לדלג לתוכן

הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה – אזורים במרכז אירופה בהם השפה הצ'כית היא השפה הרשמית או השפה הלאומית דה פקטו, בכחול בהיר – אזורים בהם ישנו קהילה דומיננטית של דוברי השפה הצ'כית

צ'כית (čeština) היא השפה הרשמית והלאומית של הרפובליקה הצ'כית. על פי הערכות נמצא כי יש בעולם כ-10.6 מיליוני בני אדם אשר דוברים את השפה הצ'כית כשפת אם.

מדריך הגייה

[עריכה]

תנועות

[עריכה]
 • Aa - נהגית כהגיית פתח
 • Áá - נהגית כפתח ארוך
 • Ee - נהגית כצרה פתוח
 • Éé - נהגית כצרה פתוח ארוך
 • Ěě - נהגית כהגיית צרה לאחר n, t ו-d שנהגים מרוככים, נהגית כ-יֵה לאחר העיצורים p, b ו-v.
 • Ii - נהגית כהגיית חיריק
 • Íí - נהגית כחיריק ארוך
 • Oo - נהגית כהגיית חולם
 • Óó - נהגית כחולם ארוך
 • Uu - נהגית כהגיית קובוץ
 • Úú - נהגית כהגיית קובוץ ארוך
 • Ůů - נהגית כהגיית קובוץ ארוך
 • Yy - נהגית כהגיית חיריק
 • Ýý - נהגית כהגיית חיריק ארוך

עיצורים

[עריכה]
 • Bb - נהגה כהגיית בי"ת דגושה, נהגה כהגיית פ"ה דגושה בסוף מילה.
 • Cc - נהגה כהגיית צד"י
 • Čč - נהגה כ-צ'
 • Dd - נהגה כהגיית דל"ת, נהגה כהגיית ת"ו בסוף מילה.
 • Ďď - נהגה כהגיית גימ"ל חכית (/ɟ/)
 • Ff - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • Gg - נהגה כהגיית גימ"ל דגושה, נהגה כהגיית כ"ף דגושה בסוף מילה.
 • Hh - נהגה כהגיית ה"א קולית (כמו במילה "מהר").
 • CHch - נהגה כהגיית כ"ף רפה
 • Jj - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית
 • Kk - נהגה כהגיית כ"ף דגושה
 • Ll - נהגה כהגיית למ"ד
 • Mm - נהגה כהגיית מ"ם
 • Nn - נהגה כהגיית נו"ן
 • Ňň - נהגה כנו"ן חכית (כמו ñ הספרדית).
 • Pp - נהגה כהגיית פ"א דגושה
 • Qq - נהגה כ-קב (כשהבי"ת היא רפה)
 • Rr - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • Řř - נהגה כרי"ש שיני
 • Ss - נהגה כהגיית סמ"ך
 • Šš - נהגה כהגיית שי"ן ימנית
 • Tt - נהגה כהגיית ת"ו
 • Ťť - נהגה כהגיית קו"ף חכית (/c/)
 • Vv - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • Ww - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • Xx - נהגה כ-קס
 • Zz - נהגה כהגיית זי"ן
 • Žž - נהגה כ-ז'

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בצ'כית

[עריכה]

