לדלג לתוכן

הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה – האזורים במרכז אירופה בהם סלובנית היא שפת הרוב, בכחול בהיר – האזורים בהם ישנה קהילה דומיננטית של דוברי סלובנית.

סלובנית (Slovenščina) היא שפה סלאבית והשפה הרשמית והלאומית של סלובניה. כמו כן השפה מדוברת גם בקרב מיעוטים סלובנים רבים בדרום אוסטריה, ובצפון-מזרח איטליה. את השפה דוברים כיום בסביבות 2.4 מיליון דוברים ברחבי העולם.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • A a - נהגית כהגיית פתח.
 • E e - נהגית כשווא נע בהברה לא מוטעמת, ונהגה כצרה בהברה מוטעמת.
 • I i - נהגית כהגיית חיריק.
 • O o - נהגה כהגיית חוֹלָם.
 • U u - נהגית כהגיית קובוץ.

עיצורים[עריכה]

 • B b - נהגה כהגיית בי"ת דגושה.
 • C c - נהגה כהגיית צד"י.
 • Č č - נהגה כהגיית צ'.
 • D d - נהגה כהגיית ד.
 • Dž dž - נהגה כהגיית ג'.
 • F f - נהגה כהגיית פ"ה רפה.
 • G g - נהגה כהגיית ג.
 • H h - נהגית כהגיית ה"א.
 • J j - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית.
 • K k - נהגה כהגיית כ"ף דגושה.
 • L l - נהגה כהגיית למ"ד.
 • Lj lj - נהגה כהגיית לי.
 • M m - נהגה כהגיית מ"ם.
 • N n - נהגה כהגיית נו"ן.
 • Nj nj - נהגה כהגיית נו"ן מרוככת.
 • P p - נהגה כהגיית פ"א דגושה.
 • R r - נהגה כהגיית רי"ש.
 • S s - נהגה כהגיית סמ"ך.
 • Š š - נהגה כהגיית שי"ן.
 • T t - נהגה כהגיית ת"ו.
 • V v - נהגה כהגיית פ"ה רפה.
 • W w - נהגה כהגיית בי"ת רפה.
 • Z z - נהגית כהגיית זי"ן.
 • Ž ž - נהגית כהגיית ז'.

הדיפתונגים[עריכה]

 • Aj aj - נהגה כ-אַיְי
 • Ej ej - נהגה כ-אֵיי
 • Oj oj - נהגה כ-אוֹי
 • Uj uj - נהגה כ-ווי
 • Ae ae - נהגה כ-אַה-אֵה
 • Ija ija - נהגה כ-יא
 • Ije ije - נהגה כ-יה

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בסלובנית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום.
Živjo
ZHEE-vyoh
?
מה שלומך?
Kako ste?
kah-KOH steh?
?
טוב מאוד, תודה.
Hvala, dobro
HVAH-lah, DOH-broh
?
מה שמך?
Kako ti je ime? (פנייה לגבר) Kako Vam je ime? (פנייה לאישה)
kah-KOH tee yeh ee-MEH? (פנייה לגבר) kah-KOH vahm yeh ee-MEH? (פנייה לאישה)
?
השם שלי הוא _____.
Ime mi je ______
ee-MEH mee yeh____
?
שמח/ה לפגוש אותך.
Lepo, da sva se spoznala
leh-POH, dah svah seh spohz-NAH-lah
?
בבקשה
Prosim
PROH-sihm
?
תודה
Hvala
HVAA-lah
?
על לא דבר
Prosim
PROH-sihm
?
כן
Da
dah
?
לא
Ne
neh
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Oprostite
oh-prohs-TEE-teh
?
סליחה (התנצלות)
Oprostite
oh-prohs-TEE-teh
?
להתראות (פורמלי)
Nasvidenje
nahs-VEE-deh-nyeh
?
להתראות (לא פורמלי)
Adijo
ah-DYOH
?
אני מתקשה לדבר סלובנית
Slabo govorim slovensko
slah-BOH goh-voh-REEM sloh-VEHNS-koh
?
את/ה מדבר/ת אנגלית ?
Govorite angleško?
goh-voh-REE-teh ahn-GLEHSH-koh?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?
Je tukaj kdo, ki govori angleško?
yeh TOO-kai KH-doh, kih goh-voh-REE ahn-GLEHSH-koh?
?
הצילו !
Na pomoč!
nah poh-MOHTCH!
?
בוקר טוב
Dobro jutro
DOH-broh YOO-troh
?
יום טוב / אחר הצהריים טובים.
Dober dan
DOH-ber dahn
?
ערב טוב
Dober večer
DOH-behr veh-CHEEHR
?
לילה טוב
Lahko noč
LAA-koh nohtch
?
אני לא מבין/ה
Ne razumem
neh rah-ZOO-mahm
?
איפה השירותים ?
Kje je stranišče?
kyeh yeh strah-NEESH-cheh?
?
מה?
kaj?
?
?
איפה?
kje?
?
?
מי?
kdo?
?
?
מתי?
kdaj?
?
?
איזה?
kako?
?
?
למה?
zakaj?
?
?
איך?
kako?
?
?
כמה?
koliko?
?
?

