לדלג לתוכן

הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה – אזורים במדינות הבלטיות בהם השפה הליטאית היא השפה הרשמית או השפה הלאומית דה פקטו, בכחול בהיר – אזורים בהם ישנה קהילה דומיננטית של דוברי ליטאית

ליטאית (Lietuvių kalba) היא השפה הרשמית של ליטא. נכון ל-2012 היו כ-3 מיליון דוברי ליטאית ברחבי העולם. מרבית דוברי השפה נמצאים בליטא.

מדריך הגייה

[עריכה]

תנועות

[עריכה]
 • a - נהגית כהגיית פתח
 • ą -נהגית כהגיית ah
 • e - נהגית כהגיית צירה
 • ę -נהגית כהגיית צירה ארוך
 • ė -נהגית כמו eh
 • i - נהגית כהגיית חיריק
 • į - נהגית כהגיית חיריק ארוך
 • y -נהגית כהגיית יו׳׳ד עיצורית ieh
 • o - נהגית כהגיית חולם
 • u - נהגית כהגיית שורוק
 • ų -נהגית כהגיית שורוק ארוך
 • ū -נהגית כהגיית uh

עיצורים

[עריכה]
 • b - נהגית כהגיית בי"ת דגושה
 • c - נהגית כהגיית צד"י
 • č - נהגית כהגיית צד"י גרושה
 • d - נהגית כהגיית דל"ת
 • f - נהגית כהגיית פ"ה רפה
 • g - נהגית כהגיית גימ"ל
 • h - נהגית כהגיית ה"א
 • j - נהגית כהגיית יו"ד עיצורית
 • k - נהגית כהגיית כ"ף
 • l - נהגה כהגיית למ"ד
 • m - נהגה כהגיית מ"ם
 • n - נהגה כהגיית נו"ן
 • p - נהגה כהגיית פ"ה דגושה
 • r - נהגה כהגיית רי"ש מתגלגלת
 • s - נהגה כהגיית סמ"ך
 • š - נהגה כהגיית שי"ן
 • t - נהגה כהגיית ת"ו
 • v - נהגה כהגיית ו"ו רפה
 • z - נהגה כהגיית זי"ן
 • ž - נהגה כהגיית זי"ן גרושה

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בליטאית

[עריכה]

בסיסיים

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי).
Labas
LAH-bahs
?
שלום (לא פורמלי).
Sveikas
SVAY-kahs
?
מה שלומך?
Kaip gyvuojate?
Kayp gee-VAW-yah-ta?
?
טוב מאוד, תודה.
Ačiū, gerai
AH-choo, GAH-rai
?
מה שמך?
Kaip jūsų vardas?
Kayp YOO-soo VAHR-dahs?
?
השם שלי הוא _____.
Mano vardas yra ______
MAH-naw VAHR-dahs EE-rah _____
?
שמח/ה לפגוש אותך.
Malonu
mah-LAW-noo
?
בבקשה
Prašau
prah-SHOW
?
תודה
Ačiū
AH-choo
?
על לא דבר
Prašau
prah-SHAOO
?
כן
Taip
Tayp
?
לא
Ne
na
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Atsiprašau
aht-sih-prah-SHAOO
?
סליחה (התנצלות)
Atleiskite
ah-tlais-KEE-tah
?
להתראות
Sudie
soo-DYAH
?
אני לא מדבר/ת ליטאית
Nekalbiu lietuviškai
NA-kahl-byuh LYEH-tuh-vihsh-kai
?
את/ה מדבר/ת אנגלית?
Ar kalbate angliškai?
ahr KAHL-bah-ta AHN-glihsh-kai?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית?
Ar kas nors čia kalba angliškai?
ahr kahs nawrs chyah KAHL-bah AHN-glihsh-kai?
?
הצילו!
Gelbėkite!
GAHL-beh-kih-ta!
?
בוקר טוב
Labas rytas
LAH-bahs REE-tahs
?
ערב טוב
Labas vakaras
LAH-bahs VAH-kah-rahs
?
לילה טוב
Labos nakties
LAH-bohs NAHK-tyehs
?
אני לא מבין/ה
Nesuprantu
NEH-suh-prahn-too
?
איפה השירותים?
Kur yra tualetas?
Kuhr EE-rah TWAH-la-tahs?
?
מה?
ką?
?
?
איפה?
kur?
?
?
מי?
Kas tai yra?
?
?
מתי?
kada?
?
?
איזה?
kuris?
?
?
למה?
kodėl?
?
?
איך?
kaip?
?
?
כמה?
kiek?
?
?

