הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

אזורים בהם לאדינו היא שפתם של קבוצות מיעוט בולטות.

לאדינו היא שפה רומאנית יהודית אותה דיברו במקור יהודי ספרד. על פי הערכות יש בסביבות כ-100,000 דוברי לאדינו ברמה כלשהי.

לאחר גירוש יהודי ספרד ב-1492 עיקר דוברי השפה חיו באזור הבלקן, טורקיה, המזרח התיכון, וצפון אפריקה. במהלך המאה ה-20 מספר דוברי השפה ירד במידה מהותית לאחר שקהילות יהודיות שלמות הושמדו בשואה, בעוד שמרבית דוברי השפה שנותרו בחיים לאחר השואה היגרו לישראל ובעקבות כך השפה העברית הפכה לשפתם העיקרית. השפה איננה משמשת כבעבר כשפה ראשית עבור קהילות צאצאי מגורשי ספרד, ועל כן כמות דוברי השפה הולכת ומתמעטת. מרבית דוברי השפה חיים כיום בישראל.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • a - נהגית כהגיית פתח
 • e - נהגה כהגיית צירי
 • i - נהגית כהגיית חיריק
 • o - נהגית כהגיית חולם
 • u - נהגית כהגיית שורוק
 • y - נהגה כהגיית יו"ד

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגה כהגיית בי"ת דגושה
 • c - האות משמשת אך ורק במסגרת הצירוף "ch" (ראו להלן)
 • ch - נהגה כהגיית צד"י גרושה
 • d - נהגה כהגיית דל"ת
 • dj - נהגה כהגיית גימ"ל גרושה
 • f - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • g - נהגה כהגיית גימ"ל
 • h - נהגה כהגיית ה"א
 • j - נהגה כהגיית זי"ן גרושה (j צרפתית)
 • k - נהגה כהגיית כ"ף דגושה
 • l - נהגה כהגיית למ"ד
 • m - נהגה כהגיית מ"ם
 • n - נהגה כהגיית נו"ן
 • p - נהגה כהגיית פ"א דגושה
 • r - נהגה כהגיית רי"ש
 • s - נהגה כהגיית סמ"ך
 • sh - נהגה כהגיית שי"ן
 • t - נהגה כהגיית ת"ו דגושה
 • v - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • z - נהגה כהגיית זי"ן

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בלאדינו[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום
Shalom
Shah-lom
שלום
מה שלומך? (לא פורמלי)
Ke haber?
KEH HA-bear
קה האבר
מה שלומך? (פורמלי)
Komo estash?
KOH-mo ehs-TASH?
קומו אסטס?
טוב מאוד, תודה.
Muy byen, grasyas
MOOEY BYEHN, GRAH-syahs
מואי באין, גרסיאס
מה שמך? (לא פורמלי)
Komo te yamas?
KOH-moh TEH YAH-mahs?
קומו טה יאמס?
מה שמך? (פורמלי)
Komo vos yamash?
KOH-moh VOS YAH-mash
קומו ווס יאמש
השם שלי הוא _____.
Me yamo ______
MEH YAH-moh _____
מה יאמו _____
שמח/ה לפגוש אותך.
Muncho plazer
MOON-choh plah-zehr
מוצ'ו פלזר
בבקשה
Por favor
POHR fah-vOHR
פור פאבור
תודה
Grasyas
GRAH-syahs
גרסיאס
על לא דבר
De nada
DEH NAH-dhah
דה נאדה
כן
Si
SEE
סי
לא
No
NOH
נו
סליחה (השגת תשומת לב)
Perdon
per-DOHN
פרדון
סליחה (התנצלות)
Lo syento
LOH SYEHN-toh
לו סיינטו
להתראות
Adyo
ah-DYOH
אדיו
אני לא מדבר/ת לאדינו‏.
No (f)avlo ladino
NOH (F)AV-loh la-dee-noh
נו פאבלו לאדינו
את/ה מדבר/ת אנגלית ? (לא פורמלי)
(F)Avlas inglez?
(F)AH-vlahs een-GLEHZ?
פאבלאס אינגלז?
את/ה מדבר/ת אנגלית ? (פורמלי)
(F)Avlates inglez?
(F)AH-blah-tes oos-TEHD een-GLEHZ?
פאבלטס אוסטד אינגלז?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?
Ay alguno ke (f)avla inglez?
I AHL-goo-noh KEH (F)AH-Vlah een-GLEHZ?
אי אלגונו קה פאבלה אינגלז?
הצילו !
Ayuda!
ah-YOO-dah!
איודה!
בוקר טוב
Buenos diyas
BWEH-nohs DEE-ahs
בואנוס דיאס
אחר הצהריים טובים.
Buenas tardes
BWEH-nahs TAR-dehs
בואנס טארדס
ערב/לילה טוב
Buenas noches
BWEH-nahss NOH-chehss
בואנס נוצ'ס
אני לא מבין/ה
No entyendo
NOH ehn-TYEHN-doh
נו אנטיאנדו
איפה השירותים ?
Ande esta el banyo?
AHN-deh ehss-TAH EHL BAH-nyoh?
אנדה אסטה אל באניו?
מה?
Qualo
kualo קואלו
איפה? Ande andee אנדה
מי? ken ken קן
מתי? quando quando קוואנדו
איזה? ke ke קה
למה? deke dekee דקה
איך? komo komo קומו
כמה
quanto
quanto
?