בעיות
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Pustite me pri miru
POOS-tee-teh meh pree MEE-roo
?
אל תיגע בי!
Ne dotikajte se me!
nah doh-TEE-kahj-teh seh meh!
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Poklical bom policijo
poh-KLEE-kahl bohm poh-lee-TSEE-yoh
?
משטרה!
Policija!
poh-lee-TSEE-yah!
?
עצור! גנב!
Ustavite tatu!
oos-TAH-vee-teh TAH-too!
?
אני זקוק לעזרתך
Potrebujem vašo pomoč
poh-treh-BOO-yehm VAH-shoh poh-MOHTS
?
זה מקרה חירום.
Nujno je
nooj-NOH yeh
?
איבדתי את דרכי.
Izgubil sem se
eez-GOO-beel sehm seh
?
איבדתי את התיק שלי
Izgubil sem torbo
eez-GOO-beel sehm TOHR-boh
?
איבדתי את הארנק שלי
Izgubil sem denarnico
eez-GOO-beel sehm deh-NAHR-nee-tsoh
?
אני חולה
Bolan sem
BOH-lahm sehm
?
נפצעתי
Poškodoval sem se
pohsh-KOH-doh-vahl sehm seh
?
אני זקוק לרופא
Potrebujem zdravnika
poh-treh-BOO-yehm zdrahv-NEE-kah
?
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Lahko uporabim vaš telefon?
lah-KOH oo-poh-RAH-beem vahsh teh-leh-FOHN?
?

מספרים
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
nič
nihch
?
1
ena
EH-nah
?
2
dva
dvah
?
3
tri
tree
?
4
štiri
SHTEE-rih
?
5
pet
peht
?
6
šest
shehst
?
7
sedem
SEH-dehm
?
8
osem
OH-sehm
?
9
devet
deh-VEHT
?
10
deset
deh-SEHT
?
11
enajst
eh-NAIST
?
12
dvanajst
dvah-NAIST
?
13
trinajst
tree-NAIST
?
14
štirinajst
shtih-rih-NAIST
?
15
petnajst
peht-NAIST
?
16
šestnajst
shest-NAIST
?
17
sedemnajst
seh-dehm-NAIST
?
18
osemnajst
oh-sehm-NAIST
?
19
devetnajst
deh-veht-NAIST
?
20
dvajset
DVAI-seht
?
21
enaindvajset
eh-nain-DVAI-seht
?
30
trideset
TREE-deh-seht
?
40
štirideset
shtee-rih-DEH-seht
?
50
petdeset
PEHT-deh-seht
?
60
šestdeset
SHEST-deh-seht
?
70
sedemdeset
SEH-dehm-deh-seht
?
80
osemdeset
OH-sehm-deh-seht
?
90
devetdeset
deh-VEHT-deh-seht
?
100
sto
stoh
?
200
dvesto
DVEHS-toh
?
300
tristo
TREES-toh
?
400
štiristo
shtee-REES-toh
?
500
petsto
PEHT-stoh
?
600
šeststo
SHEH-stoh
?
700
sedemsto
SEH-dehm-stoh
?
800
osemsto
OH-sehm-stoh
?
900
devetsto
deh-VEHT-stoh
?
1000
tisoč
TEE-sohch
?
2000
dva tisoč
Dvah TEE-sohch
?
1,000,000
milijon
mee-LYOHN
?
חצי
pol
pohl
?
רבע
?
?
?

