הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה - האזורים בפילפינים בהם טאגאלוג היא שפת הרוב, בכחול בהיר - האזורים בפילפינים בהם טאגאלוג נפוצה בקרב קבוצות מיעוט.

טאגאלוג (Tagalog) היא שפה אוסטרונזית אותה דוברים כשפת אם רבע מאוכלוסיית הפיליפינים, בעוד שמרבית אוכלוסיית הפיליפינים דוברים את השפה כשפה שנייה.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • a - נהגית כהגיית פתח
 • e - נהגית כהגיית צרה
 • i - נהגית כהגיית חיריק
 • o - נהגית כהגיית חולם
 • u - נהגית כהגיית שורוק

עיצורים[עריכה]

 • b - נהגה כהגיית בי"ת דגושה
 • k - נהגה כהגיית כ"ף דגושה
 • d - נהגה כהגיית דל"ת
 • g - נהגה כהגיית גימ"ל
 • h - נהגה כהגיית ה"א
 • l - נהגה כהגיית למ"ד
 • m - הגה כהגיית מ"ם
 • n - נהגה כהגיית נו"ן
 • ng - נהגה כהגיית "ng" במילה "fang"
 • p - נהגה כהגיית פ"א דגושה
 • r - נהגה כהגיית רי"ש
 • s - נהגה כהגיית סמ"ך בראש מילה, נהגה כהגיית זי"ן בין תנועות
 • t - נהגה כהגיית ת"ו
 • w - נהגה כהגיית ו"ו עיצורית
 • y - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בפיליפינית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי).
Helów
heh-LOW
הֶלֹוו
שלום (לא פורמלי).
Hi
hai
הַיי
מה שלומך? (פורמלי)
Kumusta po kayo?
koo-moos-TAH poh kah-YOH?
קוּמוּסטָא פּוֹ קַא-יוׁ?
מה שלומך? (לא פורמלי)
Kumusta ka?
koo-MOOS-tah kah?
קוּמוּסטַא קַא?
טוב מאוד, תודה.
Ayos naman, salamat.
Mabuti po, salamat.
AH-yohs NAH-mahn, sah-LAH-maht
mah-BOO-tee poh, sah-LAH-maht
?
מה שמך?
Anong pangalan mo?
AH-nohng pahn-GAH-lahn moh?
אָנוׁנג פַּאנגָּאלַאן מוׁ? (שימו לב שכמעט ולא שומעים את הנ' שלפני הג' בפאנגאלאן)
השם שלי הוא _____.
Ang pangalan ko ay _______.
ahng pahn-GAH-lahn koh eye_____.
?
שמח/ה לפגוש אותך.
Ikinagagalak kong makilala ka.
ee-kee-nah-gah-GAH-lahk kohg mah-kee-LAH-lah kah
?
בבקשה
Pakiusap (po)‏[1]
pah-KEE-oo-sahp (poh)
?
תודה
Salamat
sah-LAH-maht
סַאלָאמַאת
תודה רבה
Maraming salamat
mah-RAH-meeng sah-LAH-maht
מַארָאמִינג סַאלָאמַאת
על לא דבר
Walang anuman
Wala 'yun
WAH-lahng ah-NOO-mahn
WAH-lah yoon
?
כן Oo Oo או
לא Hindi Hindi הינדי
סליחה (השגת תשומת לב)
Mawalang galang na po
Mah-wah-lang GAH-lung nah poh
?
סליחה (התנצלות)
Paumanhin
pah oo-MAHN-heen
פַּא-אוּמָנהִין
להתראות (פורמלי)
Paalam
pah AH-lahm
פַּא-אָלַאם
להתראות (לא פורמלי)
Bye
BAH-ee
בַּיי
אני לא מדבר/ת פיליפינית (טאגאלוג)‏.
Hindi ako nakakaintindi ng Tagalog.
HEEN-dee AH-koh nah-kah-kah-een-TEEN-dee nahng tah-GAH-lohg
?
את/ה מדבר/ת אנגלית ?
Marunong ka ba mag-Ingles?
mah-ROO-nohng kah bah mahg-een-GLEHS?
מַארוּנוׁנג קַא בַּא מַאג-אִינגְלֶס?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?
Meron ba ditong marunong mag-Ingles?
meh-ROHN bah dee-TOHNG mah-roo-NOHNG mahg-een-GLEHS?
?
הצילו !
?
?
?
בוקר טוב
Magandang umaga
ma-GAHN-dang oo-MAH-ga
מַאגָאנדַאנג אוּמָאגַא
אחר הצהריים טובים.
Magandang hapon
mah-GAHN-dahng HAH-pohn
מַאגָאנדַאנג הָאפּוׁן
ערב טוב, לילה טוב
Magandang gabi
mah-GAHN-dahng gah-BEE
מַאגָאנדַאנג גַבִּי
אני לא מבין/ה
Hindi ko maintindihan.
HEEN-dee koh mah-een-teen-DEE-hahn
?
איפה השירותים ?
Nasaan ang C.R.?
nah-SAH ahn ahng see ar?
?

