH-tzee-ah deh OW-toe-booz?
...סאט-צי-אה דה אוו-טו-בוז?
... שדה התעופה ?
...aeroport?
...AH-yeh-roh-pohrt?
...אה-יה-רו-פורט?
...אזור מרכז העיר ?
...centrul oraşului?
...CHEHN-trool oh-RAHSH-oo-loo-wee?
...צ'ן-טרול רו-ראש-או-לו-ווי?
...אכסנית נוער ?
...caminul de tineret?
...kah-mee-nool deh TEE-nehr-eht?
...קה-מי-נול דה טי-נר-עט?
...המלון _____ ?
...hotelul _____ ?
hoh-TEHL-ool _____?
הו-טל-אול _____?
...השגרירות הישראלית?
...consulatul Israelului
COHN-soo-LAH-tool Israelului
קון-סו-לה-טול ישראלולוי
היכן ישנם הרבה...
Unde sunt multe _____
OON-deh SOONT MOOLT-eh _____
און-דה סונט מולט-אה ______
...מלונות?
...hoteluri?
...ho-TEHL-oor?
...הו-טל-אור
...מסעדות?
...restaurante?
...reh-stow-RAHN-teh?
...רה-סטו-ראן-תה?
...פאבים?
...baruri?
...BAHR-oor?
...באר-אור?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
...locuri turistice?
...loh-koor too-REE-stee-cheh?
...לו-קור טו-רי-סטי-צ'ה?
אנא הראה/י לי על המפה.
Puteţi să-mi arătaţi/arătare-me pe hartă?
poo-TEHTZ suhm ah-RUH-tahtz/ah-ruh-TAH-rah me peh HAHR-tuh?
פו-טץ סאם אה-רו-טאץ/אה-רו-תא-רא מי פה הר-טו?
רחוב
stradă
STRAH-duh
סטרא-דו
פנה שמאלה
luaţi-o la stânga
loo-ah-tzee-oh lah stoohn-gah
לו-אה-צי-או לה סטון-גא
פנה ימינה.
luaţi-o la dreapta
loo-ah-tzee-oh lah DRYAP-tah
לו-אה-צי-או לה דריאפ-תא
שמאלה
stânga
STOOHN-gah
סטונגה
ימינה
dreapta
DRYAP-tah
דריאפ-תא
היישר מלפנים
drept înainte
DREHPT oohn-ay-EEN-teh
דרפט און-איי-אין-תה
לקראת _____
spre _____
spreh _____
ספרה _______
אחרי ה- _____
după _____
doo-puh _____
דו-פו _______
לפני ה- _____
înainte de _____
oohn-ay-EEN-teh deh _____
און-איי-אין-תה דה _____
חפש את ה- _____
Aşteptaţi _____
ahsh-tehp-TAHTZ _____
אהש-טפ-טאץ _____
צומת דרכים
intersecţie
EEN-tehr-sehk-tzee-eh
אין-טר-סק-צי-אה
צפון
nord
NOHRD
נורד
דרום
sud
SOOD
סוד
מזרח
est
EHST
אסט
מערב
vest
VEHST
ווסט
במעלה הגבעה/ההר
sus
SOOS
סוס
במורד הגבעה/הר
jos
ZHOHS
זוס

נסיעה במונית[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taxi!
TAH-ksee!
טאקסי!
קח אותי ל _____, בבקשה.
Conduceţi-mă la _____, vă rog
CON-doo-cheh-tzee-muh lah _____, vuh ROHG
קון-דו-צ'ה-צי-מו לה ______, וו רוג
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
Cât costă pentru a ajunge la _____?
COOHT COH-stah PEHN-troo ah ah-ZHOON-jeh lah _____?
קוט קו-סטה פן-טרו אה אה-זון-ג'ה לה _____?
קח אותי לשם, בבקשה.
Conduceţi-mă acolo, vă rog
CON-doo-cheh-tzee-muh ah-KOH-loh, vuh ROHG
קון-דו-צ'ה-צי-מו אה-קון-לו, וו-רוג

