הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)

מתוך ויקימסע
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
Wikignome wikivoyage crop.jpg
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה - האזורים במרכז אירופה בהן השפה הסלובקית היא שפת הרוב, בכחול בהיר - האזורים במרכז אירופה בהן השפה הסלובקית היא שפתם של קבוצות מיעוט בולטות.

סלובקית (Slovenský jazyk) היא שפה סלאבית מערבית והשפה הרשמית של סלובקיה. נכון ל-2014 היו ברחבי העולם בסביבות 5.51 מיליון דוברי סלובקית ברמת שפת אם.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות קצרות[עריכה]

 • a - נהגה כהגיית פתח.
 • ä - הצליל a במילה האנגלית "fat"
 • e - נהגה כהגיית צירי
 • i - נהגה כהגיית חיריק.
 • o - נהגה כהגיית חוֹלָם.
 • u - נהגה כהגיית שורוק.
 • y - הצליל i במילה האנגלית "wick"

תנועות ארוכות[עריכה]

 • á - הצליל a במילה האנגלית "far"
 • é - הצליל é במילה האנגלית "bled"
 • í - הצליל ee במילה האנגלית "see"
 • ó - הצליל oo במילה האנגלית "door"
 • ú - הצליל u במילה האנגלית "flute"
 • ý - הצליל ee במילה האנגלית "weep"

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגה כהגיית בי"ת.
 • c - נהגה כהגיית צד"י.
 • č - נהגה כהגיית צד"י גרושה
 • d - נהגה כהגיית דל"ת
 • ď - נהגה "דז'"
 • dz - נהגה "דז"
 • - נהגה גימ"ל גרושה
 • f - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • g - נהגה כהגיית גימ"ל
 • h - נהגה כהגיית כ"ף רפה
 • ch - הצליל ch במילה האנגלית "loch"
 • j - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית.
 • k - נהגה כהגיית כ"ף דגושה.
 • l - נהגה כהגיית למ"ד.
 • ĺ - הצליל ll במילה האנגלית "call"
 • ľ - הצליל ly במילה האנגלית "halyard"
 • m - נהגה כהגיית מ"ם.
 • n - נהגה כהגיית נו"ן.
 • ň - הצליל ny במילה האנגלית "canyon"
 • ô - הצליל wa במילה האנגלית "want"
 • p - נהגה כהגיית פ"א דגושה.
 • q - נהגה כ"קְוּוּ"
 • r - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • ŕ - הצליל rr במילה האנגלית "carro"
 • s -נהגה כהגיית סמ"ך.
 • š -נהגה כהגיית שי"ן ימנית
 • t - נהגה כהגיית ת"ו.
 • ť - הצליל tu במילה האנגלית "tune"
 • v - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • w - הצליל v במילה האנגלית "vest"
 • x - נהגה כהגיית "קְסְ"
 • z - נהגה כהגיית זי"ן
 • ž - נהגה כהגיית זי"ן גרושה

הדיפתונגים[עריכה]

 • au - הצליל ow במילה האנגלית "cow"
 • ia - הצליל ia במילה האנגלית "piano"
 • ie - הצליל ea במילה האנגלית "fear"
 • iu - הצליל ew במילה האנגלית "new"
 • ô - הצליל wo במילה האנגלית "woke"

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בסלובקית[עריכה]

