הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)

מתוך ויקימסע
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה – אזורים במרכז אירופה בהם השפה הצ'כית היא השפה הרשמית או השפה הלאומית דה פקטו, בכחול בהיר – אזורים בהם ישנו קהילה דומיננטית של דוברי השפה הצ'כית

צ'כית (čeština) היא השפה הרשמית והלאומית של הרפובליקה הצ'כית. על פי הערכות נמצא כי יש בעולם כ-10.6 מיליוני בני אדם אשר דוברים את השפה הצ'כית כשפת אם.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • Aa - נהגית כהגיית פתח
 • Áá - נהגית כפתח ארוך
 • Ee - נהגית כצרה פתוח
 • Éé - נהגית כצרה פתוח ארוך
 • Ěě - נהגית כהגיית צרה לאחר n, t ו-d שנהגים מרוככים, נהגית כ-יֵה לאחר העיצורים p, b ו-v.
 • Ii - נהגית כהגיית חיריק
 • Íí - נהגית כחיריק ארוך
 • Oo - נהגית כהגיית חולם
 • Óó - נהגית כחולם ארוך
 • Uu - נהגית כהגיית קובוץ
 • Úú - נהגית כהגיית קובוץ ארוך
 • Ůů - נהגית כהגיית קובוץ ארוך
 • Yy - נהגית כהגיית חיריק
 • Ýý - נהגית כהגיית חיריק ארוך

עיצורים[עריכה]

 • Bb - נהגה כהגיית בי"ת דגושה, נהגה כהגיית פ"ה דגושה בסוף מילה.
 • Cc - נהגה כהגיית צד"י
 • Čč - נהגה כ-צ'
 • Dd - נהגה כהגיית דל"ת, נהגה כהגיית ת"ו בסוף מילה.
 • Ďď - נהגה כהגיית גימ"ל חכית (/ɟ/)
 • Ff - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • Gg - נהגה כהגיית גימ"ל דגושה, נהגה כהגיית כ"ף דגושה בסוף מילה.
 • Hh - נהגה כהגיית ה"א קולית (כמו במילה "מהר").
 • CHch - נהגה כהגיית כ"ף רפה
 • Jj - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית
 • Kk - נהגה כהגיית כ"ף דגושה
 • Ll - נהגה כהגיית למ"ד
 • Mm - נהגה כהגיית מ"ם
 • Nn - נהגה כהגיית נו"ן
 • Ňň - נהגה כנו"ן חכית (כמו ñ הספרדית).
 • Pp - נהגה כהגיית פ"א דגושה
 • Qq - נהגה כ-קב (כשהבי"ת היא רפה)
 • Rr - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • Řř - נהגה כרי"ש שיני
 • Ss - נהגה כהגיית סמ"ך
 • Šš - נהגה כהגיית שי"ן ימנית
 • Tt - נהגה כהגיית ת"ו
 • Ťť - נהגה כהגיית קו"ף חכית (/c/)
 • Vv - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • Ww - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • Xx - נהגה כ-קס
 • Zz - נהגה כהגיית זי"ן
 • Žž - נהגה כ-ז'

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בצ'כית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי)
Dobrý den.
DOH-bree dehn
?
שלום. (לא פורמלי)
Ahoj.
ahoy
?
מה שלומך? (פורמלי)
Jak se máte?
yahk seh MAA-teh?
?
מה שלומך? (לא פורמלי)
Jak se máš?
yahk seh MAA-sh?
?
טוב מאוד, תודה.
Dobře, děkuji.
DOH-brzheh, DYEH-koo-yih.
?
מה שמך? (לא פורמלי)
Jak se jmenuješ?
yahk seh YMEH-noo-yehsh?
?
השם שלי הוא _____.
Jmenuji se ______ .
YMEH-noo-ee seh _____.
?
שמח לפגוש אותך.
Těší mě.
TYEH-shee myeh.
?
בבקשה
Prosím
Proseem
?
תודה
Děkuji.
Dyekooyih.
?
על לא דבר
Rádo se stalo.
Raado seh stulo.
?
כן
Ano.
AH-noh.
?
לא
Ne.
neh.
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Promiňte
PROH-mih-nyteh
?
אני מצטער/ת.
Je mi to líto.
yeh mee toh LEE-toh
?
להתראות
Na shledanou
NAHSH-leh-dah-noh
?
אני לא מדבר צ'כית.
Neumím mluvit česky
Neh-oomeem mloovit cheskee.
?
אתה מדבר אנגלית ?
Mluvíte anglicky?
Mlooveeteh unglitskee?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר אנגלית?
Je tady někdo, kdo mluví anglicky?
Yeh tuhdih nyegdo gdo mloovee uhnglitskee?
?
הצילו !
Pomoc!
POH-mohts!
?
בוקר טוב
Dobré ráno
DOH-brehh RAHH-noh
?
ערב טוב
Dobrý večer
DOH-bree VEH-chehr
?
לילה טוב
Dobrou noc
DOH-broh nohts
?
אני לא מבין/ה
Nerozumím
NEH-roh-zoo-meem
?
איפה השירותים ?
Kde je záchod?
Gdeh yeh ZAHH-khoht?
?
מה?
Co?
Tsoh?
?
איפה?
Kde?
Gdeh?
?
מי?
Kdo?
Gdo?
?
מתי?
Když?
Kdihz?
?
איזה?
Který?
Kte-ree?
?
למה?
Proč?
Proch?
?
איך?
Jak?
Yahk?
?
כמה?
Kolik?
KOH-lihk?
?