בסיסיים

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי)
Dobrý den.
DOH-bree dehn
?
שלום. (לא פורמלי)
Ahoj.
ahoy
?
מה שלומך? (פורמלי)
Jak se máte?
yahk seh MAA-teh?
?
מה שלומך? (לא פורמלי)
Jak se máš?
yahk seh MAA-sh?
?
טוב מאוד, תודה.
Dobře, děkuji.
DOH-brzheh, DYEH-koo-yih.
?
מה שמך? (לא פורמלי)
Jak se jmenuješ?
yahk seh YMEH-noo-yehsh?
?
השם שלי הוא _____.
Jmenuji se ______ .
YMEH-noo-ee seh _____.
?
שמח לפגוש אותך.
Těší mě.
TYEH-shee myeh.
?
בבקשה
Prosím
Proseem
?
תודה
Děkuji.
Dyekooyih.
?
על לא דבר
Rádo se stalo.
Raado seh stulo.
?
כן
Ano.
AH-noh.
?
לא
Ne.
neh.
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Promiňte
PROH-mih-nyteh
?
אני מצטער/ת.
Je mi to líto.
yeh mee toh LEE-toh
?
להתראות
Na shledanou
NAHSH-leh-dah-noh
?
אני לא מדבר צ'כית.
Neumím mluvit česky
Neh-oomeem mloovit cheskee.
?
אתה מדבר אנגלית ?
Mluvíte anglicky?
Mlooveeteh unglitskee?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר אנגלית?
Je tady někdo, kdo mluví anglicky?
Yeh tuhdih nyegdo gdo mloovee uhnglitskee?
?
הצילו !
Pomoc!
POH-mohts!
?
בוקר טוב
Dobré ráno
DOH-brehh RAHH-noh
?
ערב טוב
Dobrý večer
DOH-bree VEH-chehr
?
לילה טוב
Dobrou noc
DOH-broh nohts
?
אני לא מבין/ה
Nerozumím
NEH-roh-zoo-meem
?
איפה השירותים ?
Kde je záchod?
Gdeh yeh ZAHH-khoht?
?
מה?
Co?
Tsoh?
?
איפה?
Kde?
Gdeh?
?
מי?
Kdo?
Gdo?
?
מתי?
Když?
Kdihz?
?
איזה?
Který?
Kte-ree?
?
למה?
Proč?
Proch?
?
איך?
Jak?
Yahk?
?
כמה?
Kolik?
KOH-lihk?
?

בעיות

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Nechte mě být.
NEHKH-teh myeh beet
?
אל תיגע בי!
Nedotýkejte se mě!
NEH-doh-tee-keh-teh seh myeh!
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Zavolám policii
ZAH-voh-laam POH-lee-tsee
?
משטרה!
Policie!
POH-lee-tsee-eh!
?
עצור! גנב!
Stůj, zloději!
stooyeh, ZLOH-dyehy!
?
אני זקוק לעזרתך.
Potřebuji vaši pomoc.
POHT-rzheh-boo-yee VAH-shee POH-mots
?
זה מקרה חירום.
To je nebezpečí.
toh yeh NEH-behz-peh-chee
?
איבדתי את דרכי.
Jsem ztracen
YEH-sehm ZTRAH-tsehn
?
איבדתי את התיק שלי
Ztratil jsem tašku
ZTRAH-til yeh-sehm TAHSH-koo
?
אבדתי את הארנק שלי
Ztratil jsem peněženku
ZTRAH-til yeh-sehm PEH-ehh-zhehn-koo
?
אני חולה
Je mi špatně.
yeh mee SHPAH-tnehh
?
נפצעתי
Jsem zraněn
YEH-sehm ZRAH-nehhn
?
אני זקוק לרופא
Potřebuji doktora
POHT-rgeh-boo-yee DOHK-toh-rah
?
האם אני יכול בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Mohu použít váš telefon?
MOH-hoo pwoh-zheet vaash TEH-leh-fohn?
?