בעיות
[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Lumayo ka sa akin.
oo-MAH-yoh sah AH-keen
?
אל תיגע בי!
Huwag mo akong hawaka!
OO-wahg moh AH-kohng hah-WAH-kahn!
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Tatawag ako ng pulis.
tah-TAH-wahg AH-koh nahng POO-lees
?
משטרה!
Pulis
POO-lees
?
עצור! גנב!
Tigil! Magnanakaw!
TEE-geel! mahg-nah-NAH-cow!
?
אני זקוק לעזרתך
Kailangan ko ng tulong.
kah ee-LAHN-gahn koh nahng TOO-lohng
?
זה מקרה חירום.
Ito ay isang emergency.
EE-toh eye EE-sahng eh-mehr-JEHN-see
?
איבדתי את דרכי.
Nawawala ako.
nah-wah-WAH-lah AH-koh
?
איבדתי את התיק שלי
Nawala ang bag ko.
nah-WAH-lah ahng bahg koh
?
איבדתי את הארנק שלי
Nawala ang pitaka ko
nah-WAH-lah ahng pee-tah-ka koh
?
אני חולה
May sakit ako.
mai SAH-keet AH-koh
?
נפצעתי
Nasugatan ako.
nah-soo-GAH-tahn AH-koh
?
אני זקוק לרופא
Kailangan ko ng duktor/mangagamot.
kah ee-LAHNG-tahn koh nahng DOOK-tor/mahn-gah-GAH-moht
?
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Pwedeng makigamit ng telepono?
pweh-DEHNG mah-kee-gah-MEET nahng teh-leh-poh-NOH?
?

מספרים
[עריכה]

הערה: במקרים מסוימים המספרים בטאגאלוג דומים מאוד למספרים בספרדית, אשר עליהם הם מבוססים

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
sero
SEH-roh
?
1
isá, uno
ee-SAH, OO-noh
?
2
dalawá, dos
dah-lah-WAH, dohs
?
3
tatlo, tres
taht-LOH, trehs
?
4
apat, kuwatro
AH-paht, koo-wah-TROH
?
5
limá, singko
lee-MAH, SEENG-koh
?
6
anim, sais
AH-neem, says
?
7
pito, siyete
PEE-toh, SYEH-teh
?
8
walo, otso
WAH-loh, OHT-soh
?
9
siyam, nuwebe
SEE-yahm, noo-WEH-beh
?
10
sampu, diyes
SAHM-poo, dyehs
?
11
labing-isa, onse
LAH-beeng-EE-sah, OHN-seh
?
12
labing-dalawa, dose
LAH-beeng-dah-LAH-wah, DOH-seh
?
13
labing-tatlo, trese
LAH-beeng-taht-LOH, TREH-seh
?
14
labing-apat, katorse
lah-beeng-AH-paht, kah-tohr-SEH
?
15
labing-lima
lah-beeng lee-mah
?
16
labing-anim
lah-beeng ah-neem
?
17
labing-pito
lah-beeng pee-to
?
18
labing-walo
lah-beeng wah-lo
?
19
labing-siyam
la-beeng-SHAM
?
20
dalawampu
da-la-wam-POO
?
21
dalawampu't isa
da-la-wam-POOT ee-sah
?
22
dalawampu't dalawa
da-la-wam-POOT dah-lah-WAH
?
23
dalawampu't tatlo
da-la-wam-POOT tat-LO
?
30
tatlumpu
tat-loom-POO
?
40
apatnapu
ah-pat-nah-POO
?
50
limampu
lee-mam-POO
?
60
animnapu
ah-neem-nah-POO
?
70
pitumpu
pee-toom-POO
?
80
walumpu
wah-loom-POO
?
90
siyamnapu
sham-nah-POO
?
100
isang daan
eesang DAH-ahn
?
200
dalawang daan
dah-lah-wang DAH-ahn
?
300
tatlong daan
tat-long DAH-ahn
?
1000
isang libo
EE-sahng LEE-boh
?
2000
dalawang libo
dah-LAH-wahng LEE-boh
?
1,000,000
isang milyon
EE-sahng MEE-lyohn
?
מספר _____ (לרכבת, אוטובוס ועוד)
bilang / numero _____
BEE-lang / noo-meh-ROH _____
?
חצי
kalahati
kah-lah-HAHN-tee
?
רבע
?
?
?