Font Awesome 5 regular comment-alt.svg
בסיסיים
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום
Dobrý deň
DOH-bree deñ
?
מה שלומך?
Ako sa máte?
AH-koh sah MAA-teh?
?
טוב מאוד, תודה.
Ďakujem, dobre
JAH-koo-yehm DOH-breh
?
מה שמך?
Ako sa voláte?
AH-koh sah VOH-laa-tyeh?
?
השם שלי הוא _____.
Volám sa______
VOH-laam sah_____
?
שמח/ה לפגוש אותך.
Teší ma
TYEH-shee mah
?
בבקשה
Prosím
PROH-seem
?
תודה
Ďakujem
JAH-koo-yehm
?
על לא דבר
Nie je za čo
NYEE-eh yeh ZAH choh
?
כן (פורמלי)
Áno
AAH-noh
?
כן (לא פורמלי)
Hej
HAY
?
לא
Nie
NYEE-eh
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Prepáčte
PREH-paach-tyeh
?
סליחה (התנצלות)
Prepáčte
PREH-paach-tyeh
?
להתראות
Do videnia
doh VEE-deh-nyah
?
את/ה מדבר/ת אנגלית ?
Hovoríte po anglicky?
HOH-voh-ree-teh poh AHN-glits-kih?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?
Hovorí niekto po anglicky?
HOH-voh-ree nyiehk-toh poh AHN-glits-kih?
?
הצילו!
Pomoc!
POH-mohts!
?
בוקר טוב
Dobré ráno
DOH-brehh RAA-noh
?
אחר הצהריים טובים.
Dobrý deň
DOH-bree deh-NYEH
?
ערב טוב
Dobrý večer
DOH-bree VEH-chehr
?
לילה טוב
Dobrú noc
DOH-broo nohts
?
אני לא מבין/ה
Nerozumiem
NEH-roh-zoo-myehm
?
איפה השירותים?
Kde sú tu záchody?
kdeh soo too ZAA-khoh-dih?
?
מה?
?
?
?
איפה?
?
?
?
מי?
?
?
?
מתי?
?
?
?
איזה?
?
?
?
למה?
?
?
?
איך?
?
?
?
כמה?
?
?
?

Exclamation encircled.svg
בעיות
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי!
Choď preč!
KHOD PRECH!
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Zavolám políciu
ZAH-voh-laam POH-leeet-syiuh
?
משטרה!
políciu!
POH-leeet-syiuh!
?
גנב!
Zlodej!
ZLOH-dehj!
?
אני זקוק לעזרתך
Môžete mi prosím pomôct?
mwoh-ZHEH-teh mi PROH-seeem POH-mwohtst?
?
זה מקרה חירום.
Treba pomoc
TREH-bah POH-mohts
?
איבדתי את דרכי.
Nevyznám sa tu
neh-VIZ-naam sah too
?
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Môžem prosím použiť telefón?
MWOH-zhem PROH-seeem PWOH-zhee-tuh teh-LEH-fawn?
?

Number.svg
מספרים
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
nula
NOO-lah
?
1
jeden
YEH-dehn
?
2
dva
DUH-vah
?
3
tri
trih
?
4
štyri
SHTIH-rih
?
5
päť
pehtch
?
6
šesť
SHEHSTCH
?
7
sedem
SEH-dyehm
?
8
osem
OH-sehm
?
9
deväť
JYEH-vetch
?
10
desať
JYEH-sahtch
?
11
jedenásť
YEH-deh-nahhstch
?
12
dvanásť
DVAH-nastch
?
13
trinásť
TRIH-nahhstch
?
14
štrnásť
SHTR-nahhstch
?
15
pätnásť
PEHT-nahhstch
?
16
šestnásť
SHEHS-nahhstch
?
17
sedemnásť
SEH-dyehm-nahhstch
?
18
osemnásť
OH-sehm-nahhstch
?
19 daväťnást
?
?
20
dvadsať
JVAHD-sahtch
?
21 dvadsať jeden
?
?
22 dvadsať dva
?
?
23 dvadsať tri
?
?
30
tridsať
TREED-sahtch
?
40
štyridsať
SHTIH-rzhihd-sahtch
?
50
päťdesiat
PEH-tch-dyeh-syaht
?
60
šesťdesiat
SHEHTCH-deh-syaht
?
70
sedemdesiat
SEH-dyem-dyeh-syiat
?
80
osemdesiat
OH-sehm-dyeh-syaht
?
90
deväťdesiat
JYEH-vetch-dyeh-syaht
?
100
sto
stoh
?
200
dvesto
DVEHS-toh
?
300
tristo
TRIHS-toh
?
1000
tisíc
TIH-seetz
?
1,000,000
milión
MIH-lih-ohhn
?