בעיות

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Eik šalin
EH-eek SHAH-leen
?
אל תיגע בי!
Nelieskite manęs!
neh-LYEHS-kee-teh MAH-nas!
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Aš iškviesiu policiją
ahsh eesh-KVYEH-syoo paw-LIH-tsyah
?
משטרה!
Policija!
paw-LIH-tsyah!
?
עצור! גנב!
Stabdykite vagį!
stahb-DEE-kee-teh VAH-gee!
?
אני זקוק לעזרתך
Man reikia jūsų pagalbos
mahn REY-kyah YOO-soo pah-GAHL-bohs
?
זה מקרה חירום.
Skubiai reikia pagalbos, rimtas atvejis
skoo-BYAHEE REY-kyah pah-GAHL-bohs, REEM-tahs AHT-veh-ees
?
איבדתי את דרכי.
Aš pasiklydau
ahsh pah-see-KLEE-dow
?
איבדתי את התיק שלי
Aš pamečiau savo rankinę
ahsh pah-MEH-chyah-oo SAH-voh RAHN-kee-nehh
?
איבדתי את הארנק שלי
Aš pamečiau savo piniginę
ahsh pah-MEH-chyah-oo pee-NEE-gee-nehh
?
אני חולה
Man bloga
mahn BLAW-gah
?
נפצעתי
Mane sužeidė
MAH-neh
?
אני זקוק לרופא
Man reikia daktaro pagalbos
mahn REY-kyah dahk-TAH-roh pah-GAHL-bohs
?
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Ar galėčiau pasinaudoti jūsų telefonu?
ahr gah-LEH-chyah-oo pah-see-NOW-daw-tee YOO-soo teh-leh-FAW-noo?)
?

מספרים

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
nulis
NOO-lihs
?
1
vienas
VYEH-nahs
?
2
du
doo
?
3
trys
trihs
?
4
keturi
kah-too-RIH
?
5
penki
pahn-KIH
?
6
šeši
shah-SHIH
?
7
septyni
sahp-tee-NIH
?
8
aštuoni
ahsh-tow-NIH
?
9
devyni
dah-vih-NIH
?
10
dešimt
DAH-shihmt
?
11
Vienuolika
VYEH-naw-lih-kah?
?
12
Dvylika
DVIH-lih-kah
?
13
Trylika
TRIH-lih-kah
?
14
Keturiolika
KAH-tuh-ryoh-lih-kah
?
15
Penkiolika
pan-KYOH-lee-kah
?
16
Šešiolika
SHAH-shyoh-lee-kah
?
17
Septyniolika
sap-TEE-nyoh-lee-kah
?
18
Aštuoniolika
ahsh-TOW-nyoh-lee-kah
?
19
Devyniolika
da-VEE-nyoh-lee-kah
?
20
Dvidešimt
DVIH-dah-shihmt
?
21
Dvidešimt vienas
DVIH-dah-shihmt VYEH-nahs
?
22
?
?
?
23
?
?
?
30
Trisdešimt
TRIHS-dah-shihmt
?
40
Keturiasdešimt
KAH-toor-ryahs-deh-shihmt
?
50
Penkiasdešimt
PAHN-kyahs-deh-shihmt
?
60
Šešiasdešimt
SHAH-shyahs-deh-shihmt
?
70
Septyniasdešimt
sahp-TEE-nyahs-deh-shihmt
?
80
Aštuoniasdešimt
ahsh-TWOH-nyahs-deh-shihmt
?
90
Devyniasdešimt
dah-VEE-nyahs-deh-shihmt
?
100
Šimtas
SHIHM-tahs
?
200
Du simtai
Doo SHIHM-tai
?
300
Trys šimtai
trihs SHIHM-tai
?
1,000
Tūkstantis
TOOKS-tahn-tihs
?
2,000
?
?
?
1,000,000
vienas milijonas
VYEH-nahs MIH-lyoh-nahs
?
חצי
?
?
?
רבע
?
?
?

