הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

האזור בו מדוברת השפה

מלטית (Malti), המוכרת גם בשם מלטזית, היא אחת משתי השפות הרשמיות ברפובליקה של מלטה. השפה נכתבה תמיד באותיות לטיניות. נכון ל-2012 היו כ-520,000 דוברי מלטזית ברחבי העולם.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • Aa - נהגית כהגיית פתח
 • Ee - נהגית כהגיית צרה
 • Ii - נהגית כהגיית חיריק
 • Ie/ie - נהגה כהגיית חיריק ארוכה
 • Oo - נהגית כהגיית חולם
 • Uu - נהגית כהגיית שורוק

עיצורים[עריכה]

 • Bb - נהגה כהגיית בי"ת דגושה
 • Ċċ - נהגה כהגיית צד"י גרושה
 • Dd - נהגה כהגיית דל"ת
 • Ff - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • Ġġ - נהגה כהגיית גימ"ל גרושה
 • Gg - נהגה כהגיית גימ"ל
 • Għ/għ - משמש כמאריך או מוולן לתנועות; בסוף מילה או לפני h נהגה כה"א ארוכה
 • Hh - אינו נהגה, או נהגה בסוף מילה כהגיית ה"א
 • Ħħ - נהגה כהגיית חי"ת מזרחית
 • Jj - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית
 • Kk - נהגה כהגיית כ"ף
 • Ll - נהגה כהגיית למ"ד
 • Mm - נהגה כהגיית מ"ם
 • Nn - נהגה כהגיית נו"ן
 • Pp - נהגה כהגיית פ"א דגושה
 • Qq - נהגה כהגיית אל"ף
 • Rr - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • Ss - נהגה כהגיית סמ"ך
 • Tt - נהגה כהגיית ת"ו
 • Vv - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • Ww - נהגה כהגיית ו"ו מקראית, או כ-w אנגלית
 • Xx - נהגה כהגיית שי"ן ימנית או זי"ן גרושה
 • Żż - נהגה כהגיית זי"ן
 • Zz - נהגה "דְּזְ"

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים במלטזית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי).
Hello
HEH-low
?
שלום (לא פורמלי).
Aw
AA-w
?
מה שלומך?
Kif inti?
kiyf int-EE?
?
טוב מאוד. תודה.
Tajjeb. Grazzi.
TAI-yeb GRUTS-ee
?
מה שמך?
X'jismek?
SHYI-smeck?
?
השם שלי הוא _____.
Jisimni ______
yi-SIM-nee_____
?
שמח/ה לפגוש אותך.
Għandi pjaċir
AAn-dee pya-CHEER
?
בבקשה
Jekk jogħġbok
yek YOH-jbok
?
תודה
Grazzi
GRUTS-ee
?
על לא דבר
Mhux problema
moosh pro-bleh-MA
?
כן
Iva
Eve-a
?
לא
Le
Le
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Skużi
SCOO-zee
?
סליחה (התנצלות)
Skużani
SCOO-za-nee
?
להתראות (פורמלי)
Saħħa
SAH-ha
?
להתראות (לא פורמלי)
Ċaw
CHA-W
?
אני לא מדבר/ת מלטזית‏.
Ma nitkellimx bil-Malti
maa nit-kel-limsh bill mal-ti
?
את/ה מדבר/ת אנגלית?
Titkellem bl-Ingliz?
Tit-kel-lem blin-gleez?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית?
Hawn xi ħadd jitkellem bl-Ingliz?
awn shi hut jit-kel-lem blin-gleez?
?
הצילו!
Ajjut!
I-yut!
?
בוקר טוב
Bonġu
BON-ju
?
ערב טוב
Bonswa
BON-swaa
?
לילה טוב
Il-lejl it-tajjeb
ill leyl it THAI-yeb
?
אני לא מבין/ה
Ma nifhimx
maa ni-fimx
?
איפה השירותים?
Fejn hu t-toilet?
feyn ooh it TOY-litt?
?
מה?
xiex?
?
?
איפה?
fejn?
feyn?
?
מי?
li?
?
?
מתי?
meta?
?
?
איזה?
liema?
?
?
למה?
għaliex?
?
?
איך?
kif?
kiyf?
?
כמה?
Kemm?
kemm?
?

בעיות
[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Ħallini
hahl-LEE-nee
?
אל תיגע/י בי!
Tmissnix!
tmiss-NEESH!
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Se ngħajjat il-pulizija
se NIGH-yat ill poo-lits-EE-ya
?
משטרה!
Pulizija!
poo-lits-EE-ya!
?
עצור! גנב!
Waqqfuh! Ħalliel!
wa-eh-FOOH! hahl-LIEL!
?
אני זקוק לעזרתך
Tista' tgħini?
tis-TA tey-nee?
?
זה מקרה חירום.
Emergenza
eh-mer-GEN-sa
?
איבדתי את דרכי.
Intlift
in-tlift
?
איבדתי את התיק שלי
Tlift il-basket
tlift ill BUS-ket
?
איבדתי את הארנק שלי
Tlift il-wallet
tlift ill WOH-let
?
אני חולה
Imradt
im-rudt
?
נפצעתי
Weġġajt
WEDGE-iyt
?
אני זקוק לרופא
Għandi bżonn tabib
AAndi bzon TAA-bib
?
האם אני יכול/ה להשתמש בטלפון שלך?
Nista' nużalek it-telefon?
nis-TAA noo-ZAA-lek it te-le-fon?
?