זמן
[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
ngayon
nahn-GAH-yon
?
מאוחר יותר
mamaya
mah-MAH-yah
?
לפני
bago
BAH-goh
?
בוקר
umaga
oo-MAH-gah
?
בבוקר
?
?
?
אחר הצהריים
hapon
HAH-pohn
?
ערב
gabi
GAH-bee
?
בערב
?
?
?
לילה
gabi
GAH-bee
?

שעות[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
ala una ng madaling araw
ah-lah OO-nah nahng mah-DAH-leeng AH-row
?
שתיים לפנות בוקר
alas dos ng madaling araw
AH-lahs dohs nahng mah-DAH-leeng AH-row
?
תשע בבוקר
alas nuwebe ng umaga
AH-lahs noo-WEH-beh nahng oo-MAH-gah
?
צהרי היום
alas dose ng tanghali
AH-lahs DOH-seh nahng TAHNG-hah-lee
?
בשעה אחת בצהריים
ala una ng hapon
AH-lah OO-nah nahng HAH-pohn
?
בשעה שתיים בצהריים
alas dos ng hapon
AH-lahs dohs nahng HAH-pohn
?
שעה שש בערב
ala sais ng hating gabi
AH-lah says nahng HAH-teeng GAH-bee
?
שעה שבע בערב
ala siyete ng hating gabi
AH-lah SYEH-teh nahng HAH-teeng GAH-bee
?
שעה 18:45 בערב
?
?
?
שעה 19:15 בערב
?
?
?
שעה 19:30 בערב
?
?
?
חצות
alas dose ng madaling araw
AH-lahs DOH-seh nahng mah-DAH-leeng AH-row
?

משך[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
_____ minuto
mee-NOO-toh
?
_____ שעה/ות
_____oras
OH-rahs
?
_____ יום/ימים
_____araw
AH-row
?
_____ שבוע/ות
_____ linggo
LEENG-goh
?
_____ חודש/ים
_____buwan
BOO-wahn
?
_____ שנה/ים
_____taon
TAH-ohn
?

ימים[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
ngayon
nga-yohn
?
אתמול
kahapon
ka-HA-pon
?
מחר
bukas
BOO-kas
?
השבוע
ngayong linggo
nga-YONG ling-go
?
שבוע שעבר
nakaraang linggo
na-ka-ra-ang ling-go
?
שבוע הבא
sa isang linggo
sah EE-sahng LEENG-goh
?
יום ראשון
Linggo
LEENG-goh
?
יום שני
Lunes
LOO-nehs
?
יום שלישי
Martes
MAHR-tehs
?
יום רביעי
Miyerkoles
myehr-KOH-lehs
?
יום חמישי
Huwebes
hoo-WEH-behs
?
יום שישי
Biyernes
BYEHR-nehs
?
יום שבת
Sabado
sah-BAH-doh
?

