הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה – מדינות בעולם בהן השפה ההולנדית היא השפה הרשמית או השפה הלאומית דה פקטו, בכחול - אפריקאנס (נחשבת לדיאלקט הולנדי), בכחול בהיר – מדינות בהן השפה האנגלית היא השפה השנייה, אך לא שפת האם של רוב ילידי המדינה.
בכחול כהה - האזור בבנלוקס בו הולנדית היא שפת הרוב. בכחול בהיר - האזורים בהם הולנדית דומיננטית בקרב קבוצות מיעוט.

הולנדית (Nederlands) היא שפה גרמאנית אותה דוברים, נכון ל-2016, כ-27 מיליון אנשים ברחבי העולם. מרבית דוברי השפה כשפת אם נמצאים בהולנד ובפלנדריה (החלק הצפוני של בלגיה). השפה ההולנדית משמשת גם כשפה שנייה במדינות סורינאם, ארובה, קוראסאו, סן מרטן, בונייר, סנט אוסטטיוס וסאבא.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות קצרות[עריכה]

 • A a - נהגית כהגיית פתח אחורית מעט.
 • E e - נהגית כצרה בהברה מוטעמת, ונהגה כשווא בהברה לא מוטעמת.
 • I i - נהגית כהגיית חיריק.
 • O o נהגה כהגיית חוֹלָם.
 • OE oe - נהגה כהגיית שורוק.
 • U u - נהגית כהגיית קובוץ.
 • Y y - נהגית כחיריק.

תנועות ארוכות[עריכה]

 • aa - נהגית כהגיית פתח.
 • ee - נהגית כהגיית צירי.
 • eu - נהגה כהגיית צירי מעוגלת ארוכה.
 • ie - נהגה כהגיית חיריק.
 • oo - נהגה כהגיית חולם פתוחה.
 • oe - נהגה כהגיית שורוק.
 • uu - נהגה כהגיית חיריק מעוגלת.

עיצורים[עריכה]

 • B b - נהגה כהגיית פ"ה דגושה בסוף הברה או בסוף מילה. בשאר המקרים נהגה כהגיית בי"ת דגושה.
 • C c - נהגה כהגיית כ"ף רפה, ונהגה כהגיית סמ"ך לפני e i y
 • CH ch - נהגה כהגיית שי"ן ימנית, צד"י גרושה או כ"ף במילים ממוצא לטיני
 • D d - נהגה כהגיית דל"ת, ונהגה כהגיית ת"ו בסוף מילה
 • F f - נהגה כהגיית פ"ה רפה.
 • G g - נהגה בהולנדית דרומית כהגיית גימ"ל רפה ובהולנדית צפונית נהגה כהגיית כ"ף רפה
 • H h - נהגית כהגיית ה"א.
 • J j - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית.
 • K k - נהגה כהגיית כ"ף דגושה.
 • L l - נהגה כהגיית למ"ד.
 • M m - נהגה כהגיית מ"ם.
 • N n - נהגה כהגיית נו"ן.
 • P p - נהגה כהגיית פ"א דגושה.
 • R r - נהגה (לרוב) בהולנדית דרומית כהגיית רי"ש מתגלגלת ובהולנדית צפונית כהגיית ר' ענבלית (בדומה לעברית)
 • S s -נהגה כהגיית סמ"ך, ולעיתים כהגיית זי"ן במילים זרות
 • Sj sj - נהגה כהגיית סמ"ך מחונככת או שי"ן ימנית.
 • T t - נהגה כהגיית ת"ו, או כהגיית צד"י מודרנית לפני i במילים שאולות מלטינית.
 • V v - נהגה בהולנדית דרומית כהגיית בי"ת רפה ובהולנדית צפונית נהגה כהגיית פ"א רפה.
 • W w - נהגה כהגיית בי"ת רפה.
 • X x - נהגה כ-"קְסְ".
 • Y y - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית.
 • Z z - נהגית כהגיית זי"ן, או כהגיית סמ"ך בסוף מילה.

הדיפתונגים[עריכה]

 • au - נהגה כ-אָוּ.
 • eeuw - נהגה כ-אֵוּ.
 • ei - נהגה כ-אֵי.
 • ieuw - נהגה כ-אִיוּ.
 • ui - נהגה כ-אֵי.
 • - נהגה כ-אֵי.

