הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה – האזורים בהם השפה הטורקית היא שפת הרוב, בכחול בהיר – האזורים בהם ישנה קהילה דומיננטית של דוברי טורקית.

טורקית (Türkçe) היא השפה הרשמית של טורקיה וצפון קפריסין. לשפה הטורקית ישנם נכון ל-2016 מעל ל-88 מיליון דוברים ברחבי העולם. השפה הטורקית מוכרת כשפת מיעוט בקוסובו, במקדוניה, וברומניה. מחוץ לטורקיה עוצמה, ידיעת השפה הטורקית עשויה להיות שימושית בחלק מהמדינות השכנות לטורקיה - במיוחד במדינות הבלקן קוסובו, מקדוניה ובולגריה, אשר בהן ישנן קהילות טורקיות גדולות יחסית, ובמידה פחותה באזרבייג'ן.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • a - נהגית כהגיית פתח
 • e - נהגית כהגיית צירי
 • ı - נהגית כמעין חיריק אחורי/שורוק בלתי־מעוגל
 • i - נהגית כהגיית חיריק
 • o - נהגית כהגיית חולם
 • ö - נהגית כתנועה בין i ל-e
 • u - נהגית כהגיית שורוק
 • ü - נהגית כתנועה בין i ל-u

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגה כהגיית בי"ת דגושה
 • c - נהגה כהגיית גימ"ל גרושה
 • ç - נהגה כהגיית צד"י גרושה
 • d - נהגה כהגיית דל"ת
 • f - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • g - נהגה כהגיית גימ"ל
 • ğ - לא נהגה אך מאריך את התנועה שלפניו כשמופיע בסוף הברה לפני עיצור או בסוף מילה. כאשר מופיע בין תנועות אינו נהגה או שנהגה כיו"ד עיצורית
 • h - נהגה כהגיית ה"א
 • j - נהגה כהגיית זי"ן גרושה
 • k - נהגה כהגיית כ"ף דגושה
 • l - נהגה כהגיית למ"ד
 • m - הגה כהגיית מ"ם
 • n - נהגה כהגיית נו"ן
 • p - נהגה כהגיית פ"א דגושה
 • r - נהגה כהגיית רי"ש לשונית
 • s - נהגה כהגיית סמ"ך
 • ş - נהגה כהגיית שי"ן ימנית
 • t - נהגה כהגיית ת"ו
 • v - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • y - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית
 • z - נהגה כהגיית זי"ן

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בטורקית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי)
Merhaba
mehr hah bah
מר חה בא
שלום (לא פורמלי)
Selam
sell um
סל אום
מה שלומכם?
Nasılsınız?
na suhl suhn uhz?
נא סול סון עוז?
מה שלומך?
Nasılsın?
na suhl suhn?
נא סול סון?
מה שלומך? / מה המצב? (לא פורמלי)
N'aber?
na berr?
נא בר?
טוב מאוד, תודה
İyiyim, teşekkürler
ee yee yeem, teh shek ür lerr
אי יה ים, תה שק אור לר
מה שמך?
Adınız nedir?
ad uhn uhz ne deer?
אד און עוז נה דיר?
השם שלי הוא _____
Adım _______
Ad uhm _____
עד אום ______
שמח/ה לפגוש אותך
Memnun oldum
mem noon oll doom
מם נון אול דום
בבקשה
Lütfen
Luet fen
לואט פן
תודה
Teşekkür ederim
teh shek uer eh der eem
תה שק אור אה דר אים
על לא דבר
Bir şey değil
bir shey de yeel
ביר שהיי דה ייל
כן
Evet
eh vet
אה ווט
לא
Hayır
Hah yuhr
הא יור
סליחה (השגת תשומת לב)
Bakar mısınız?
bah kar muh suh nuhz
בא קאר מו סו נוז
סליחה (התנצלות)
Pardon
Par don
פאר דון
להתראות (פורמלי)
Hoşçakalın
Hosh cha kaluhn
הוש קה קאלון
להתראות (לא פורמלי)
Hoşçakal
Hosh cha kal
הוש קא קאל
אני לא מדבר/ת טורקית
Türkçe konuşamıyorum
Tuerck-che conusha-me-yoor-uhm
טוארק-צ'ה קונושה-מה-יור-אום
את/ה מדבר/ת אנגלית?
İngilizce biliyor musunuz?
English-che bilior mosonooz?
אינגליז-צ'ה ביליאור מוסאנוז?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית?
Burada İngilizce konuşan birisi var mı
boor-a-duh Eengleez jay kow noo shun bee ree seh wurrm?
בוור א-דה אינגליז ג'אי קואו-נואו שאן בי-רי סה-ווארם?
יום טוב
İyi günler
e yee guen ler
א-יאי גאהן לר
בוקר טוב
Günaydın
Guen eye duhn
גאן-איא דאהן
אחר הצהריים טובים
Tünaydın
Tuen eye duhn
טאהן איא דאהן
ערב טוב
İyi akşamlar
e yee ak sham lar
א-יאי אק-שאם לר
לילה טוב
İyi geceler
e yee ge jay ler
א-'יאי גאג'אי לר
אני לא מבין/ה
Anlamıyorum
An-la-muh-yoor-uhm
אן-לה-מא יור-אם
איפה השירותים?
Tuvalet nerede?
Too va let ner eh de?
טו-וא-לט נר-א-דא?
מה?
Ne?
neh?
נה?
איפה?
Nerede?
neh reh deh?
נה-רה-דה?
מי?
Kim?
Kim?
קים?
מתי?
Ne zaman?
neh zaa mahn?
נה-זא מאהן?
איזה?
Hangi?
Hangi?
האנגי?
למה?
Niye ya?
Ni-yeh ya?
ני-יא יא?
איך?
Nasıl?
na suhl?
נא סאהל?
כמה?
Kaç?
kach?
קאצ'