מספרים

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
nula
NOO-lah
?
1
jeden/jedna/jedno
YEH-dehn/ YEHD-nah/YEHD-noh
?
2
dva/dvě
dvah/ dvyeh
?
3
tři
trzhee
?
4
čtyři
CHTEE-rzhee
?
5
pět
pyeht
?
6
šest
shehst
?
7
sedm
SEH-duhm
?
8
osm
OH-suhm
?
9
devět
DEH-vyeht
?
10
deset
DEH-seht
?
11
jedenáct
YEH-deh-naatst
?
12
dvanáct
DVAH-naatst
?
13
třináct
TRZHEE-naatst
?
14
čtrnáct
CHTR-naatst
?
15
patnáct
PAHT-naatst
?
16
šestnáct
SHEST-naatst
?
17
sedmnáct
SEH-duhm-naatst
?
18
osmnáct
OH-suhm-naatst
?
19
devatenáct
DEH-vah-teh-naatst
?
20
dvacet
DVAH-tseht
?
21
dvacet jedna
DVAH-tseht YEHD-nah
?
22
dvacet dva
DVAH-tseht dvah
?
23
dvacet tři
DVAH-tseht trzhih
?
30
třicet
TRZHIH-tseht
?
40
čtyřicet
CHTIH-rzhih-tseht
?
50
padesát
PAH-deh-saat
?
60
šedesát
SHEH-deh-saat
?
70
sedmdesát
SEH-duhm-deh-saat
?
80
osmdesát
OH-suhm-deh-saat
?
90
devadesát
DEH-vah-deh-saat
?
100
sto
stoh
?
200
dvě stě
dvyeh styeh
?
300
tři sta
trzhih stah
?
1000
tisíc
TIH-seehts
?
2000
dva tisíce
dvah TIH-see-tseh
?
1,000,000
milion
MIH-lyohn
?
חצי
půl
pool
?

זמן

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
teď
tehtch
?
מאוחר יותר
později
POHZ-dyeh-yih
?
לפני
před
przhehd
?
בוקר
ráno
RAHH-noh
?
אחר הצהריים
odpoledne
OHD-poh-lehd-neh
?
ערב
večer
VEH-chehr
?
לילה
noc
nohts
?

שעות

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
jedna hodina
YEHD-nah HOH-dih-nah
?
שתיים לפנות בוקר
dvě hodiny
dvyeh HOH-dih-nih
?
צהרי היום
poledne
POH-lehd-neh
?
בשעה אחת בצהריים
třináct hodin
TRZHIH-naatst HOH-dihn
?
בשעה שתיים בצהריים
čtrnáct hodin
CHTR-naatst HOH-dihn
?
חצות
půlnoc
POOL-nohts
?

משך

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
_____ minuta / minut
_____ mee-NOO-tah / MEE-noot
?
_____ שעה/ות
_____ hodina / hodin
_____ hoh-DIH-nah / HOH-dihn
?
_____ יום/ימים
_____ den / dní
_____ dehn / dnee
?
_____ שבוע/ות
_____ týden / týdnů
_____ TOO-dehn / TOOD-noo
?
_____ חודש/ים
_____ měsíc / měsíců
_____ MJEH-sihk / MJEH-sih-tsoo
?
_____ שנה/ים
_____ rok / roků
_____ rohk / ROH-koo
?

ימים

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
dnes
dnehs
?
אתמול
včera
FCHEH-rah
?
מחר
zítra
ZEE-trah
?
השבוע
tento týden
TEHN-toh TEE-dehn
?
בשבוע שעבר
minulý týden
MIH-noo-lee TEE-dehn
?
בשבוע הבא
příští týden
PRZHEESH-tee TEE-dehn
?
יום ראשון
neděle
NEH-dyeh-leh
?
יום שני
pondělí
POHN-dyeh-lee
?
יום שלישי
úterý
OO-teh-ree
?
יום רביעי
středa
STRZHEH-dah
?
יום חמישי
čtvrtek
CHTVR-tehk
?
יום שישי
pátek
PAA-tehk
?
יום שבת
sobota
SOH-boh-tah
?

חודשים

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
leden
LEH-dehn
?
פברואר
únor
OO-nohr
?
מרץ
březen
BRZHEH-zehn
?
אפריל
duben
DOO-behn
?
מאי
květen
KVYEH-tehn
?
יוני
červen
CHEHR-vehn
?
יולי
červenec
CHER-veh-nehts
?
אוגוסט
srpen
SAIR-pehn
?
ספטמבר
září
ZAH-rzhee
?
אוקטובר
říjen
RZHEE-yehn
?
נובמבר
listopad
LEES-toh-pahd
?
דצמבר
prosinec
PROH-see-nehts
?