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בהולנדית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום.
Hallo
HAH-low
הא-לו
מה שלומך? (פורמלי)
Hoe maakt u het?
hoo MAHKT uu hut?
הו מאקט או הט?
מה שלומך? (לא פורמלי)
Hoe gaat het?
hoo GAHT hut?
הו חאהט הט?
טוב מאוד, תודה. (פורמלי)
Goed, dank u
GOOT dahnk uu
חוט דאנק או.
טוב מאוד, תודה. (לא פורמלי)
Goed, dank je
GOOT dahnk yuh
גוט דאנק יו
מה שמך? (פורמלי)
Hoe heet u?
hoo HAYT uu?
הו האייט או?
מה שמך? (לא פורמלי)
Hoe heet je?
hoo HAYT yuh?
הו האייט יו?
השם שלי הוא _____
Mijn naam is ______
meyn NAHM is _____
מיין נאם איס ______
שמח/ה לפגוש אותך
Aangenaam
AHN-guh-nahm
אהן-גו-נאם
בבקשה
Alstublieft
AHL-stuu-BLEEFT
אהל-סטו-בליפט
תודה
Dank u
DAHNK uu
דאנק או
על לא דבר
Graag gedaan
GRAHG guh-DAHN
חראח ח-דאן
כן
Ja
YAH
יא
לא
Nee
NAY
נאי
סליחה
Mag ik even uw aandacht
mahg ick AY-vuhn uuw AHN-daght
מאהח איק אי-וון אהן-דאחט
אני מצטער/ת
het spijt me
hut spe-it muh
האט ספה-יט מו
להתראות
Tot ziens.
TOT seens
טוט סינס
אני לא מדבר הולנדית
Ik spreek geen Nederlands.
ick SPRAYK gayn NAY-dur-lahnts
איק ספראייק גאיין נאי-דור-לאהנץ
אתה מדבר אנגלית ?
Spreekt u Engels?
SPRAYKT uu ENG-uls?
ספראייקט או אנג-אולס?
האם יש כאן מישהו שמדבר אנגלית ?
Spreekt hier iemand Engels?
SPRAYKT heer EE-mahnt ENG-uls?
ספראייקט היר אי-מאהנט אנג-אולס?
הצילו !
Help!
HEHLP!
הלפ!
בוקר טוב
Goedemorgen
GOO-duh-MORE-gun
גו-דו-מור-גאן
אחר הצהריים טובים
Goedemiddag
GOO-duh-MIH-dahgh
גו-דו-מי-דאהג
ערב טוב
Goedenavond
Goo-duh-NAH-vunt
חו-דו-נא-וונט
לילה טוב
Goedenacht
Goo-duh-NAH-kht
חו-דו-נאחט
אני לא מבין
Ik begrijp het niet
ick buh-GRAYP hut neet
איק בו-גראייפ הוט ניט
איפה השירותים?
Waar is het toilet?
wahr is hut twah-LET?
וואר איס הוא טווא-לט
מה?
Wat?
WATT?
ווט?
איפה?
Waar?
wahr?
וור?
מי?
Wie?
wee?
ווי?
מתי?
Wanneer?
won-NAYR?
וואניר?
איזה?
Welke?
vel-ke?
וול-קה?
למה?
Waarom?
va-room?
ווא-רום?
איך?
Hoe?
hoo?
הו?
כמה?
Hoeveel?
HOO-vale?
הו-ווייל?

בעיות
[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Laat me met rust.
LAHT muh met RUST
לאהט מו מט ראסט.
אל תיגע בי!
Blijf van me af!
BLEYF van muh AHF
בלייף ואן מו אהף
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Ik roep de politie.
ick ROOP duh poh-LEE-see
איק רופ דה פו-לי-סי
משטרה!
Politie!
poh-LEET-see
פו-ליט-סי!
עצור! גנב!
Stop! Dief!
STOP DEEF
סטופ דיף!
אני זקוק לעזרתך
Ik heb uw hulp nodig
ick HEP uu HULP noh-duhg
איק הפ אולפ נא-דאנג
זה מקרה חירום.
Het is een noodgeval
hut IS uhn NOWT-guh-vahl
הוט איס און נווט-גא-וואל
איבדתי את דרכי.
Ik ben verdwaald
ick BEN vuhr-DWAHLT
איק בן וור-דוולט
איבדתי את התיק שלי
Ik heb mijn bagage verloren
ick HEP meyn bah-GHAH-zhuh vuhr-LOH-run
איק הפ מיין בא-דא-זו וור-לו-ראן
איבדתי את הארנק שלי
Ik heb mijn portefeuille verloren
ick HEP meyn por-tuh-FUH-yuh vuhr-LOH-run
איק הפ מיין פור-טו-פו-יא וור-לו-ראן
אני חולה
Ik ben ziek
ick ben ZEEK
איק בן זיק
נפצעתי
Ik ben gewond
ick ben ghuh-WONT
איק בן גו-וונט
אני זקוק לרופא
Ik heb een dokter nodig
ick hep uhn DOCK-tuhr no-duhg
איק הפ און דוק-טור נו-דוג
האם אני יכול בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Mag ik uw telefoon gebruiken?
MAHG ick uu tay-lay-PHOHN ghuh-BROWK-kuhn
מאג איק או טאי-ליי-פון גו-ברוק-קון