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
Aveţi camere libere?
ah-VEHTZ KAH-meh-reh LEE-beh-reh?
אה-וץ קא-מה-רה לי-בה-רה?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
Cât costa o cameră pentru o persoană / pentru doua persoane?
COOHT KOH-stah oh KAH-meh-ruh pehn-troo OH pehr-SWAH-nuh... / pehn-troo DOH-wuh pehr-SWAH-neh?
קוט קו-סטא או קא-מה-רו פן-טרו או פר-סוואה-נו / פן-טרו דו-וו פר-סוואה-נו?
האם יש בחדר ...
Exista in camere...
ex-EES-tuh oon come-ereh...
אקס-איס-טו און קומה-ארה?
...סדינים ?
...aşternuturi?
...ahsh-tehr-NOO-toor?
אש-טר-נו-טור?
...חדר אמבטיה ?
...baie?
...BAY-yeh?
בא-יה?
...טלפון ?
...telefon?
...teh-leh-FOHN?
טה-לה-פון?
...טלוויזיה ?
...televizor?
...teh-leh-vee-ZOHR?
טה-לה-וי-זור?
האם אני יכול לראות את החדר ?
Pot să văd camera întâi?
poht suh VUHD CAH-meh-rah oohn-TOOH-ee?
פוט סו ווד קא-מה-רא און-טו-אי?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
Aveţi ceva mai liniştit?
ah-VEHTZ CHEH-vah MAY LEE-nee-SHTEET?
אה-וץ צ'ה-וא מאי לי-ני-שטיט?
... גדול יותר ?
...mai mare?
...MAY MAH-reh?
מאי מא-רה?
...נקי יותר ?
...mai curat?
...MAY koo-RAHT?
מאי קו-ראט?
...זול יותר?
...mai ieftin?
...MAY yef-TEEN?
מאי יף-טין?
טוב, אני אקח אותו..
Bine. Vreau camera
BEEN-eh. VRYOW KAH-meh-rah
בין-אה. וריאוו קא-מה-רא
בכוונתי להישאר _____ לילות.
Eu rămân ______ nopţi
YEH-oo ruh-MOOHN _____ NOHPTZ
יה-או רו-מון _____ נופץ
אתה יכול להמליץ על מלון אחר?
Puteţi recomanda alt hotel?
poo-TEHTZ reh-coh-MAHN-dah AHLT hoh-TEHL?
פו-טץ רה-קו-מאן-דא אלט הו-טל?
האם יש לכם כספת ?
Aveţi seif?
ah-VETZ SEYF?
אה-וץ סייף?
... לוקרים ?
...cuiere?
...KOO-yeh-reh?
קו-יה-רה?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
Preţul include micul dejun / cină?
PREH-tzool een-KLOO-deh MEE-kool deh-ZHOON / CHEE-nuh?
פרה-צול אין-קלו-דה מי-קול דה-זון / צ'י-נה?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
La ce oră este micul dejun / cina?
lah CHEH OH-ruh ye-steh MEE-kool deh-ZHOON / CHEE-nah?
לה צ'ן או-רו יה-סטה מי-קול דה-זון / צ'י-נה?
אנא נקו את החדר שלי..
Curăţaţi camera mea, vă rog
koo-ruh-TZAHTZ CAH-meh-rah MYAH, vuh ROHG
קו-רו-צאץ קא-מה-רא מיא, וו רוג
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
Puteţi să mă treziţi la _____?
poo-TEHTZ suh muh treh-ZEETZ lah _____?
פו-טטז סו מו טרה-זיץ
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
Aş vrea să achit nota şi să plec de la hotel
ahsh VRYAH suh ah-KEET NOH-tuh shee suh PLEHK deh lah ho-TEHL
אש וריאה סו אה-קיט נו-טו שי סו פלק דה לה הו-טל