זמן

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
?
?
?
מאוחר יותר
?
?
?
לפני
?
?
?
בוקר
?
?
?
בבוקר
?
?
?
אחר הצהריים
?
?
?
ערב
?
?
?
בערב
?
?
?
לילה
?
?
?

שעות

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
?
?
?
שתיים לפנות בוקר
?
?
?
תשע בבוקר
?
?
?
צהרי היום
?
?
?
בשעה אחת בצהריים
?
?
?
בשעה שתיים בצהריים
?
?
?
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
?
?
?

משך

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
?
?
?
_____ שעה/ות
?
?
?
_____ יום/ימים
?
?
?
_____ שבוע/ות
?
?
?
_____ חודש/ים
?
?
?
_____ שנה/ים
?
?
?

ימים

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
?
?
?
אתמול
?
?
?
מחר
?
?
?
השבוע
?
?
?
בשבוע שעבר
?
?
?
בשבוע הבא
?
?
?
יום ראשון
?
?
?
יום שני
?
?
?
יום שלישי
?
?
?
יום רביעי
?
?
?
יום חמישי
?
?
?
יום שישי
?
?
?
יום שבת
?
?
?

חודשים

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
?
?
?
פברואר
?
?
?
מרץ
?
?
?
אפריל
?
?
?
מאי
?
?
?
יוני
?
?
?
יולי
?
?
?
אוגוסט
?
?
?
ספטמבר
?
?
?
אוקטובר
?
?
?
נובמבר
?
?
?
דצמבר
?
?
?

צבעים

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
?
?
?
לבן
?
?
?
אפור
?
?
?
אדום
?
?
?
כחול
?
?
?
צהוב
?
?
?
ירוק
?
?
?
כתום
?
?
?
סגול
?
?
?
חום
?
?
?

תחבורה

[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
?
?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
?
?
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
?
?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
?
?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
?
?
?

כיוונים

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת ?
?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
?
?
?
... שדה התעופה ?
?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
?
?
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
?
?
?
...המלון _____ ?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה.
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
?
?
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
?
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
?
?
?

לינה באכסניה/מלון

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים ?
?
?
?
...חדר אמבטיה ?
?
?
?
...טלפון ?
?
?
?
...טלוויזיה ?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
?
?
?
... גדול יותר ?
?
?
?
...נקי יותר ?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת ?
?
?
?
... לוקרים ?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
?
?
?

כסף

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
?
?
?
מהו שער החליפין ?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
?
?
?

אוכל

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
?
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

שתייה וחיי לילה

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
?
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה.
?
?
?
מתי אתם סוגרים ?
?
?
?

קניות

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
?
?
?
זה יקר מדי !
?
?
?
האם אתה לוקח _____?
?
?
?
יקר
?
?
?
זול
?
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
?
?
?
אני זקוק/ה ל...
?
?
?
...משחת שיניים.
?
?
?
...מברשת שיניים.
?
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
?
?
?
...שמפו.
?
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות.
?
?
?
...תרופה לכאב בטן.
?
?
?
...תער.
?
?
?
...סוללות.
?
?
?
...מטרייה
?
?
?
...קרם הגנה.
?
?
?
...גלויה.
?
?
?
...בולים..
?
?
?
...נייר מכתבים.
?
?
?
...עט.
?
?
?

נהיגה

[עריכה]
עברית ליטאית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
?
?
?
עצור
?
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
?
?
?
מגבלת מהירות
?
?
?
תחנת דלק
?
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גם

[עריכה]
מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: ליטאית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: שיחון ליטאי