מספרים
[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
1
een
AIN
אין
2
twee
TWAY
טוואי
3
drie
DREE
דרי
4
vier
VEER
ויר
5
vijf
VAYF
ואייף
6
zes
ZEHS
זהס
7
zeven
ZAY-vuhn
זאי-וון
8
acht
AHGT
אגט
9
negen
NAY-guhn
נאי-גון
10
tien
TEEN
טין
11
elf
ELF
אלף
12
twaalf
TWAHLF
טוולף
13
dertien
DEHR-teen
דר-טין
14
veertien
VAYR-teen
ואייר-טין
15
vijftien
VAYF-teen
ואייף-טין
16
zestien
ZEHS-teen
זהס-טין
17
zeventien
ZAY-vuhn-teen
זאי-וון-טין
18
achttien
AHGT-teen
אגט-טין
19
negentien
NAY-guhn-teen
נאי-גון-טין
20
twintig
TWIN-tuhg
טווין-טוג
21
eenentwintig
AIN-uhn-TWIN-tuhg
אין-און-טווין-טוג
22
tweeëntwintig
TWAY-uhn-TWIN-tuhg
טוואי-און-טווין-טוג
23
drieentwintig
DREE-uhn-TWIN-tuhg
דרי-און-טווין-טוג
30
dertig
DEHR-tuhg
דר-טוג
40
veertig
VAYR-tuhg
ואייר-טוג
50
vijftig
VAYF-tuhg
וואייף-טוג
60
zestig
ZEHS-tuhg
זהס-טוג
70
zeventig
ZAY-vuhn-tuhg
זאי-וון-טוג
80
tachtig
TAHG-tuhg
טאג-טוג
90
negentig
NAY-guhn-tuhg
נאי-גון-טוג
100
honderd
HON-duhrt
הון-דוהארט
200
tweehonderd
TWAY-hon-duhrt
טוואי-הון-דוהארט
300
driehonderd
DREE-hon-duhrt
דרי-הון-דוהארט
1000
duizend
DIGH-zuhnt
דיג-זוהנט
2000
tweeduizend
TWAY-digh-zuhnt
טוואי-דיג-זונט
1,000,000
een miljoen
uhn mil-YOON
און מיל-יון
חצי
de helft
duh HELFT
דו הלפט

זמן
[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
nu
NUU
נו
מאוחר יותר
later
LAH-tuhr
לא-טור
לפני
voor
VOHR
וור
בוקר
ochtend
OHG-tuhnt
אוג-טוהנט
אחר הצהריים
middag
MID-dahg
מיד-דאג
ערב
avond
AH-vuhnt
אה-ווהנט
לילה
nacht
NAHGT
נאהגט

שעות[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
een uur 's nachts
AIN uuhr snahgts
אין אור סנאהגץ
שתיים לפנות בוקר
twee uur 's nachts
TWAY uuhr snahgts
טוואי אור סנאהגץ
צהרי היום
tussen de middag
TUHS-suhn duh MID-dahg
טוהס-סוהן דו מיד-דאג
בשעה אחת בצהריים
een uur 's middags
AIN uuhr SMID-dahgs
אין אור סמיד-דאגס
בשעה שתיים בצהריים
twee uur 's middags
TWAY uuhr SMID-dahgs
טוואי אור סמיד-דאגס
חצות
middernacht
MID-duhr-nahgt
מיד-דור-נאהגט

משך[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
______ minuut/minuten
min-UUHT/min-UUHT-uhn
מין-אוט/מין-אוט-און
_____ שעה/ות
______ uur/uren
UUHR/UUHr-uhn
אוהר/אוהר-און
_____ יום/ימים
______ dag/dagen
DAHG/DAH-ghun
דאג/דא-גון
_____ שבוע/ות
______ week/weken
WAKE/WAKE-uhn
וואייק/וואייק-און
_____ חודש/ים
______ maand/maanden
MAHNT/MAHN-duhn
מאנט/מאן-דון
_____ שנה/ים
______ jaar/jaren
YAHR/YAH-ruhn
יאר/יא-רון