זמן
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
sedaj
SEH-dai
?
מאוחר יותר
kasneje
KAHS-neh-yeh
?
לפני
pred
prehd
?
בוקר
jutro
YOO-troh
?
צהרי היום
poldan
POHL-dahn
?
אחר הצהריים
popoldne
POH-pohl-dneh
?
ערב
večer
VEH-chehr
?
לילה
noč
nohch
?
חצות
polnoči
POHL-noh-chee
?

שעות[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
ena
EH-nah
?
שתיים לפנות בוקר
dve
dveh
?
בשעה אחת בצהריים
trinajst
tree-NAIST
?
בשעה שתיים בצהריים
štirinajst
shtih-rih-NAIST
?

משך[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
1 minuta/ 2 minuti/ 3,4 minute/ 5-100 minut
mee-NOO-tah/ mee-NOO-tee/ mee-NOO-teh/ MEE-noot
?
_____ שעה/ות
1 ura/ 2 uri/ 3,4 ure/ 5-100 ur
OO-rah/ OO-ree/ OO-reh/ oor
?
_____ יום/ימים
1 dan/ 2 dneva/ 3,4 dnevi/ 5-100 dni
dahn/ DNEH-vah/ DNEH-vee/ dnee
?
_____ שבוע/ות
1 teden/ 2 tedna/ 3,4 tedni/ 5-100 tednov
TEH-dehn/ TEHD-nah/ TEHD-nee/ TEHD-nohf
?
_____ חודש/ים
1 mesec/ 2 meseca/ 3,4 meseci/ 5-100 mesecev
MEH-sets/ meh-SEH-tsah/ meh-SEH-tsee/ meh-SEH-tsehf
?
_____ שנה/ים
1 leto/ 2 leti/ 3,4 leta/ 5-100 let
LEH-toh/ LEH-tee/ LEH-tah/ leht
?

ימים[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
danes
DAH-nehs
?
אתמול
včeraj
VCHEH-rai
?
מחר
jutri
YOO-tree
?
השבוע
ta teden
tah TEH-dehn
?
בשבוע שעבר
prejšnji teden
PREYSH-nyee TEH-dehn
?
בשבוע הבא
naslednji teden
nah-SLEHD-nyee TEH-dehn
?
יום ראשון
nedelja
neh-DEH-lyah
?
יום שני
ponedeljek
poh-neh-DEH-lyehk
?
יום שלישי
torek
TOH-rehk
?
יום רביעי
sreda
SREH-dah
?
יום חמישי
četrtek
CHEH-tuhr-tehk
?
יום שישי
petek
PEH-tehk
?
יום שבת
sobota
soh-BOH-tah
?

חודשים[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
januar
YAH-nwahr
?
פברואר
februar
FEH-brwahr
?
מרץ
marec
MAH-rehts
?
אפריל
april
AH-preew
?
מאי
maj
mai
?
יוני
junij
YOO-nee
?
יולי
julij
YOO-lee
?
אוגוסט
avgust
OW-goost
?
ספטמבר
september
sehp-TAHM-buhr
?
אוקטובר
oktober
ohk-TOH-buhr
?
נובמבר
november
noh-VAHM-buhr
?
דצמבר
december
daht-SAHM-buhr
?