בעיות
[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Nechte mě být.
NEHKH-teh myeh beet
?
אל תיגע בי!
Nedotýkejte se mě!
NEH-doh-tee-keh-teh seh myeh!
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Zavolám policii
ZAH-voh-laam POH-lee-tsee
?
משטרה!
Policie!
POH-lee-tsee-eh!
?
עצור! גנב!
Stůj, zloději!
stooyeh, ZLOH-dyehy!
?
אני זקוק לעזרתך.
Potřebuji vaši pomoc.
POHT-rzheh-boo-yee VAH-shee POH-mots
?
זה מקרה חירום.
To je nebezpečí.
toh yeh NEH-behz-peh-chee
?
איבדתי את דרכי.
Jsem ztracen
YEH-sehm ZTRAH-tsehn
?
איבדתי את התיק שלי
Ztratil jsem tašku
ZTRAH-til yeh-sehm TAHSH-koo
?
אבדתי את הארנק שלי
Ztratil jsem peněženku
ZTRAH-til yeh-sehm PEH-ehh-zhehn-koo
?
אני חולה
Je mi špatně.
yeh mee SHPAH-tnehh
?
נפצעתי
Jsem zraněn
YEH-sehm ZRAH-nehhn
?
אני זקוק לרופא
Potřebuji doktora
POHT-rgeh-boo-yee DOHK-toh-rah
?
האם אני יכול בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Mohu použít váš telefon?
MOH-hoo pwoh-zheet vaash TEH-leh-fohn?
?

מספרים
[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
nula
NOO-lah
?
1
jeden/jedna/jedno
YEH-dehn/ YEHD-nah/YEHD-noh
?
2
dva/dvě
dvah/ dvyeh
?
3
tři
trzhee
?
4
čtyři
CHTEE-rzhee
?
5
pět
pyeht
?
6
šest
shehst
?
7
sedm
SEH-duhm
?
8
osm
OH-suhm
?
9
devět
DEH-vyeht
?
10
deset
DEH-seht
?
11
jedenáct
YEH-deh-naatst
?
12
dvanáct
DVAH-naatst
?
13
třináct
TRZHEE-naatst
?
14
čtrnáct
CHTR-naatst
?
15
patnáct
PAHT-naatst
?
16
šestnáct
SHEST-naatst
?
17
sedmnáct
SEH-duhm-naatst
?
18
osmnáct
OH-suhm-naatst
?
19
devatenáct
DEH-vah-teh-naatst
?
20
dvacet
DVAH-tseht
?
21
dvacet jedna
DVAH-tseht YEHD-nah
?
22
dvacet dva
DVAH-tseht dvah
?
23
dvacet tři
DVAH-tseht trzhih
?
30
třicet
TRZHIH-tseht
?
40
čtyřicet
CHTIH-rzhih-tseht
?
50
padesát
PAH-deh-saat
?
60
šedesát
SHEH-deh-saat
?
70
sedmdesát
SEH-duhm-deh-saat
?
80
osmdesát
OH-suhm-deh-saat
?
90
devadesát
DEH-vah-deh-saat
?
100
sto
stoh
?
200
dvě stě
dvyeh styeh
?
300
tři sta
trzhih stah
?
1000
tisíc
TIH-seehts
?
2000
dva tisíce
dvah TIH-see-tseh
?
1,000,000
milion
MIH-lyohn
?
חצי
půl
pool
?

זמן
[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
teď
tehtch
?
מאוחר יותר
později
POHZ-dyeh-yih
?
לפני
před
przhehd
?
בוקר
ráno
RAHH-noh
?
אחר הצהריים
odpoledne
OHD-poh-lehd-neh
?
ערב
večer
VEH-chehr
?
לילה
noc
nohts
?

שעות[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
jedna hodina
YEHD-nah HOH-dih-nah
?
שתיים לפנות בוקר
dvě hodiny
dvyeh HOH-dih-nih
?
צהרי היום
poledne
POH-lehd-neh
?
בשעה אחת בצהריים
třináct hodin
TRZHIH-naatst HOH-dihn
?
בשעה שתיים בצהריים
čtrnáct hodin
CHTR-naatst HOH-dihn
?
חצות
půlnoc
POOL-nohts
?