כסף
[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
Acceptaţi dolari americani?
ock-chep-TAHTS DOH-lah-ree ah-meh-ree-KAHN?
אוק-צ'פ-טאץ דולארי אמריקאן?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
Acceptaţi cărţi de credit?
ock-chep-TAHTS KUHRTZ deh CREH-deet?
אוק-צ'פ-טאץ קורטז דה קרדיט?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
Puteţi să schimbaţi bani pentru mine?
poo-TEHTS suh skim-BAHTZ BAHN PEHN-troo MEE-nay?
פו-טטס סו סקים-באץ באן פן-טרו מי-נאי?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
Unde pot să schimb bani?
OON-deh POHT suh SKIMB BAHN?
און-דה פוט סו סקימב באן?
מהו שער החליפין ?
Cât este rata de schimb?
COOHT YES-teh RAH-tah deh SKIMB?
קוט יס-טה רא-טא דה סקימב?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
Unde este un bancomat?
OON-deh YES-teh OON BAHN-co-MAHT?
און-דה יס-טה אום בנקומט?

אוכל
[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
O masă pentru o persoană / pentru doua persoane, vă rog
OH MAHSS-uh pehn-troo OH pehrss-WAH-nuh... / pehn-troo DOH-ah pehrss-WAH-neh, vuh ROHG
או מאס-או פן-טרו או פרס-ווא-נו / פן-טרו דו-אה פרס-ווא-נה, וו רוג
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
Pot să văd meniul, vă rog?
POHT suh voohd MEH-nyool, vuh ROHG
פוט סו ווד מה-ניול, וו רוג
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
Pot să mă uit în bucătărie?
POHT suh muh OOYT oohn BOO-kah-teh-ree-eh
פוט סו מו אויט און בו-קא-טה-רי-אה
אני צמחוני/ת.
Sunt vegetarian
SOONT veh-jeh-tah-ree-AHN
סונט וה-ג'ה-טא-רי-אן
אני לא אוכל/ת חזיר.
Nu mănânc carne de porc
NOO muh-NUHNK CAR-neh deh POHRK
נו מו-נונק קאר-נה דה פורק
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
Mănânc numai hrană cuşer
muh-NUHNK NOO-MY H'RAHUN-uh KOOH-sher
מו-נונק נו-מאי הראון-או קו-שר
תפריט
a la carte
a la KART
אה לה קארט
ארוחת בוקר
micul dejun
MEE-kool deh-ZHOON
מי-קול דה-זון
ארוחת צהריים
dejun
deh-ZHOON
די-זון
ארוחת ערב
cină
CHEE-nuh
צ'-נו
אני מעוניין/ת ב-_____
Vreau _____
VROW _____
ורוו
אני רוצה צלחת עם _____.
Vreau o mâncare care conţine _____
VROW oh muhn-KAH-reh KAH-reh con-TZEEN-eh _____
וורוו או מון-קא-רה קא-רה קון-צין-אה _____
עוף
pui
POOY
פוי
בשר בקר
carne de vită
CAR-neh deh VEE-tah
קאר-נה דה וי-תא
דג
peşte
Pesh-teh
פש-תה
בשר חזיר
jambon
zhahm-BOHN
ז'אם-בון
נקניק
cârnaţi
kuhr-NATZ
קור-נאטס
גבינה
brânză
BROOHN-zah
ברון-זא
ביצים
ouă
O-uh
או-או
סלט
salată
sa-LAH-tah
סא-לא-תא
ירקות (טריים)
legume (proaspăte)
leh-GOO-meh (proh-ah-SPUH-teh)
לה-גו-מה (פרו-אה-ספו-תה)
פירות (טריים)
fructe (proaspete)
FROOK-teh (proh-ah-SPEH-teh)
פרוק-תה (פרו-אה-ספה-תה)
לחם
pâine
pooh-EEN-eh
פו-אין-אה
טוסט
pâine prăjită
pooh-EEN-eh pruh-JEE-tuh
פו-אין-אה פרו-ג'י-טו
נודלס
tăiţei
tuh-EE-tsay
טו-אי-ציי
אורז
orez
ohr-EZZ
אורז
שעועית
fasole
fah-SOH-leh
פא-סו-לה
אני מעוניין בכוס ______
Aş dori un pahar de _____
AHsh dohr oohn puh-HAR deh _____
אהש דור און פו-האר דה ______
אני מעוניין בספל ______
Aş dori o ceaşcă de _____
AHsh dohr o CHEE-ah-shkuh deh _____
אהש דור או צ'י-אה-שקו דה ______
אני מעוניין בבקבוק ______
Aş dori o sticlă de _____
AHsh dohr o STIK-lah deh _____
אהש דור או סטיק-לה דה ______
קפה
cafea
kaf-AA
כאפה
תה
ceai
CHY
צ'י
מיץ
suc
SOOK
סוק
מים מוגזים
apă minerală
AH-puh mee-neh-RAH-lah
אה-פא מי-נה-רא-לא
מים
apă
AH-puh
אה-פא
בירה
bere
BEH-reh
בה-רה
יין אדום / לבן
vin roşu/alb
VEEN ROH-shoo / AHLB
וין רו-שו / אלב
אני מעוניין במעט ______
Aş dori nişte _____
AHsh doh-REE nish-TEH ____
אהש דו-רי ניש-תה ______
מלח
sare
SAH-reh
סא-רה
פלפל
piper
PEE-pehr
פי-פר
חמאה
unt
OONT
אונט
מלצר! (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
Ospătar!
os-puh-TAHR!
אוס-פא-טאר!
אני סיימתי
Sunt gata.
SOONT gah-tah
סונט גא-תא
זה היה טעים.
A fost delicios
ah fohst deh-lee-CHOHSS
אה פוסט דה-לי-צ'וס
אתה יכול לנקות את השולחן.
Puteţi să strangeti farfuriile
POOH-tehtz suh STRUHN-getz far-FOOH-ree-leh
פו-טתץ סו סטראן-גטס פאר-פו-רי-לה
אנא הבא לי את החשבון.
Nota de plată, vă rog
NO-tah day PLAT-tuh, vuh ROHG
נו-תא דיי פלטץ-טוף, וו רוג