בעיות
[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
הצילו!
İmdat!
Im Daht!
איים דאהט!
עזוב אותי לנפשי.
Beni yalnız bırak
beh nee yahl nuz bu rahk
בא-ני יאהל נוז-בא ראהק.
אל תיגע בי!
Bana dokunma!
bah nah doh koon mah!
בה-נה בו-קואון נה!
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Polisi arayacağım
poh lee see ah rah yah jaa uhm
פוליסי א-רה יא-ג'א-אהם.
משטרה!
Polis!
poh lees
פוה-ליס!
עצור! גנב!
Dur! Hırsız!
door! huhr suhz!
דואור! האהר-סאהז!
אני זקוק לעזרתך
Yardımınıza ihtiyacım var
yahr duh muh nuh zah eeh tee yah juhm vahr
יאהר-דאה-מאה-נוז אי-טי יאה-ג'אהם.
זה מקרה חירום.
Acil durum
ah jeel doo room
א-ג'יל דו רום.
איבדתי את דרכי.
Kayboldum
kahy bohl doom
קאהי בוהל דום.
איבדתי את התיק שלי
Çantamı kaybettim
chahn tah muh kahy beht teem
צ'אהן טא-מאה קאהי באהט טים.
איבדתי את הארנק שלי
Cüzdanımı kaybettim
jooz dah nuh muh kahy beht teem
ג'וז דא-נא מא-קאהי באהט טים.
אני חולה
Hastayım
hahs tah yuhm
האהס טא-יאהם.
נפצעתי
Yaralandım
yah rah lahn duhm
יאה-רא לאהן דאהם.
אני זקוק/ה לרופא
Bir doktora ihtiyacım var
beer dohk toh rah eeh tee yah jum vahr
ביר דואהק טו-אי טי-יאה ג'אהם ואהר.
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Telefonunuzu kullanabilir miyim?
teh leh foh noo noo zoo kool lah nah bee leer mee yeem
לה-נהא בי-ליר מי-יאים.