משך[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
_____ minuta / minut
_____ mee-NOO-tah / MEE-noot
?
_____ שעה/ות
_____ hodina / hodin
_____ hoh-DIH-nah / HOH-dihn
?
_____ יום/ימים
_____ den / dní
_____ dehn / dnee
?
_____ שבוע/ות
_____ týden / týdnů
_____ TOO-dehn / TOOD-noo
?
_____ חודש/ים
_____ měsíc / měsíců
_____ MJEH-sihk / MJEH-sih-tsoo
?
_____ שנה/ים
_____ rok / roků
_____ rohk / ROH-koo
?

ימים[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
dnes
dnehs
?
אתמול
včera
FCHEH-rah
?
מחר
zítra
ZEE-trah
?
השבוע
tento týden
TEHN-toh TEE-dehn
?
בשבוע שעבר
minulý týden
MIH-noo-lee TEE-dehn
?
בשבוע הבא
příští týden
PRZHEESH-tee TEE-dehn
?
יום ראשון
neděle
NEH-dyeh-leh
?
יום שני
pondělí
POHN-dyeh-lee
?
יום שלישי
úterý
OO-teh-ree
?
יום רביעי
středa
STRZHEH-dah
?
יום חמישי
čtvrtek
CHTVR-tehk
?
יום שישי
pátek
PAA-tehk
?
יום שבת
sobota
SOH-boh-tah
?

חודשים[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
leden
LEH-dehn
?
פברואר
únor
OO-nohr
?
מרץ
březen
BRZHEH-zehn
?
אפריל
duben
DOO-behn
?
מאי
květen
KVYEH-tehn
?
יוני
červen
CHEHR-vehn
?
יולי
červenec
CHER-veh-nehts
?
אוגוסט
srpen
SAIR-pehn
?
ספטמבר
září
ZAH-rzhee
?
אוקטובר
říjen
RZHEE-yehn
?
נובמבר
listopad
LEES-toh-pahd
?
דצמבר
prosinec
PROH-see-nehts
?

צבעים
[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
černá
CHEHR-nahh
?
לבן
bílá
BEE-lahh'
?
אפור
šedá
SHEH-dahh
?
אדום
červená
CHEHR-veh-nahh
?
כחול
modrá
MOH-drahh
?
צהוב
žlutá
ZHLOO-tahh
?
ירוק
zelená
ZEH-leh-nahh
?
כתום
oranžová
OH-rahn-zhoh-vahh
?
סגול
fialová
FYAH-loh-vahh
?
חום
hnědá
HNYEH-dahh
?
ורוד
růžová
ROO-zhoh-vahh
?

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Kolik stojí jízdenka do _____?
KOH-lihk STOH-yee YEEZ-dehn-kah doh _____?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Jednu jízdenku do _____, prosím
YEHD-noo YEEZ-dehn-koo doh, PROH-seem
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע?
Kam jede tento vlak/autobus?
kahm YEH-deh TEHN-toh vlahk/OW-toh-boos?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Kde je vlak/autobus do _____?
GDEH yeh vlahk/OW-toh-boos doh ____ ?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Staví tento vlak/autobus v _____?
STAH-vee TEHN-toh vlahk/OW-toh-boos vuh _____?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה?
Kdy odjíždí vlak/autobus do _____?
GDIH OHT-yee-zhdyee vlahk/OW-toh-boos doh _____?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
Kdy přijede tento vlak/autobus do _____?
GDIH PRZHIH-yeh-deh TEHN-toh vlahk/OW-toh-boos doh _____?
?

כיוונים[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת?
?
?
?
...תחנת האוטובוס?
?
?
?
... שדה התעופה?
?
?
?
...אזור מרכז העיר?
?
?
?
... אזור הפרוורים?
?
?
?
...אכסנית נוער?
?
?
?
...המלון _____?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taxík!
TAHK-seek!
?
קח אותי ל _____, בבקשה
Vezměte mě do/k/na _____, prosím
VEHZ-myeh-teh mnyeh doh/kuh/nah, PROH-seem
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
Kolik to stojí do/k/na _____?
KOH-lihk toh STOH-yee doh/kuh/nah?
?
קח אותי לשם, בבקשה
Vezměte mě tam, prosím
VEHZ-myeh-teh mnyeh tahm, PROH-seem
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים?
?
?
?
...חדר אמבטיה?
?
?
?
...טלפון?
?
?
?
...טלוויזיה?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר?
?
?
?
... גדול יותר?
?
?
?
...נקי יותר?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת?
?
?
?
... לוקרים?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט
?
?
?