צבעים
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
črna
CHEHR-nah
?
לבן
bela
BEH-lah
?
אפור
siva
SEE-vah
?
אדום
rdeča
rhd-DEH-chah
?
כחול
modra
MOH-drah
?
צהוב
rumena
roo-MEH-nah
?
ירוק
zelena
zeh-LEH-nah
?
כתום
oranžna
ORAHN-zhnah
?
סגול
vijolična
vyoh-LEECH-nah
?
חום
rjava
RYAH-vah
?

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Koliko/Kolko je vozovnica do_____?
koh-LEE-koh/KOHL-koh yeh VOH-zohv-nee-tsah doh _____?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Eno vozovnico do _____, prosim
EH-noh VOH-zohv-nee-tsoh doh _____, prosim
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
Kam gre ta vlak/avtobus?
kahm greh tah vlahk/AHF-toh-boos?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Kje ima odhod vlak/avtobus do _____?
kyeh EE-mah OHD-khohd vlahk/AHF-toh-boos doh _____?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Ali ta vlak/avtobus ustavi v _____?
AH-lee tah vlahk/AHF-toh-boos OOS-tah-vee veh _____?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
Kdaj odide vlak/avtobus za _____?
kdai OH-dee-deh vlahk/AHF-toh-boos zah _____?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
Kdaj pride vlak/avtobus v _____?
kdai PREE-deh vlahk/AHF-toh-boos veh _____?
?