מספרים
[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
sfir
sfeer
ספיר
1
bir
beer
ביר
2
iki
icki
איקי
3
üç
uech
אוטש
4
dört
dirt
דורט
5
beş
besh
בש
6
altı
altuh
אלטו
7
yedi
yedi
יאדי
8
sekiz
sekiz
סקיז
9
dokuz
dokuz
דוקוז
10
on
on
און
11
on bir
on bir
און ביר
12
on iki
on icki
און איקי
13
on üç
on uech
און אוטש
14
on dört
on doert
און דורט
15
on beş
on besh
און בש
16
on altı
on altuh
און אלטו
17
on yedi
on yedi
און יאדי
18
on sekiz
on sekiz
און סקיז
19
on dokuz
on dokuz
און דוקוז
20
yirmi
yir mi
אירמי
21
yirmi bir
yir mi bir
אירמי ביר
22
yirmi iki
yir mi icki
אירמי איקי
23
yirmi üç
yir mi uech
אירמי אוטש
30
otuz
otuz
אוטוז
40
kırk
kuhrk
קירק
50
elli
elli
איללי
60
altmış
altmuhsh
אלטמש
70
yetmiş
yet mish
ייתמש
80
seksen
seksen
סיקסאו
90
doksan
doksan
דוקסאו
100
yüz
yuez
יוז
200
iki yüz
icky yuez
איקי יוז
300
üç yüz
uech yuez
אוטש יוז
1000
bin
bin
בין
2000
iki bin
icky bin
איקי בין
1,000,000
bir milyon
beer milyon
ביר מיליון
חצי
buçuk
boo chuook
בוטשוק

זמן
[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
şimdi
shim di
שימדי.
מאוחר יותר
sonra
sonra
סונרה.
לפני
önce
on-the
און-ז'ה
בוקר
sabah
sa-bo
סא-בא
אחר הצהריים
öğleden sonra
og-led-en son-ra
גו-לאד-אן סואן-רא
ערב
akşam
ak sham
אק-שאם.
לילה
gece
ge jay
גא-ג'אי.

שעות[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
Saat gece 1
saat geje
סאאת ג'דז'ה 1
שתיים לפנות בוקר
Saat gece 2
?
סאאת ג'דז'ה 2
תשע בבוקר
Saat sabah 9
?
סאאת סאבא 9
צהרי היום
öğle/öğlen
?
אולגן
בשעה אחת בצהריים
Saat 13
?
סאאת 13
בשעה שתיים בצהריים
Saat 14
?
סאאת 14
שעה שש בערב
Saat 18
?
סאאת 18
שעה שבע בערב
Saat 19
?
סאאת 19
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
gece yarısı
?
?

משך[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
_____ dakika
?
דקיקה
_____ שעה/ות
_____ saat
?
סאאת
_____ יום/ימים
_____ gün
?
גון
_____ שבוע/ות
_____ hafta
?
הפטה
_____ חודש/ים
_____ ay
?
איי
_____ שנה/ים
_____ yıl
?
ייל

ימים[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום bugün
?
בוגון
אתמול dün
?
דוון
מחר yarın
?
יארין
השבוע
?
?
?
בשבוע שעבר
?
?
?
בשבוע הבא
?
?
?
יום ראשון
Pazar
paz ar
פאזאר
יום שני
Pazartesi
paz ar tesi
פאזארטסי
יום שלישי
Salı
saluh
סאלו
יום רביעי
Çarşamba
char sham ba
צ'ארסמבה
יום חמישי
Perşembe
per shem be
פרשמבה
יום שישי
Cuma
juma
ג'ומה
יום שבת
Cumartesi
jumar tesi
ג'ומרטסי

חודשים[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
Ocak
o jak
או-ג'אק.
פברואר
Şubat
shu bat
שאו-באט.
מרץ
Mart
mart
מארט.
אפריל
Nisan
nee sahn
ני-סאהן.
מאי
Mayıs
ma yuhs
מא-יאהש.
יוני
Haziran
ha zee ran
הא-זי ראן.
יולי
Temmuz
taem mooz
טאם מוז.
אוגוסט
Ağustos
aa hoos toss
א-הואוס טוס.
ספטמבר
Eylül
aey luehl
אהי להאהל.
אוקטובר
Ekim
ae keem
אי-קים.
נובמבר
Kasım
kah suhm
קאה סאהם.
דצמבר
Aralık
a ra luhk
א-רא לאהק.

צבעים
[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
Kara
kara
קארה
לבן
Beyaz
bei azh
באי-אז'.
אדום
Kırmızı
khır mızı
קאיר-מיזי.
כחול
Mavi
mao vee
מאו-וי.
צהוב
Sarı
saa rıh
סא-ריה.
ירוק
Yeşil
yea sheal
יאה-שיל.
כתום
Turuncu
too roon joo
טו רואון ג'ואו.
סגול
Mor
more
מור.
חום
Kahverengi
kaah ve rengi
קאה-וא ראנג'י.