בעיות
[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Deshame en paz
DEH-shah-meh ehn PAHS
בשאנמה אן פס
אל תיגע בי!
No me tokes!
noh meh TOH-kehs!
נו מה טוקס!
אני הולך/ת להתקשר למשטרה. esto telefonienda del polis
?
אסטו טלפון יינדה דה אל פוליס
משטרה!
Polis!
poh-lees!
פוליס!
עצור! גנב!
?
?
?
אני זקוק לעזרתך
?
?
?
זה מקרה חירום.
?
?
?
איבדתי את דרכי.
?
?
?
איבדתי את התיק שלי
?
?
?
איבדתי את הארנק שלי
?
?
?
אני חולה esto hazino/hazina
?
אסטו חזינו / חזינה
נפצעתי
?
?
?
אני זקוק לרופא
?
?
?
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
?
?
?

מספרים
[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
zero
ZEH-roh
זרו
1
uno
OO-noh
אונו
2
dos
dohs
דוס
3
trez
trehs
טרס
4
kuatro
KWAH-troh
קוואטרו
5
sinko
SEEN-koh
סינקו
6
sesh
SEH-ees
סייס
7
syete
see-EH-teh
סיאטה
8
ocho
OH-choh
אוצ'ו
9
mueve
noo-EH-beh
נואבה
10
dyez
dee-EHS
דיאס
11 onze
?
אונזי
12 dodje
?
?
13
tredje
?
?
14 katorze
?
?
15 kinze
?
?
16 diezisesh
?
?
17 diezisiete
?
?
18 dieziocho
?
?
19 diezimueve
?
?
20 vente
?
וינטי
21 vente i uno
?
וינטי אי אונו
22 vente i dos
?
?
23 vente i trez
?
?
30 trenta
?
?
40 kuarenta
?
?
50 sinkuenta
?
?
60 sesenta
?
?
70 setenta
?
?
80 ochenta
?
?
90 noventa
?
?
100 sien
?
?
200 dozientos
?
?
300 trezientos
?
?
1000 mil
?
?
2000 dos mil
?
?
1,000,000
?
?
?
חצי
?
?
?
רבע
?
?
?

זמן
[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו agora agor a אגורא
מאוחר יותר
?
?
?
לפני
?
?
?
בוקר manyana
?
?
בבוקר
?
?
?
אחר הצהריים
?
?
?
ערב tarde
?
?
בערב
?
?
?
לילה noche
?
?