מספרים
[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
żero
zero
?
1
wieħed
WEE-hed
?
2
tnejn
tneyn
?
3
tlieta
TLEE-ta
?
4
erbgħa
EHR-ba
?
5
ħamsa
HAM-sa
?
6
sitta
SIT-ta
?
7
sebgħa
SEH-ba
?
8
tmienja
tmeehn-ya
?
9
disgħa
DIH-sa
?
10
għaxra
AA-shra
?
11
ħdax
hdash
?
12
tnax
tnash
?
13
tlettax
tleht-TAASH
?
14
erbatax
ehr-ba-TAASH
?
15
ħmistax
hmiss-TAASH
?
16
sittax
sit-TAASH
?
17
sbatax
zba-TAASH
?
18
tmintax
tmin-TAASH
?
19
dsatax
tsa-TAASH
?
20
għoxrin
osh-REEN
?
21
wieħed u għoxrin
WEE-hed oo osh-REEN
?
22
tnejn u għoxrin
tneyn oo osh-REEN
?
23
tlieta u għoxrin
TLEE-ta oo osh-REEN
?
30
tletin
tleh-TEEN
?
40
erbgħin
ehr-BAYN
?
50
ħamsin
hum-SEEN
?
60
sittin
sit-TEEN
?
70
sebgħin
seh-BAYN
?
80
tmenin
tmeh-NEEN
?
90
disgħin
dih-SAYN
?
100
mija
MEE-ya
?
200
mitejn
mee-TEYN
?
300
tliet mija
tlet MEE-ya
?
1,000
elf
elf
?
2,000
elfejn
el-FAYN
?
1,000,000
miljun
mill-YOON
?
חצי
nofs
nofs
?

זמן
[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
?
?
?
מאוחר יותר
?
?
?
לפני
?
?
?
בוקר
?
?
?
בבוקר
?
?
?
אחר הצהריים
?
?
?
ערב
?
?
?
בערב
?
?
?
לילה
?
?
?

שעות[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
?
?
?
שתיים לפנות בוקר
?
?
?
תשע בבוקר
?
?
?
צהרי היום
?
?
?
בשעה אחת בצהריים
?
?
?
בשעה שתיים בצהריים
?
?
?
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
?
?
?

משך[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
?
?
?
_____ שעה/ות
?
?
?
_____ יום/ימים
?
?
?
_____ שבוע/ות
?
?
?
_____ חודש/ים
?
?
?
_____ שנה/ים
?
?
?

ימים[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
?
?
?
אתמול
?
?
?
מחר
?
?
?
השבוע
?
?
?
בשבוע שעבר
?
?
?
בשבוע הבא
?
?
?
יום ראשון
?
?
?
יום שני
?
?
?
יום שלישי
?
?
?
יום רביעי
?
?
?
יום חמישי
?
?
?
יום שישי
?
?
?
יום שבת
?
?
?

חודשים[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
?
?
?
פברואר
?
?
?
מרץ
?
?
?
אפריל
?
?
?
מאי
?
?
?
יוני
?
?
?
יולי
?
?
?
אוגוסט
?
?
?
ספטמבר
?
?
?
אוקטובר
?
?
?
נובמבר
?
?
?
דצמבר
?
?
?

צבעים
[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
?
?
?
לבן
?
?
?
אפור
?
?
?
אדום
?
?
?
כחול
?
?
?
צהוב
?
?
?
ירוק
?
?
?
כתום
?
?
?
סגול
?
?
?
חום
?
?
?

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
?
?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
?
?
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
?
?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
?
?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
?
?
?

כיוונים[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת ?
?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
?
?
?
... שדה התעופה ?
?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
?
?
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
?
?
?
...המלון _____ ?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה.
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
?
?
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
?
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
?
?
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים ?
?
?
?
...חדר אמבטיה ?
?
?
?
...טלפון ?
?
?
?
...טלוויזיה ?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
?
?
?
... גדול יותר ?
?
?
?
...נקי יותר ?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת ?
?
?
?
... לוקרים ?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
?
?
?

כסף
[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
?
?
?
מהו שער החליפין ?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
?
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
?
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה.
?
?
?
מתי אתם סוגרים ?
?
?
?

קניות
[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
?
?
?
זה יקר מדי !
?
?
?
האם אתה לוקח _____?
?
?
?
יקר
?
?
?
זול
?
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
?
?
?
אני זקוק/ה ל...
?
?
?
...משחת שיניים.
?
?
?
...מברשת שיניים.
?
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
?
?
?
...שמפו.
?
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות.
?
?
?
...תרופה לכאב בטן.
?
?
?
...תער.
?
?
?
...סוללות.
?
?
?
...מטרייה
?
?
?
...קרם הגנה.
?
?
?
...גלויה.
?
?
?
...בולים..
?
?
?
...נייר מכתבים.
?
?
?
...עט.
?
?
?

נהיגה
[עריכה]

עברית מלטזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
?
?
?
עצור
?
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
?
?
?
מגבלת מהירות
?
?
?
תחנת דלק
?
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: מלטית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: מלטית