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
____'a bir bilet kaç para?
___ ah beer bee leht kach pah rah?
___ א ביר בילט קאצ' פרה
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
____'a bir bilet lütfen
___ ah beer bee leht loot fehn
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע?
Bu tren/otobüs nereye gider?
boo tee rehn/oh toh boos neh reh yeh gee dehr?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
____'a giden tren/otobüs nerede?
___ ah gee dehn tee rehn/oh toh boos neh reh deh?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Bu tren/otobüs _____'da durur mu?
boo tee rehn/oh toh boos ___ dah doo roor moo?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה?
_____'a giden tren/otobüs ne zaman kalkacak?
___ ah gee dehn tee rehn/oh toh boos neh zaa mahn kaal kah jaak?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____?
Bu tren/otobüs _____'a ne zaman varacak?
boo tee rehn/oh toh boo ___ a neh zaa mahn vaa raa jaak?
?

כיוונים[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
?
?
?
...תחנת הרכבת ?
?
?
?
...תחנת האוטובוס ?
?
?
?
... שדה התעופה ?
?
?
?
...אזור מרכז העיר ?
?
?
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
?
?
?
...המלון _____ ?
?
?
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
?
?
?
רחוב sokak sokak סוקאק
שמאלה
sol
sole
סול
ימינה
sağ
saa
סאא
היישר מלפנים
düz
dooz
דוז
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taksi!
tuck see!
טאקסי
קח אותי ל _____, בבקשה.
Beni _____'a götürün, lütfen
?
בני___ א גוטיורום, לוטפן
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
_____'a gitmek kaç para tutar?
?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
Beni oraya götürün, lütfen
?
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
Hiç boş odanız var mı?
heech bosh au daa naz vaar muh?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
Bir/iki kişilik odalar kaç para?
?
?
האם יש בחדר ___...
Odada _____ var mı?
?
?
...סדינים?
...yatak çarşafı
?
?
...חדר אמבטיה?
...banyo/duş
?
?
...טלפון?
...telefon
?
טלפון
...טלוויזיה?
...televizyon
?
טלוויזיון
האם אני יכול לראות את החדר?
Önce odayı görebilir miyim?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר?
Daha sessizi var mı?
?
?
... גדול יותר?
...büyüğü?
?
?
...נקי יותר?
...temizi?
?
?
...זול יותר?
...ucuzu?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
Tamam, alıyorum
?
טמאם,אליורום
בכוונתי להישאר _____ לילות.
_____ gece kalacağım
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
Başka bir otel önerebilir misiniz?
?
?
האם יש לכם כספת?
Kasanız var mı?
?
?
... לוקרים?
...kilidiniz
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר?
Kahvaltı/akşam yemeği dahil mi?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
Kahvaltı/akşam yemeği ne zaman?
?
?
אנא נקו את החדר שלי
Lütfen odamı temizleyin
?
?
האם תוכל/י להעיר אותי בשעה _____ בבקשה?
Beni _____'da uyandırabilir misiniz?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט
Odayı boşaltıyorum
?
?