שעות[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
?
?
?
שתיים לפנות בוקר
?
?
?
תשע בבוקר
?
?
?
צהרי היום
?
?
?
בשעה אחת בצהריים
?
?
?
בשעה שתיים בצהריים
?
?
?
שעה שש בערב
?
?
?
שעה שבע בערב
?
?
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
?
?
?

משך[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות minuto\s
?
מינוטו/ס
_____ שעה/ות ora\s
?
אורה/ס
_____ יום/ימים dia\s
?
דיאה\ס
_____ שבוע/ות semana\s
?
סמאנה\ס
_____ חודש/ים mez\es
?
מז\ס
_____ שנה/ים anyo\s
?
אניו\ס

ימים[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום oy
?
אוי
אתמול ayer
?
אייר
מחר manyana
Manyana
מאניאנה
השבוע
?
?
?
בשבוע שעבר
?
?
?
בשבוע הבא
?
?
?
יום ראשון alhad
?
אלחד
יום שני lunes
?
לונס
יום שלישי martes
?
מרטס
יום רביעי mierkoles
?
מיארקולס
יום חמישי djueves
?
ג'ואבס
יום שישי viernes
?
ויארנס
יום שבת sahabat
?
שבת

חודשים[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
?
?
?
פברואר
?
?
?
מרץ
?
?
?
אפריל
?
?
?
מאי
?
?
?
יוני
?
?
?
יולי
?
?
?
אוגוסט
?
?
?
ספטמבר
?
?
?
אוקטובר
?
?
?
נובמבר
?
?
?
דצמבר
?
?
?

צבעים
[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור preto
?
פר-טו
לבן
Blanko
?
?בלאנקו
אפור grizo
?
גריזו
אדום colorado
?
קולוראדו
כחול mavi
?
מא וי
צהוב amariyo
?
אמא ריו
ירוק verde
?
ורדה
כתום protocol
?
פורטוקאל
סגול lila
?
לי לה
חום maron
?
מא רון

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
?
?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
?
?
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
?
?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
?
?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
?
?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
?
?
?

כיוונים[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת ?
?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
Estasyon de otobos
?
?
... שדה התעופה ?
?
i ?
?
...אזור מרכז העיר ?
?
?
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
?
?
?
...המלון _____ ?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה... ande estan muncho
?
אנדה סטה מונצ'ו...
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה.
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
?
?
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
?
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
?
?
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים ?
?
?
?
...חדר אמבטיה ?
?
?
?
...טלפון ?
?
?
?
...טלוויזיה ?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
?
?
?
... גדול יותר ?
?
?
?
...נקי יותר ?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת ?
?
?
?
... לוקרים ?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
?
?
?

כסף
[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
?
?
?
מהו שער החליפין ?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
?
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
pichkado?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
kezo}}
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
?
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה.
?
?
?
מתי אתם סוגרים ?
?
?
?

קניות
[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
?
?
?
זה יקר מדי !
?
?
?
האם אתה לוקח _____?
?
?
?
יקר
?
?
?
זול
?
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
?
?
?
אני זקוק/ה ל...
?
?
?
...משחת שיניים.
?
?
?
...מברשת שיניים.
?
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
?
?
?
...שמפו.
?
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות.
?
?
?
...תרופה לכאב בטן.
?
?
?
...תער.
?
?
?
...סוללות.
?
?
?
...מטרייה
?
?
?
...קרם הגנה.
?
?
?
...גלויה.
?
?
?
...בולים..
?
?
?
...נייר מכתבים.
?
?
?
...עט.
?
?
?

נהיגה
[עריכה]

עברית לאדינו תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
?
?
?
עצור
?
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
?
?
?
מגבלת מהירות
?
?
?
תחנת דלק
?
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: לאדינו
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: לאדינו