הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה - האזורים במרכז אירופה בהן השפה הסלובקית היא שפת הרוב, בכחול בהיר - האזורים במרכז אירופה בהן השפה הסלובקית היא שפתם של קבוצות מיעוט בולטות.

סלובקית (Slovenský jazyk) היא שפה סלאבית מערבית והשפה הרשמית של סלובקיה. נכון ל-2014 היו ברחבי העולם בסביבות 5.51 מיליון דוברי סלובקית ברמת שפת אם.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות קצרות[עריכה]

 • a - נהגה כהגיית פתח.
 • ä - הצליל a במילה האנגלית "fat"
 • e - נהגה כהגיית צירי
 • i - נהגה כהגיית חיריק.
 • o - נהגה כהגיית חוֹלָם.
 • u - נהגה כהגיית שורוק.
 • y - הצליל i במילה האנגלית "wick"

תנועות ארוכות[עריכה]

 • á - הצליל a במילה האנגלית "far"
 • é - הצליל é במילה האנגלית "bled"
 • í - הצליל ee במילה האנגלית "see"
 • ó - הצליל oo במילה האנגלית "door"
 • ú - הצליל u במילה האנגלית "flute"
 • ý - הצליל ee במילה האנגלית "weep"

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגה כהגיית בי"ת.
 • c - נהגה כהגיית צד"י.
 • č - נהגה כהגיית צד"י גרושה
 • d - נהגה כהגיית דל"ת
 • ď - נהגה "דז'"
 • dz - נהגה "דז"
 • - נהגה גימ"ל גרושה
 • f - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • g - נהגה כהגיית גימ"ל
 • h - נהגה כהגיית כ"ף רפה
 • ch - הצליל ch במילה האנגלית "loch"
 • j - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית.
 • k - נהגה כהגיית כ"ף דגושה.
 • l - נהגה כהגיית למ"ד.
 • ĺ - הצליל ll במילה האנגלית "call"
 • ľ - הצליל ly במילה האנגלית "halyard"
 • m - נהגה כהגיית מ"ם.
 • n - נהגה כהגיית נו"ן.
 • ň - הצליל ny במילה האנגלית "canyon"
 • ô - הצליל wa במילה האנגלית "want"
 • p - נהגה כהגיית פ"א דגושה.
 • q - נהגה כ"קְוּוּ"
 • r - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • ŕ - הצליל rr במילה האנגלית "carro"
 • s -נהגה כהגיית סמ"ך.
 • š -נהגה כהגיית שי"ן ימנית
 • t - נהגה כהגיית ת"ו.
 • ť - הצליל tu במילה האנגלית "tune"
 • v - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • w - הצליל v במילה האנגלית "vest"
 • x - נהגה כהגיית "קְסְ"
 • z - נהגה כהגיית זי"ן
 • ž - נהגה כהגיית זי"ן גרושה

הדיפתונגים[עריכה]

 • au - הצליל ow במילה האנגלית "cow"
 • ia - הצליל ia במילה האנגלית "piano"
 • ie - הצליל ea במילה האנגלית "fear"
 • iu - הצליל ew במילה האנגלית "new"
 • ô - הצליל wo במילה האנגלית "woke"

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בסלובקית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום
Dobrý deň
DOH-bree deñ
?
מה שלומך?
Ako sa máte?
AH-koh sah MAA-teh?
?
טוב מאוד, תודה.
Ďakujem, dobre
JAH-koo-yehm DOH-breh
?
מה שמך?
Ako sa voláte?
AH-koh sah VOH-laa-tyeh?
?
השם שלי הוא _____.
Volám sa______
VOH-laam sah_____
?
שמח/ה לפגוש אותך.
Teší ma
TYEH-shee mah
?
בבקשה
Prosím
PROH-seem
?
תודה
Ďakujem
JAH-koo-yehm
?
על לא דבר
Nie je za čo
NYEE-eh yeh ZAH choh
?
כן (פורמלי)
Áno
AAH-noh
?
כן (לא פורמלי)
Hej
HAY
?
לא
Nie
NYEE-eh
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Prepáčte
PREH-paach-tyeh
?
סליחה (התנצלות)
Prepáčte
PREH-paach-tyeh
?
להתראות
Do videnia
doh VEE-deh-nyah
?
את/ה מדבר/ת אנגלית ?
Hovoríte po anglicky?
HOH-voh-ree-teh poh AHN-glits-kih?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?
Hovorí niekto po anglicky?
HOH-voh-ree nyiehk-toh poh AHN-glits-kih?
?
הצילו!
Pomoc!
POH-mohts!
?
בוקר טוב
Dobré ráno
DOH-brehh RAA-noh
?
אחר הצהריים טובים.
Dobrý deň
DOH-bree deh-NYEH
?
ערב טוב
Dobrý večer
DOH-bree VEH-chehr
?
לילה טוב
Dobrú noc
DOH-broo nohts
?
אני לא מבין/ה
Nerozumiem
NEH-roh-zoo-myehm
?
איפה השירותים?
Kde sú tu záchody?
kdeh soo too ZAA-khoh-dih?
?
מה?
?
?
?
איפה?
?
?
?
מי?
?
?
?
מתי?
?
?
?
איזה?
?
?
?
למה?
?
?
?
איך?
?
?
?
כמה?
?
?
?

בעיות
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי!
Choď preč!
KHOD PRECH!
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Zavolám políciu
ZAH-voh-laam POH-leeet-syiuh
?
משטרה!
políciu!
POH-leeet-syiuh!
?
גנב!
Zlodej!
ZLOH-dehj!
?
אני זקוק לעזרתך
Môžete mi prosím pomôct?
mwoh-ZHEH-teh mi PROH-seeem POH-mwohtst?
?
זה מקרה חירום.
Treba pomoc
TREH-bah POH-mohts
?
איבדתי את דרכי.
Nevyznám sa tu
neh-VIZ-naam sah too
?
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Môžem prosím použiť telefón?
MWOH-zhem PROH-seeem PWOH-zhee-tuh teh-LEH-fawn?
?