Android Emoji 23f3.svg
זמן
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו teraz
?
?
מאוחר יותר pozdejšie
?
?
לפני pred, predtým
?
?
בוקר ráno
?
?
בבוקר ráno
?
?
אחר הצהריים poludnie, poobedie
?
?
ערב večer
?
?
בערב navečer, večer

večerom

?
?
לילה noc
?
?

שעות[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
?
?
?
שתיים לפנות בוקר
?
?
?
תשע בבוקר
?
?
?
צהרי היום
?
?
?
בשעה אחת בצהריים
?
?
?
בשעה שתיים בצהריים
?
?
?
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב pol osmej večer
?
?
חצות polnoc
?
?

משך[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
?
?
?
_____ שעה/ות
?
?
?
_____ יום/ימים
?
?
?
_____ שבוע/ות
?
?
?
_____ חודש/ים
?
?
?
_____ שנה/ים
?
?
?

ימים[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום dnes
?
?
אתמול včera
?
?
מחר zajtra
?
?
השבוע tento týždeň
?
?
בשבוע שעבר minulý týždeň
?
?
בשבוע הבא budúci týždeň
?
?
יום ראשון nedeľa
?
?
יום שני pondelok
?
?
יום שלישי utorok
?
?
יום רביעי streda
?
?
יום חמישי štvrtok
?
?
יום שישי piatok
?
?
יום שבת sobota
?
?

חודשים[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר Január
?
?
פברואר Február
?
?
מרץ Marec
?
?
אפריל Apríl
?
?
מאי Máj
?
?
יוני Jún
?
?
יולי júl
?
?
אוגוסט August
?
?
ספטמבר September
?
?
אוקטובר Oktober
?
?
נובמבר November
?
?
דצמבר December
?
?

Android Emoji 1f3a8.svg
צבעים
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור čierný zcerny צֶ'רְנִי
לבן biely
?
בֵּילִי
אפור sivý
?
?
?
אדום červený
?
?
כחול modrý
?
?
צהוב žltý
?
?
ירוק zelený
?
?
כתום oranžový
?
?
סגול fialov
?
?
חום hnedý
?
?

Bus stop symbol.svg
תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
?
?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
?
?
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
?
?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
?
?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
?
?
?

כיוונים[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת ?
?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
?
?
?
... שדה התעופה ?
?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
?
?
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
?
?
?
...המלון _____ ?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה.
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
?
?
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
?
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
?
?
?

Bed icon cropped.png
לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים ?
?
?
?
...חדר אמבטיה ?
?
?
?
...טלפון ?
?
?
?
...טלוויזיה ?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
?
?
?
... גדול יותר ?
?
?
?
...נקי יותר ?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת ?
?
?
?
... לוקרים ?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
?
?
?

Community Noun project 39956.svg
כסף
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
?
?
?
מהו שער החליפין ?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
?
?
?

Ravintola 724 tunnusosa.svg
אוכל
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
?
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

Bar - The Noun Project.svg
שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
?
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה.
?
?
?
מתי אתם סוגרים ?
?
?
?

Ic shopping cart 48px.svg
קניות
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
?
?
?
זה יקר מדי !
?
?
?
האם אתה לוקח _____?
?
?
?
יקר
?
?
?
זול
?
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
?
?
?
אני זקוק/ה ל...
?
?
?
...משחת שיניים.
?
?
?
...מברשת שיניים.
?
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
?
?
?
...שמפו.
?
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות.
?
?
?
...תרופה לכאב בטן.
?
?
?
...תער.
?
?
?
...סוללות.
?
?
?
...מטרייה
?
?
?
...קרם הגנה.
?
?
?
...גלויה.
?
?
?
...בולים..
?
?
?
...נייר מכתבים.
?
?
?
...עט.
?
?
?

Car (116565) - The Noun Project.svg
נהיגה
[עריכה]

עברית סלובקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
?
?
?
עצור
?
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
?
?
?
מגבלת מהירות
?
?
?
תחנת דלק
?
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: סלובקית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: סלובקית