חודשים[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
Enero
eh-NEH-roh
?
פברואר
Pebrero
peh-BREH-roh
?
מרץ
Marso
MAHR-soh
?
אפריל
Abril
AH-breel
?
מאי
Mayo
MAH-yoh
?
יוני
Hunyo
HOON-nyoh
?
יולי
Hulyo
HOO-lyoh
?
אוגוסט
Agosto
ah-GOHS-toh
?
ספטמבר
Setyembre
seh-TYEHM-breh
?
אוקטובר
Oktubre
ohk-TOO-breh
?
נובמבר
Nobyembre
noh-BYEHM-breh
?
דצמבר
Disyembre
dee-SYEHM-breh
?

צבעים
[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
itim
ee-TEEM
?
לבן
puti
pooh-TEE
?
אפור
abo
ah-boh
?
אדום
pula
pooh-LAH
?
כחול
asul, bughaw
ah-SOOL, boog-HOW
?
צהוב
dilaw
dee-LAO
?
ירוק
berde, luntian
BER-de, loon-TEE-ahn
?
כתום
kahel
ka-HEL
?
סגול
ube, lila
OOH-beh, LEE-la
?
חום
brown, tsokolate
cho-ko-LAH-teh
?

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Magkano ang tiket papuntang _____?
mahg-KAH-noh ahng TEE-keht pah-poon-TAHNG____?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Bigyan mo ako ng isang ticket papuntang _____.
BEEG-yahn moh AH-koh nahng EE-sahng TEE-keht pah-POON-tahng_______
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
Saan patungo ang tren/bus na ito?
SAH ahn pah-TOON-goh ahng trehn/boos nah EE-toh?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Nasaan ang tren/bus na patungong _____?
nah-SAH ahn ahng trehn/boos nah pah-TOON-gohng______?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Hihinto ba ang tren/bus na ito sa _____?
hee-HEEN-toh bah ahng trehn/boos nah EE-toh sah______?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
Kailan aalis ang tren/bus papuntang_____?
KAH ee-lahn AH ah-lees ahng trehn/boos pah-POON-tahng_______?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
Kailan darating yung bus na ito sa _____?
kah EE-lahn dah-RAH-teeng yoong boos nah EE-toh sah______?
?

כיוונים[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ל ______?
Paano pumunta ng/sa ______?
Paano pumunta ng/sa ______?
?
...תחנת הרכבת ?
...himpilan ng tren?
heem-PEE-lahn nahng trehn?
?
...תחנת האוטובוס ?
...himpilan ng bus?
heem-PEE-lahn nahng boos?
?
...שדה התעופה ?
...paliparan?
pah-lee-PAH-rahn?
?
...אזור מרכז העיר ?
...bayan?
bah-YAN
?
... אזור הפרוורים ?
?
?
?
...אכסנית נוער ?
...hostel?
HOS-tel
?
...המלון _____ ?
..._____ otel?
o-TEL
?
...השגרירות הישראלית?
?
?
?
היכן ישנם הרבה...
?
?
?
...מלונות?
?
?
?
...מסעדות?
?
?
?
...פאבים?
?
?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
?
?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
?
?
?
רחוב
?
?
?
פנה שמאלה
?
?
?
פנה ימינה.
?
?
?
שמאלה
?
?
?
ימינה
?
?
?
היישר מלפנים
?
?
?
לקראת _____
?
?
?
אחרי ה- _____
?
?
?
לפני ה- _____
?
?
?
חפש את ה- _____
?
?
?
צומת דרכים
?
?
?
צפון
?
?
?
דרום
?
?
?
מזרח
?
?
?
מערב
?
?
?
במעלה הגבעה/ההר
?
?
?
במורד הגבעה/הר
?
?
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taksi!
TAHK-see!
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
Pakihatid mo ako sa_____.
?
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
Magkano papuntang _____?
mag-kah-no pah-poon-tang
?
קח אותי לשם, בבקשה.
Pakihatid mo ako doon.
pa-kee-ha-teed mo ah-ko do-ON.
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
?
?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
?
?
?
האם יש בחדר ___...
?
?
?
...סדינים ?
?
?
?
...חדר אמבטיה ?
?
?
?
...טלפון ?
?
?
?
...טלוויזיה ?
?
?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
?
?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
?
?
?
... גדול יותר ?
?
?
?
...נקי יותר ?
?
?
?
...זול יותר?
?
?
?
טוב, אני אקח אותו..
?
?
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
?
?
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
?
?
?
האם יש לכם כספת ?
?
?
?
... לוקרים ?
?
?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
?
?
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
?
?
?
אנא נקו את החדר שלי..
?
?
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
?
?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
?
?
?