כיוונים[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ______?
Kako pridem ______?
kah-KOH PREE-dehm ______?
?
...לתחנת הרכבת ?
...do železniške postaje?
...do zheh-LEHZ-neesh-keh pohst-EYE-yeh?
?
...לתחנת האוטובוס ?
...do avtobusne postaje?
...doh OW-toh-boos-neh pohst-EYE-yeh?
?
...לשדה התעופה ?
...na letališče?
...nah leh-tah-LEE-shcheh?
?
...לאזור מרכז העיר ?
...do centra?
...doh TSEHN-trah?
?
...לאכסנית נוער ?
...do mladinskega hotela?
...doh mlah-deens-KEH-gah hoh-TEH-lah?
?
...למלון _____ ?
...do hotela _____?
...doh hoh-TEH-lah _____?
?
...לשגרירות הישראלית?
...do Izraelsko konzulata?
...doh Iz-Rah-el-sko kohn-zoo-LAH-tah?
?
היכן ישנם הרבה...
Kje je polno...
kyeh yeh POHL-noh...
?
...מלונות?
...hotelov?
hoh-TEH-low
?
...מסעדות?
...restavracij?
...REHS-tow-rah-tsy?
?
...פאבים?
...barov?
...BAH-row?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
...znamenitosti?
...ZNAH-meh-NEE-tohs-tee?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
Mi lahko pokažete na zemljevidu?
Mee lah-KOH poh-kah-zhet-eh nah zem-yeh-VEE-doo?
?
רחוב
cesta/ulica
TSEH-stah/ OO-lee-tsah
?
פנה שמאלה
Zavijte levo
zah-VEE-teh LEH-voh
?
פנה ימינה.
Zavijte desno
zah-VEE-teh DEHS-noh
?
שמאלה
levo
LEH-voh
?
ימינה
desno
DEHS-noh
?
היישר מלפנים
naravnost
nah-RAHV-nohst
?
לקראת _____
proti _____
PROH-tee _____
?
אחרי ה- _____
mimo _____
MEE-moh _____
?
לפני ה- _____
pred _____
prehd _____
?
חפש את ה- _____
Bodite pozorni na _____
BOH-dee-teh poh-ZOHR-nee nah _____
?
צומת דרכים
križišče
kree-ZHEE-shcheh
?
צפון
sever
SEH-vehr
?
דרום
jug
yoog
?
מזרח
vzhod
'ooz-HOD
?
מערב
zahod
zah-HOD
?
במעלה הגבעה/ההר
navzgor
nowz-GOHR
?
במורד הגבעה/הר
navzdol
nowz-DOHL
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taksi!
TAHK-see!
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
Odpeljite me, prosim, v/na _____
OHD-peh-lyee-teh meh, PROH-seem, vuh/nah _____
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
Koliko stane do _____?
KOH-lee-koh STAH-neh doh _____?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
Peljite me tja, prosim
PEH-lyee-teh meh tyah, PROH-seem
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
Ali imate prosto sobo?
AH-lee ee-MAH-teh PROHS-toh SOH-boh?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
Kakšna je cena enoposteljne/dvoposteljne sobe?
KAHKSH-nah yeh TSEH-nah eh-noh-pohs-teh-LYEH-neh SOH-beh?
?
האם יש בחדר ___...
Ali ima soba...
AH-lee EE-mah SOH-bah...
?
...סדינים ?
...rjuhe?
...RYOO-heh?
?
...חדר אמבטיה ?
...kopalnico?
...koh-pahl-NEE-tsoh?
?
...טלפון ?
...telefon?
...teh-LEH-fohn?
?
...טלוויזיה ?
...televizor?
...teh-leh-VEE-zohr?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
Si lahko ogledam sobo?
see LAHH-koh oh-GLEH-dahm SOH-boh?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
Imate kakšno mirnejšo sobo?
ee-MAH-teh KAHKSH-noh meer-NAY-shoh SOH-boh?
?
... גדול יותר ?
...večjo?
...VEH-chyoh?
?
...נקי יותר ?
...bolj čisto?
...BOH-lee CHEES-toh?
?
...זול יותר?
...cenejšo?
...TSEH-nyeh-shoh?
?
טוב, אני אקח אותו..
Prav, vzel jo bom
prow, OO-zew yoh bohm
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
Ostal bom _____ noč/noči
OHS-tow bohm...nohch/NOH-chee
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
Mi lahko priporočite drug hotel?
mee LAH-koh pree-poh-roh-CHEE-teh drook HOH-tew?
?
האם יש לכם כספת ?
Ali imate sef?
AH-lee ee-MAH-teh sehf
?
... לוקרים ?
...omarice na ključ?
...oh-mah-REE-tseh nah klyooch?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
Ali je zajtrk/kosilo vključen/vključeno?
AH-lee yeh ZAY-turk/KOH-see-loh VKLYOO-chehn/VKLYOO-cheh-noh
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
Ob kateri uri je zajtrk/kosilo?
ohb KAH-teh-ree OO-ree yeh ZAY-trehk/KOH-see-loh?
?
אנא נקו את החדר שלי
Prosim, počistite mojo sobo
PROH-seem, POH-chees-tee-teh MOY-oh SOH-boh
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
Me lahko zbudite ob _____?
meh LAH-koh zboo-DEE-teh ohp____?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
Rad bi se odjavil
raht bee seh oh-DYAH-feel
?

כסף
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
Ali sprejemate ameriške dolarje?
AH-lee spreh-YEH-mah-teh ah-meh-REESH-keh?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
Ali sprejemate kreditne kartice?
AH-lee spreh-yeh-MAH-teh kreh-DEET-neh kahr-TEE-tseh?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
Mi lahko zamenjate denar?
mee LAH-koh zah-meh-NYAH-teh DEH-nahr?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
Kje lahko zamenjam denar?
kyeh LAH-koh zah-MEH-nyahm DEH-nahr?
?
מהו שער החליפין ?
Kakšno je menjalno razmerje?
KAHKSH-noh yeh meh-NYAHL-noh rahz-MEH-ryeh?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
Kje je bankomat?
kyeh yeh bahn-KOH-maht?
?