צבעים

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
černá
CHEHR-nahh
?
לבן
bílá
BEE-lahh'
?
אפור
šedá
SHEH-dahh
?
אדום
červená
CHEHR-veh-nahh
?
כחול
modrá
MOH-drahh
?
צהוב
žlutá
ZHLOO-tahh
?
ירוק
zelená
ZEH-leh-nahh
?
כתום
oranžová
OH-rahn-zhoh-vahh
?
סגול
fialová
FYAH-loh-vahh
?
חום
hnědá
HNYEH-dahh
?
ורוד
růžová
ROO-zhoh-vahh
?

תחבורה

[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Kolik stojí jízdenka do _____?
KOH-lihk STOH-yee YEEZ-dehn-kah doh _____?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Jednu jízdenku do _____, prosím
YEHD-noo YEEZ-dehn-koo doh, PROH-seem
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע?
Kam jede tento vlak/autobus?
kahm YEH-deh TEHN-toh vlahk/OW-toh-boos?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Kde je vlak/autobus do _____?
GDEH yeh vlahk/OW-toh-boos doh ____ ?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Staví tento vlak/autobus v _____?
STAH-vee TEHN-toh vlahk/OW-toh-boos vuh _____?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה?
Kdy odjíždí vlak/autobus do _____?
GDIH OHT-yee-zhdyee vlahk/OW-toh-boos doh _____?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
Kdy přijede tento vlak/autobus do _____?
GDIH PRZHIH-yeh-deh TEHN-toh vlahk/OW-toh-boos doh _____?
?

כיוונים

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת?
?
?
?
...תחנת האוטובוס?
?
?
?
... שדה התעופה?
?
?
?
...אזור מרכז העיר?
?
?
?
... אזור הפרוורים?
?
?
?
...אכסנית נוער?
?
?
?
...המלון _____?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taxík!
TAHK-seek!
?
קח אותי ל _____, בבקשה
Vezměte mě do/k/na _____, prosím
VEHZ-myeh-teh mnyeh doh/kuh/nah, PROH-seem
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
Kolik to stojí do/k/na _____?
KOH-lihk toh STOH-yee doh/kuh/nah?
?
קח אותי לשם, בבקשה
Vezměte mě tam, prosím
VEHZ-myeh-teh mnyeh tahm, PROH-seem
?

לינה באכסניה/מלון

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים?
?
?
?
...חדר אמבטיה?
?
?
?
...טלפון?
?
?
?
...טלוויזיה?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר?
?
?
?
... גדול יותר?
?
?
?
...נקי יותר?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת?
?
?
?
... לוקרים?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט
?
?
?

כסף

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע?
?
?
?
מהו שער החליפין?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט?
?
?
?

אוכל

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
?
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

שתייה וחיי לילה

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול?
Podáváte alkohol?
poh-dahh-VAHH-teh ahl-KOH-hohl?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
(Jedno) pivo/dvě piva, prosím
(YEHD-noh) PIH-voh/dvyeh PIH-vah, PROH-seem
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
skleničku červeného/bílého vína, prosím
Sklanichku CHEHR-veh-nehho/BEE-lehho VEE-noha, PROH-seem
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
Půl litru, prosím
pool LIH-truh, PROH-seem
?
בקבוק, בבקשה.
Láhev, prosím
LAHH-hehf, PROH-seem
?
ויסקי
whiskey
VEES-kee
?
וודקה
vodka
VOHD-kah
?
רום
rum
ruhm
?
מים
voda
VOH-dah
?
סודה
limonáda
lih-moh-NAHH-dah
?
מי טוניק
tonik
TOH-nihk
?
מיץ תפוזים
pomerančový džus
POH-meh-rahn-choh-vee joos
?
קולה
kola
KOH-lah
?
עוד אחד בבקשה
Ještě jedno, prosím
YEHSH-tyeh YEHD-noh, PROH-seem
?
מתי אתם סוגרים?
Kdy zavíráte?
kdih zah-vee-RAHH-teh?
?