כסף
[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
?
?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
?
?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
?
?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
?
?
?
מהו שער החליפין ?
?
?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
?
?
?

אוכל
[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
?
?
?
אני צמחוני/ת.
?
?
?
אני לא אוכל/ת חזיר. ako hindi pagkain baboy
?
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
?
?
?
תפריט
?
?
?
ארוחת בוקר
?
?
?
ארוחת צהריים
?
?
?
ארוחת ערב
?
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
?
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
?
?
?
עוף
?
?
?
בשר בקר
?
?
?
דג
?
?
?
בשר חזיר
?
?
?
נקניק
?
?
?
גבינה
?
?
?
ביצים
?
?
?
סלט
?
?
?
ירקות (טריים)
?
?
?
פירות (טריים)
?
?
?
לחם
?
?
?
טוסט
?
?
?
פסטה
?
?
?
ספגטי
?
?
?
אורז
?
?
?
שעועית
?
?
?
המבורגר
?
?
?
תפוז
?
?
?
תפוח
?
?
?
בננה
?
?
?
אננס
?
?
?
ענבים
?
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
?
?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
?
?
?
קפה
?
?
?
תה
?
?
?
מיץ
?
?
?
מים מוגזים
?
?
?
מים
?
?
?
בירה
?
?
?
יין אדום / לבן
?
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
?
?
?
מלח
?
?
?
פלפל
?
?
?
חמאה
?
?
?
תסלח לי ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
?
?
?
אני סיימתי
?
?
?
זה היה טעים.
?
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
?
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
?
?
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
?
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
?
?
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
?
?
?
בקבוק, בבקשה.
?
?
?
ויסקי
?
?
?
וודקה
?
?
?
רום
?
?
?
מים
?
?
?
סודה
?
?
?
מי טוניק
?
?
?
מיץ תפוזים
?
?
?
קוקה קולה
?
?
?
עוד אחד בבקשה.
?
?
?
מתי אתם סוגרים ?
?
?
?

קניות
[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
?
?
?
זה יקר מדי !
?
?
?
האם אתה לוקח _____?
?
?
?
יקר
?
?
?
זול
?
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
?
?
?
אני לא מעוניין בזה
?
?
?
אתה מרמה אותי.
?
?
?
אני לא מעוניין/ת.
?
?
?
בסדר, אני אקח את זה
?
?
?
אפשר בבקשה לקבל את שקית?
?
?
?
אני זקוק/ה ל...
?
?
?
...משחת שיניים.
?
?
?
...מברשת שיניים.
?
?
?
...טמפונים.
?
?
?
...סבון.
?
?
?
...שמפו.
?
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
?
?
?
...תרופה להצטננות.
?
?
?
...תרופה לכאב בטן.
?
?
?
...תער.
?
?
?
...סוללות.
?
?
?
...מטרייה
?
?
?
...קרם הגנה.
?
?
?
...גלויה.
?
?
?
...בולים..
?
?
?
...נייר מכתבים.
?
?
?
...עט.
?
?
?

נהיגה
[עריכה]

עברית פיליפינית (טאגאלוג) תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
Gusto kong mag-renta ng kotse
GOOS-to kong mag ren-tah nang koh-CHEH
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
Pwedeng kumuha ng insurance?
?
?
עצור
?
?
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
?
?
?
תן זכות קדימה
?
?
?
אין חנייה
?
?
?
מגבלת מהירות
?
?
?
תחנת דלק
?
?
?
בנזין
?
?
?
דיזל
?
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: טאגאלוג
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: טאגאלוג
 1. השימוש במילה האנגלית פליז (Please) מאוד רווח גם כן.