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
Serviţi alcool?
ser-VEETZ al-KOHL?
סר-ויץ אל-קול
בירה / שתי בירות, בבקשה..
O bere / două beri, vă rog.
oh BEH-reh / DOH-uh BEHR, vuh ROHG
או בה-רה / דו-או בר, וו רוג
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
Un pahar de vin roşu/alb, vă rog
oohn pah-HAHR deh VEEN ROH-shoo / AHLB, vuh ROHG
און פא-האר דה וין רו-שו / אלב, וו רוג
בקבוק, בבקשה.
O sticlă, vă rog
oh STIK-luh, vuh ROHG
או סטיק-לו, וו רוג
ויסקי
whisky
WHEESS-kee
ויס-קי
וודקה
vodka
VOHD-kah
ווד-קה
רום
rom
ROHM
רום
מים
apă
AH-puh
אה-פו
סודה
sifon
see-FOHN
סי-פון
מי טוניק
apă tonică
AH-puh TOH-nee-kuh
אה-פו טו-ני-קו
מיץ תפוזים
suc de portocale
SOOK deh POHR-to-KAHL-eh
סוק דה פור-טו-קאל-אה
קולה
cola
KOH-lah
קו-לה
עוד אחד בבקשה.
Încă unu, vă rog
OOHN-kah OOHN-oo vuh ROHG
און-קה און-או וו רוג
מתי אתם סוגרים ?
Când se închide barul ăsta?
COOHND seh uhn-KEE-deh BAH-rool AHS-ta
קונד סה און-קי-דה בא-רול אס-תא