מספרים
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
nula
NOO-lah
?
1
jeden
YEH-dehn
?
2
dva
DUH-vah
?
3
tri
trih
?
4
štyri
SHTIH-rih
?
5
päť
pehtch
?
6
šesť
SHEHSTCH
?
7
sedem
SEH-dyehm
?
8
osem
OH-sehm
?
9
deväť
JYEH-vetch
?
10
desať
JYEH-sahtch
?
11
jedenásť
YEH-deh-nahhstch
?
12
dvanásť
DVAH-nastch
?
13
trinásť
TRIH-nahhstch
?
14
štrnásť
SHTR-nahhstch
?
15
pätnásť
PEHT-nahhstch
?
16
šestnásť
SHEHS-nahhstch
?
17
sedemnásť
SEH-dyehm-nahhstch
?
18
osemnásť
OH-sehm-nahhstch
?
19 daväťnást
?
?
20
dvadsať
JVAHD-sahtch
?
21 dvadsať jeden
?
?
22 dvadsať dva
?
?
23 dvadsať tri
?
?
30
tridsať
TREED-sahtch
?
40
štyridsať
SHTIH-rzhihd-sahtch
?
50
päťdesiat
PEH-tch-dyeh-syaht
?
60
šesťdesiat
SHEHTCH-deh-syaht
?
70
sedemdesiat
SEH-dyem-dyeh-syiat
?
80
osemdesiat
OH-sehm-dyeh-syaht
?
90
deväťdesiat
JYEH-vetch-dyeh-syaht
?
100
sto
stoh
?
200
dvesto
DVEHS-toh
?
300
tristo
TRIHS-toh
?
1000
tisíc
TIH-seetz
?
1,000,000
milión
MIH-lih-ohhn
?

זמן
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו teraz
?
?
מאוחר יותר pozdejšie
?
?
לפני pred, predtým
?
?
בוקר ráno
?
?
בבוקר ráno
?
?
אחר הצהריים poludnie, poobedie
?
?
ערב večer
?
?
בערב navečer, večer

večerom

?
?
לילה noc
?
?

שעות[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
?
?
?
שתיים לפנות בוקר
?
?
?
תשע בבוקר
?
?
?
צהרי היום
?
?
?
בשעה אחת בצהריים
?
?
?
בשעה שתיים בצהריים
?
?
?
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב pol osmej večer
?
?
חצות polnoc
?
?

משך[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
?
?
?
_____ שעה/ות
?
?
?
_____ יום/ימים
?
?
?
_____ שבוע/ות
?
?
?
_____ חודש/ים
?
?
?
_____ שנה/ים
?
?
?

ימים[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום dnes
?
?
אתמול včera
?
?
מחר zajtra
?
?
השבוע tento týždeň
?
?
בשבוע שעבר minulý týždeň
?
?
בשבוע הבא budúci týždeň
?
?
יום ראשון nedeľa
?
?
יום שני pondelok
?
?
יום שלישי utorok
?
?
יום רביעי streda
?
?
יום חמישי štvrtok
?
?
יום שישי piatok
?
?
יום שבת sobota
?
?

חודשים[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר Január
?
?
פברואר Február
?
?
מרץ Marec
?
?
אפריל Apríl
?
?
מאי Máj
?
?
יוני Jún
?
?
יולי júl
?
?
אוגוסט August
?
?
ספטמבר September
?
?
אוקטובר Oktober
?
?
נובמבר November
?
?
דצמבר December
?
?

צבעים
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור čierný zcerny צֶ'רְנִי
לבן biely
?
בֵּילִי
אפור sivý
?
?
?
אדום červený
?
?
כחול modrý
?
?
צהוב žltý
?
?
ירוק zelený
?
?
כתום oranžový
?
?
סגול fialov
?
?
חום hnedý
?
?

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
?
?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
?
?
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
?
?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
?
?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
?
?
?

כיוונים[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת ?
?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
?
?
?
... שדה התעופה ?
?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
?
?
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
?
?
?
...המלון _____ ?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה.
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
?
?
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
?
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
?
?
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים ?
?
?
?
...חדר אמבטיה ?
?
?
?
...טלפון ?
?
?
?
...טלוויזיה ?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
?
?
?
... גדול יותר ?
?
?
?
...נקי יותר ?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת ?
?
?
?
... לוקרים ?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
?
?
?

כסף
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
?
?
?
מהו שער החליפין ?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
?
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
?
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה.
?
?
?
מתי אתם סוגרים ?
?
?
?

קניות
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
?
?
?
זה יקר מדי !
?
?
?
האם אתה לוקח _____?
?
?
?
יקר
?
?
?
זול
?
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
?
?
?
אני זקוק/ה ל...
?
?
?
...משחת שיניים.
?
?
?
...מברשת שיניים.
?
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
?
?
?
...שמפו.
?
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות.
?
?
?
...תרופה לכאב בטן.
?
?
?
...תער.
?
?
?
...סוללות.
?
?
?
...מטרייה
?
?
?
...קרם הגנה.
?
?
?
...גלויה.
?
?
?
...בולים..
?
?
?
...נייר מכתבים.
?
?
?
...עט.
?
?
?

נהיגה
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
?
?
?
עצור
?
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
?
?
?
מגבלת מהירות
?
?
?
תחנת דלק
?
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: סלובקית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: סלובקית