כסף
[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
Amerikan doları kabul ediyor musunuz?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי?
Kredi kartı geçerli mi?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע?
Benim için para bozabilir misiniz?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע?
Dövizimi nerede bozdurabilirim?
?
?
מהו שער החליפין?
Döviz kuru nedir?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט?
ATM/Bankamatik nerede?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
Bir/İki kişilik masa lütfen
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
Menüye bakabilir miyim?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
Mutfağa bakabilir miyim?
?
?
אני צמחוני/ת.
Ben vejeteryanım
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
Domuz eti yemem
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
Yalnızca koşer yemek yerim
?
?
תפריט
Menü
?
?
ארוחת בוקר
kahvaltı
?
?
ארוחת צהריים
öğle yemeği
oh lay yem ayee
?
ארוחת ערב
akşam yemeği
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
_____ istiyorum
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
_____ içeren bir yemek istiyorum
?
?
עוף
tavuk
tah vook
?
בשר בקר
sığır eti
suh uhr ae tee
?
דג
balık
bah luhk
?
בשר חזיר
jambon
zham bohn
?
נקניק
sosis
soh sees
?
גבינה
peynir
pay neer
?
ביצים
yumurta
yoo moor tah
?
סלט
salata
sah lah tah
?
ירקות (טריים)
(taze) sebze
(tah zeh) sehb zeh
?
פירות (טריים)
(taze) meyve
(tah zeh) may veh
?
לחם
ekmek
ehk mehk
?
טוסט
tost
tohst
?
פסטה
şehriye
?
?
אורז
pirinç
?
?
שעועית
fasulye
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
Bir bardak _____ alabilir miyim?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
Bir fincan _____ alabilir miyim?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
Bir şişe _____ alabilir miyim?
?
?
קפה
kahve
kaahh veh
?
תה
çay
chaay
?
מיץ
meyve suyu
may veh soo yoo
?
מים מוגזים
soda
soh dah
?
מים
su
soo
?
בירה
bira
bee rah
?
יין אדום / לבן
kırmızı/beyaz şarap
kuhr muh zuh/beh yaaz shaa raap
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
Biraz _____ alabilir miyim?
bee raaz ___ ah lah bee leer mee yeem
?
מלח
tuz
tooz
?
פלפל
karabiber
kah rah bee behr
?
חמאה
tereyağı
teh reh yaa uh
?
אני סיימתי
Bitirdim
bee teer deem
?
זה היה טעים.
Çok lezizdi
chok leh zeez dee
?
אנא הבא לי את החשבון.
Hesap lütfen
heh saap loot fehn
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
İçki var mı?
ickhi wha mhi
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
Bir/iki bira, lütfen
beer/icky bhira,luet fen
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
Bir bardak kırmızı/beyaz şarap, lütfen
beer bar duck khırmizi/bay iz shar up, luet fen
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
Yarım litre, lütfen
ya ream lit rhe, luet fen
?
בקבוק, בבקשה.
Şişe, lütfen
shishe, luet fen
?
ויסקי
viski
?
?
וודקה
votka
?
?
רום
rom
rhom
?
מים
su
sue
?
סודה
soda
soda
?
מיץ תפוזים
portakal suyu
pore-tuck-al sue you
?
קוקה קולה
Cola
cola
?
עוד אחד בבקשה.
Bir tane daha, lütfen
beer thane dahha, luet fen
?
מתי אתם סוגרים ?
Ne zaman kapatıyorsunuz?
?
?
לחיים!
Şerefe!
sherafa!
?

קניות
[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
Bu kaç para?
boo kach pa ra
?
זה יקר מדי
Çok pahalı
?
?
יקר
pahalı
pahaluh
?
זול
ucuz
oo juuz
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
Param yetmiyor
?
?
אני לא מעוניין בזה
İstemiyorum
?
?
אתה מרמה אותי.
Beni kandırıyorsun
?
?
אני לא מעוניין/ת.
İlgilenmiyorum
?
?
בסדר, אני אקח את זה
Tamam, alacağım
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
bir torba alabilir miyim?
?
?
אני זקוק/ה ל...
a ihtiyacım var...
?
?
...משחת שיניים.
...diş macunu
?
?
...מברשת שיניים.
...diş fırçası
?
?
...טמפונים.
...tampon
?
?
...סבון.
...sabun
?
?
...שמפו.
...şampuan
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...ağrı kesici
?
?
...תרופה להצטננות.
...soğuk algınlığı ilacı
?
?
...תרופה לכאב בטן.
...mide ilacı
?
?
...תער.
...jilet
?
?
...סוללות.
...pil
?
?
...מטרייה
...şemsiye
?
?
...קרם הגנה.
...güneş kremi
?
?
...גלויה.
...kartpostal
?
?
...בולים..
...pul
?
?
...נייר מכתבים.
...yazma kağıdı
?
?
...עט.
...kalem
?
?

נהיגה
[עריכה]

עברית טורקית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב
Araba kiralamak istiyorum.
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח?
Kasko yaptırabilir miyim?
?
?
עצור
dur
?
?
האט
Yavaş
?
יאווש
נתיב חד סטרי
tek yön
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
park etmek yasaktır
?
?
מגבלת מהירות
hız sınırı
?
?
תחנת דלק
benzin istasyonu
?
?
בנזין
benzin
?
?
דיזל
dizel
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: טורקית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: טורקית