קניות
[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
Cât costă asta?
COOHT KOHS-tah AHS-tah?
קוט קוס-תא אס-תא?
זה יקר מדי !
Este prea scump !
YES-teh PRAA SCOOMP !
ייס-תה פרא סקומפ !
האם אתה לוקח _____?
Aţi accepta _____?
ahtz ahk-chehp-TAH _____?
אץ אק-צ'הפ-תא ____?
יקר
scump
SCOOMP
סקומפ
זול
ieftin
yef-TEEN
ייף-טין
אני לא יכול/ה להרשות את זה
Nu-mi permit
NOOM pehr-MEET
נום פר-מיט
אני לא מעוניין בזה
Nu vreau aceasta
noo VREH-ow ah-CHA-stuh
נו ורה-או אה-צ'א-סטו
אתה מרמה אותי.
Mă înşelaţi
muh uhn-sheh-LAHTS
מו און-שה-לאטס
אני לא מעוניין/ת.
Nu sunt interesat
noo soont een-teh-reh-SAHT
נו סונט אין-תה-רה-סאט
בסדר, אני אקנה את זה
Bine, îl iau
bee-neh, uhl YA-oo
בי-נה, אול יא-או
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
Îmi puteţi da o pungă ?
UHM poo-TEH-tzee duh oh POON-guh ?
אום פו-תה-צי דו או פונ-גא ?
אני זקוק/ה ל...
Am nevoie de ...
AHM neh-VOY-eh deh...
אהם נה-וויי-אה דה...
...משחת שיניים.
...pastă de dinţi
...PAH-stuh deh DEENTS
...פא-סטו דה דינץ
...מברשת שיניים.
...periuţă de dinţi
...peh-ree-OO-tsuh deh DEENTS
...פה-רי-או-צו דה דינץ
...טמפונים.
...tampoane
...tam-POAH-neh
...טאמ-פואה-נה
...סבון.
...săpun
...suh-POON
...סא-פון
...שמפו.
...şampon
...shahm-POHN
...שאם-פון
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...anti-inflamator/calmant/analgezic
...ahnt-eehn-FLAH-mah-tohr/kahl-MAHNT/ahn-ahl-JEH-zzeek
...אנט-אינ-פלא-מא-טור / קאל-מאנט / אן-אל-ג'ה-זיק
...תרופה להצטננות.
...medicamente de răceală
...meh-dee-cah-MEN-teh deh ruh-CHA-luh
...מה-די-קא-מן-תה דה רא-צ'א-לו
...תרופה לכאב בטן.
...medicamente de stomac
...meh-dee-cah-MEN-teh deh stoe-MACK
...מה-די-קא-מן-תה דה סטו-מאק
...תער.
...o lamă de ras
...oh lah-MUH deh RAHS
...או לא-מו דה ראס
...סוללות
...baterii
...baah-TEH-ree
...בא-טה-רי
...מטרייה.
...o umbrelă
...oh oom-BREH-luh
...או אום-ברה-לו
...קרם הגנה.
...cremă solară
...CREH-muh soh-LAH-ruh
...קרה-מו סא-לא-רו
...גלויה.
...o carte poştală
...oh Car-TEH poe-SHTA-luh
...או קאר-תה פו-שטא-לו
...בולים..
...timbre
...TEAM-breh
...טים-ברה
...נייר מכתבים.
...hârtie de scris
...hoohr-TEE-eh deh SCREESS
...הור-טי-אה דה סקריס
...עט.
...un stilou
...OOHN stee-LOW
...און סטי-לו

נהיגה
[עריכה]

עברית רומנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
Aş dori să închiriez o maşină
AH-sh doh-REE sah uhn-KEE-ree-ehz o mah-SHEE-nah
אהש טו-רי סא און-קי-רי-עז או מא-שי-נא
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
Pot obţine asigurare?
pot ohb-tseen-eh ah-see-goo-RAH-reh?
פוט אוב-טסינ-אה אה-סי-גו-רא-רה?
עצור
stop
stop
סטופ
נתיב חד סטרי
sens unic
SEHNS oo-NEEK
סנס או-ניק
תן זכות קדימה
cedează trecerea
cheh-DAA-zah treh-CHER-aa
צ'-דא-זא טרה-צ'ר-אה
אין חנייה
Nu parcaţi
noo pahr-KATS
נו פאר-קאטס
מגבלת מהירות
viteza maximă
vee-TEH-zah MAH-ksee-mah
וי-טה-זא מא-קסי-מא
תחנת דלק
staţie de benzină
STAHTS-see-eh deh ben-ZEE-nuh
סטאטס-סי-אה דה בנ--זי-נו
בנזין
benzină
ben-ZEE-nuh
בנ-זי-נו
דיזל
motorină
moh-toh-REE-nah
מו-טו-רי-נא

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: רומנית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: רומנית

הערות שוליים[עריכה]

 1. בכל זמן שהוא לא בוקר/ערב/לילה ברומנית אומרים יום טוב.