קניות

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה?
Kolik stojí tohle?
KOH-lihk STOH-yee TOH-leh?
?
זה יקר מדי!
To je příliš drahé
toh yeh PRZHEE-lihsh DRAH-hehh
?
האם אתה לוקח _____?
Prodal byste to za ___ ?
PROH-dahl BIHS-teh toh zah _____?
?
יקר
drahé
DRAH-hehh
?
זול
levné
LEHF-nehh
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
Nemůžu si to dovolit
NEH-moo-zhuh sih toh DOH-voh-liht
?
אני לא מעוניין בזה
Nechci to
NETS-htsih toh
?
אתה מרמה אותי
Snažíte se mě podvést
SNAH-zhee-teh seh myeh POHD-vehhst
?
אני לא מעוניין/ת
Nemám zájem
NEH-mahhm ZAHH-yehm
?
בסדר, אני אקח את זה
Dobře, vezmu si to
DOH-brhzeh, VEHZ-muh sih toh
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
Můžu dostat tašku?
MOO-zhuh DOHS-taht TASH-kuh?
?
אני זקוק/ה ל...
Potřebuji...
POH-trzheh-boo-yih...
?
...משחת שיניים
...zubní pastu
...ZOOB-nee PAHS-too
?
...מברשת שיניים
...kartáček na zuby
...KAHR-tahh-check nah ZOO-bih
?
...טמפונים
...tampóny
...TAHM-pohh-nih
?
...סבון
...mýdlo
...MOOD-loh
?
...שמפו
...šampón
...SHAHM-pohhn
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...lék proti bolesti
...lyehk PROH-tih BOH-lehs-tih
?
...תרופה להצטננות
...něco proti nachlazení
...NYEH-tsoh PROH-tih NAHK-lah-zeh-nee
?
...תרופה לכאב בטן
...tablety na trávení
...TAH-bleh-tih nah TRAHH-veh-nee
?
...תער
...holicí strojek
...HOH-lih-tsee STROH-ee-ehk
?
...סוללות
...baterie
...BAH-teh-ryeh
?
...מטרייה
...deštník
...DEHSHT-neek
?
...קרם הגנה
...opalovací krém
...OH-pah-loh-vah-tsee krehhm
?
...גלויה
...pohlednici
...POH-lehd-nih-tsih
?
...בולים
...poštovní známku
...POHSH-tohf-nee ZNAHHM-kuh
?
...נייר מכתבים
...papír na psaní
...PAH-peer nah PSAH-nee
?
...עט
...pero
...PEH-roh
?

נהיגה

[עריכה]
עברית צ'כית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב
Chtěl bych si pronajmout auto
khtyehl bihkh sih proh-NAI-mowt OW-toh
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח?
Můžu si sjednat pojištění?
MOO-zhuh sih SYEHD-naht POY-ihsh-tyeh-nee?
?
עצור
stop
stohp
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
jednosměrná ulice
YEHD-nohs-myehr-nahh oo-LEE-tseh
?
תן זכות קדימה
dej přednost v jízdě
day PRZHEHD-nohst vah YEEZ-dyeh
?
אין חנייה
zákaz parkování
ZAHH-kahz PAHR-koh-vahh-nee
?
מגבלת מהירות
omezení rychlosti
oh-MEH-zeh-nee RIHKH-lohs-tih
?
תחנת דלק
čerpací stanice / benzínka
CHEHR-pah-tsee STAH-nih-tseh/BEHN-zeen-kah
?
בנזין
benzín
BEHN-zeen
?
דיזל
diesel / nafta
DEE-sehl/NAHF-tah
?

ראו גם

[עריכה]
מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: צ'כית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: צ'כית