כסף
[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע?
?
?
?
מהו שער החליפין?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט?
?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
?
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול?
Podáváte alkohol?
poh-dahh-VAHH-teh ahl-KOH-hohl?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
(Jedno) pivo/dvě piva, prosím
(YEHD-noh) PIH-voh/dvyeh PIH-vah, PROH-seem
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
skleničku červeného/bílého vína, prosím
Sklanichku CHEHR-veh-nehho/BEE-lehho VEE-noha, PROH-seem
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
Půl litru, prosím
pool LIH-truh, PROH-seem
?
בקבוק, בבקשה.
Láhev, prosím
LAHH-hehf, PROH-seem
?
ויסקי
whiskey
VEES-kee
?
וודקה
vodka
VOHD-kah
?
רום
rum
ruhm
?
מים
voda
VOH-dah
?
סודה
limonáda
lih-moh-NAHH-dah
?
מי טוניק
tonik
TOH-nihk
?
מיץ תפוזים
pomerančový džus
POH-meh-rahn-choh-vee joos
?
קולה
kola
KOH-lah
?
עוד אחד בבקשה
Ještě jedno, prosím
YEHSH-tyeh YEHD-noh, PROH-seem
?
מתי אתם סוגרים?
Kdy zavíráte?
kdih zah-vee-RAHH-teh?
?

קניות
[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה?
Kolik stojí tohle?
KOH-lihk STOH-yee TOH-leh?
?
זה יקר מדי!
To je příliš drahé
toh yeh PRZHEE-lihsh DRAH-hehh
?
האם אתה לוקח _____?
Prodal byste to za ___ ?
PROH-dahl BIHS-teh toh zah _____?
?
יקר
drahé
DRAH-hehh
?
זול
levné
LEHF-nehh
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
Nemůžu si to dovolit
NEH-moo-zhuh sih toh DOH-voh-liht
?
אני לא מעוניין בזה
Nechci to
NETS-htsih toh
?
אתה מרמה אותי
Snažíte se mě podvést
SNAH-zhee-teh seh myeh POHD-vehhst
?
אני לא מעוניין/ת
Nemám zájem
NEH-mahhm ZAHH-yehm
?
בסדר, אני אקח את זה
Dobře, vezmu si to
DOH-brhzeh, VEHZ-muh sih toh
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
Můžu dostat tašku?
MOO-zhuh DOHS-taht TASH-kuh?
?
אני זקוק/ה ל...
Potřebuji...
POH-trzheh-boo-yih...
?
...משחת שיניים
...zubní pastu
...ZOOB-nee PAHS-too
?
...מברשת שיניים
...kartáček na zuby
...KAHR-tahh-check nah ZOO-bih
?
...טמפונים
...tampóny
...TAHM-pohh-nih
?
...סבון
...mýdlo
...MOOD-loh
?
...שמפו
...šampón
...SHAHM-pohhn
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...lék proti bolesti
...lyehk PROH-tih BOH-lehs-tih
?
...תרופה להצטננות
...něco proti nachlazení
...NYEH-tsoh PROH-tih NAHK-lah-zeh-nee
?
...תרופה לכאב בטן
...tablety na trávení
...TAH-bleh-tih nah TRAHH-veh-nee
?
...תער
...holicí strojek
...HOH-lih-tsee STROH-ee-ehk
?
...סוללות
...baterie
...BAH-teh-ryeh
?
...מטרייה
...deštník
...DEHSHT-neek
?
...קרם הגנה
...opalovací krém
...OH-pah-loh-vah-tsee krehhm
?
...גלויה
...pohlednici
...POH-lehd-nih-tsih
?
...בולים
...poštovní známku
...POHSH-tohf-nee ZNAHHM-kuh
?
...נייר מכתבים
...papír na psaní
...PAH-peer nah PSAH-nee
?
...עט
...pero
...PEH-roh
?

נהיגה
[עריכה]

עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב
Chtěl bych si pronajmout auto
khtyehl bihkh sih proh-NAI-mowt OW-toh
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח?
Můžu si sjednat pojištění?
MOO-zhuh sih SYEHD-naht POY-ihsh-tyeh-nee?
?
עצור
stop
stohp
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
jednosměrná ulice
YEHD-nohs-myehr-nahh oo-LEE-tseh
?
תן זכות קדימה
dej přednost v jízdě
day PRZHEHD-nohst vah YEEZ-dyeh
?
אין חנייה
zákaz parkování
ZAHH-kahz PAHR-koh-vahh-nee
?
מגבלת מהירות
omezení rychlosti
oh-MEH-zeh-nee RIHKH-lohs-tih
?
תחנת דלק
čerpací stanice / benzínka
CHEHR-pah-tsee STAH-nih-tseh/BEHN-zeen-kah
?
בנזין
benzín
BEHN-zeen
?
דיזל
diesel / nafta
DEE-sehl/NAHF-tah
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: צ'כית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: צ'כית