אוכל
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה.
Mizo za enega/dva, prosim
MEE-zoh zah eh-NEH-gah/dvah, PROH-seem
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
Ali lahko vidim jedilnik, prosim?
AH-lee LAH-koh VEE-dahm yeh-DEEL-neek, PROH-seem?
?
אני צמחוני/ת.
Sem vegetarijanec
sehm veh-geh-tah-RYAH-nehts
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
Ne jem svinjine
neh yehm svih-NYEE-neh
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
Jem samo košer hrano
yehm SAH-moh KOH-shehr HRAH-noh
?
תפריט
po naročilu
poh nah-roh-CHIH-loo
?
ארוחת בוקר
zajtrk
ZAY-tehrk
?
ארוחת צהריים
malica/kosilo
mah-LEE-tsah/koh-SEE-loh
?
ארוחת ערב
večerja
veh-CHEH-ryah
?
אני מעוניין/ת ב-_____
Želim _____
ZHEH-leem____
?
אני רוצה צלחת עם _____.
Želim jed z_____
ZHEH-leem yehd zuh____
?
עוף
piščanec
peesh-CHAH-nehts
?
בשר בקר
govedina
goh-VEH-dee-nah
?
דג
riba
REE-bah
?
בשר חזיר
šunka
SHOON-kah
?
נקניק
klobasa
kloh-BAH-sah
?
גבינה
sir
seer
?
ביצים
jajca
YAI-tsah
?
סלט
solata
soh-LAH-tah
?
ירקות
zelenjava
zeh-LEH-nyah-vah
?
פירות
sadje
SAH-dyeh
?
לחם
kruh
krooh
?
טוסט
opečeni kruh
oh-PEH-cheh-nee krooh
?
אורז
riž
reezh
?
שעועית
fižol
FEE-zhohl
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
Lahko dobim kozarec _____?
lah-KOH DOH-beem koh-ZAH-rehts_____?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
Lahko dobim skodelico _____?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
Lahko dobim steklenico _____?
LAH-koh DOH-beem steh-kleh-NEE-tsoh____?
?
קפה
kava
KAH-vah
?
תה
čaj
chai
?
מיץ
sok
sohk
?
מים מוגזים
gazirana voda
gah-zee-RAH-nah VOH-dah
?
מים
voda
VOH-dah
?
בירה
pivo
PEE-voh
?
יין אדום / לבן
rdeče/belo vino
RDEH-cheh/BEH-loh VEE-noh
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
Ali lahko dobim_____?
AH-lee lah-KOH DOH-beem____?
?
מלח
sol
sohl
?
פלפל
črni poper
chrnee POH-pehr
?
חמאה
maslo
MAHS-loh
?
תסלח/י לי ? (לצורך השגת תשומת לבו/ה של המלצר/ית)
Oprostite, natakar?(פנייה לגבר)/natakarica?(פנייה לאישה)
oh-prohs-TEE-teh, nah-TAH-kahr?(פנייה לגבר)/nah-tah-kah-REE-tsah?(פנייה לאישה)
?
אני סיימתי
Jaz sem končal
yahz sehm KOHN-chahl
?
זה היה טעים.
Bilo je odlično
BEE-loh yeh ohd-LEECH-noh
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
Odnesite, prosim, krožnike
ohd-NEH-see-teh, PROH-seem, krohzh-NEE-keh
?
אנא הבא לי את החשבון.
Račun, prosim
RAH-choon, PROH-sihm
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
Ali vam služijo alkohol?
AH-lee vahm sloo-ZHEE-yoh ahl-KOH-hohl?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
Pivo/dve pivi, prosim
PEE-voh/dveh PEE-vee, PROH-seem
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
Kozarec rdečega/belega vina, prosim
koh-ZAH-rehts rdeh-CHEH-gah/beh-LEH-gah VEE-nah, PROH-seem
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
Veliko pivo, prosim
veh-LEE-koh PEE-voh, PROH-seem
?
בקבוק, בבקשה.
Steklenico, prosim
steh-kleh-NEE-tsoh, PROH-seem
?
ויסקי
viski
VEES-kee
?
וודקה
vodka
VOHD-kah
?
רום
rum
rohm
?
מים
voda
VOH-dah
?
סודה
radenska
RAH-dehn-skah
?
מי טוניק
tonik
TOH-neek
?
מיץ תפוזים
pomarančni sok
poh-mah-RAHN-chnee sohk
?
קוקה קולה
kokakola
koh-kah-KOH-lah
?
עוד אחד בבקשה.
Še enega/eno, prosim
sheh eh-NEH-gah/EH-noh, PROH-seem
?
מתי אתם סוגרים ?
Kdaj se zapre?
kd-ahy seh zah-PREH?
?

קניות
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
Koliko stane to?
koh-LEE-koh STAH-neh toh?
?
זה יקר מדי !
To je predrago!
toh yeh preh-DRAH-goh!
?
האם אתה לוקח _____?
Ali bi vzeli _____?
AH-lee bee VZEH-lee____?
?
יקר
drago
DRAH-goh
?
זול
poceni
poh-TSEH-nee
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
Ne morem si privoščiti
neh MOH-rehm see pree-VOSH-chih-tee
?
אני לא מעוניין בזה
Tega nočem
TEH-gah NOH-chehm
?
אתה מרמה אותי.
Hočete me ogoljufati
hoh-CHEH-teh meh oh-goh-LYOO-fah-tee
?
אני לא מעוניין/ת.
Ne zanima me
neh zah-NEE-mah meh
?
בסדר, אני אקח את זה
Dobro, vzel bom to
DOH-broh, OO-zehl bohm toh
?
אפשר בבקשה לקבל שקית?
Lahko dobim vrečko?
LAH-koh doh-BEEM VREHCH-koh?
?
אני זקוק/ה ל...
Potrebujem...
poh-treh-BOO-yehm...
?
...משחת שיניים.
...zobna krema
...ZOHB-nah KREH-mah
?
...מברשת שיניים.
...zobna ščetka
...ZOHB-nah SHCHEHT-kah
?
...טמפונים.
...tamponi
...tahm-POH-nee
?
...סבון.
...milo
...MEE-loh
?
...שמפו.
...šampon
...shahm-POHN
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...tablete proti bolečinam
...tah-BLEH-teh boh-leh-CHEE-nahm
?
...תרופה להצטננות.
...zdravilo proti prehladu
...zdrah-VEE-loh PROH-tee preh-HLAH-doo
?
...תרופה לכאב בטן.
...zdravilo za želodec
...zdrah-VEE-loh zah zheh-LOH-dehts
?
...תער.
...brivnik
...BREEW-nihk
?
...סוללות.
...baterije
...bah-TEH-ryeh
?
...מטרייה
...dežnik
...DEZH-nihk
?
...קרם הגנה.
...krema/mleko za sončenje
...KREH-mah/MLEH-koh zah sohn-CHEH-nyeh
?
...גלויה.
...razglednica
...rahz-GLEHD-nih-tsah
?
...בולים.
...poštne znamke
...POHSHT-neh ZNAHM-keh
?
...נייר מכתבים.
...pisemski papir
...pee-SEHMS-kee PAH-peer
?
...עט.
...pero
...peh-ROH
?

נהיגה
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
Rad bi najel avto.
raht bee NAH-yehl OW-toh
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
Se lahko zavarujem?
seh LAH-koh zah-VAH-roo-yehm?
?
עצור
stop
stohp
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
enosmerna cesta
eh-nohs-MEHR-nah TSEHTS-tah
?
תן זכות קדימה
nimaš prednosti
NEE-mash prehd-NOHS-tee
?
אין חנייה
parkiranje prepovedano
pahr-KEE-rah-nyeh preh-poweh-DAH-noh
?
מגבלת מהירות
omejitev hitrosti
oh-meh-YEE-tay heet-ROHS-tee
?
תחנת דלק
črpalka
chr-PAHL-kah
?
בנזין
bencin
BEHN-tseen
?
דיזל
dizelsko gorivo
DEE-zehls-koh goh-REE-voh
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: סלובנית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: סלובנית