ימים[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
vandaag
vahn-DAHG
וואן-דאג
אתמול
gisteren
GHIS-tuh-ruhn
גיס-טו-רון
מחר
morgen
MORE-ghun
מור-גון
השבוע
deze week
DAY-zuh WAKE
דאיי-זו וואייק
בשבוע שעבר
vorige week
VOH-ruh-ghuh WAKE
וו-רו-גא וואייק
בשבוע הבא
volgende week
VOL-ghun-duh WAKE
וול-גאן-דא וואייק
יום ראשון
zondag
ZON-dahg
זון-דאג
יום שני
maandag
MAHN-dahg
מאן-דאג
יום שלישי
dinsdag
DINSS-dahg
דניס-דאג
יום רביעי
woensdag
WOONS-dahg
וונס-דאג
יום חמישי
donderdag
DON-duhr-dahg
דון-דור-דאג
יום שישי
vrijdag
VRAY-dahg
ווראיי-דאג
יום שבת
zaterdag
ZAH-tuhr-dahg
זא-טור-דאג

חודשים[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
januari
jahn-uu-AH-ree
ג'הן-או-אה-רי
פברואר
februari
fay-bruu-AH-ree
פאר-ברו-אה-רי
מרץ
maart
MAHRT
מהרת
אפריל
april
ah-PRIL
אה-פריל
מאי
mei
MAY
מאי
יוני
juni
YUU-nee
יו-ני
יולי
juli
YUU-lee
יו-לי
אוגוסט
augustus
ow-GHUS-tus
או-גוס-טוס
ספטמבר
september
sep-TEM-buhr
ספ-טמ-בור
אוקטובר
oktober
ock-TOW-buhr
אוק-טאו-בור
נובמבר
november
no-VEM-buhr
נו-במ-בור
דצמבר
december
day-SEM-buhr
דיי-סמ-בור

צבעים
[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
zwart
ZWAHRT
זווארט
לבן
wit
WHIT
וויט
אפור
grijs
GREYS
גרייס
אדום
rood
ROWT
רואט
כחול
blauw
BLAW
בלוא
צהוב
geel
GHAYL
גאייל
ירוק
groen
GHROON
גרון
כתום
oranje
oh-RAHN-yuh
או-ראן-יו
סגול
paars
PAHRS
פארס
חום
bruin
BRUYN
ברוין

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Hoeveel kost een ticket naar _____?
HOO-vale cost uhn TICK-et nahr _____
הו-וואלה קוסט און טיק-אט נאר ____
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Enkele reis, graag.
ANG-kuh-luh reyss ghrahg
אנג-קו-לו רייס גראג
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
Waar gaat deze trein/bus heen?
WAHR ghaht day-zuh treyn/bus HAYN?
וואר גהאט דיי טריין/באס האיין?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Waar is de trein/bus naar _____?
WAHR iss duh treyn/bus nahr _____?
וואר איס דו טריין/באס נאר ____?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Stopt deze trein/bus in _____?
STOPT day-zuh treyn/bus in _____?
סטופט דיי-זו טריין/באס אין ____?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
Wanneer vertrekt de trein/bus naar _____?
won-NAYR vur-trekt duh treyn/bus nahr _____?
וון נאייר וור-טרקט דו טריין/באס נאר _____?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
Wanneer komt deze trein/bus aan in _____?
won-NAYR come-t day-zuh treyn/bus ahn in _____?
וון-נאייר קומט דיי-זו טריין/באס אן אין _____?

כיוונים[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
איך אני מגיע ל ______?
Hoe kom ik bij ... ?
HOO kum ick bey ..?
הו קום איק ביי ... ?
...תחנת הרכבת ?
...het station?
...hut stah-SYON?
...הוט סטה-סיון?
...תחנת האוטובוס ?
...het busstation?
...hut BUS-stah-SYON?
...הוט בוס-סטא-סיון?
... שדה התעופה ?
...de luchthaven?
...duh LUGHT-hah-vuhn?
...דו לוגט-הא-וון?
...אזור מרכז העיר ?
...het centrum?
...hut CEN-trum?
...הוט סנ-טרום?
...אכסנית נוער ?
...de jeugdherberg?
...duh YEUGHT-hayr-behrgh?
...דו יאוגט-האיר-ברג?
...המלון _____ ?
...het _____ hotel?
...hut _____ hoh-TELL?
...הוט___ או-טל?
...השגרירות הישראלית?
...het Israëlische consulaat?
...hut Isra-ëli-sche con-suu-LAHT?
...הוט איסרא-אלי-שה קונ-סו-לאט?
היכן ישנם הרבה...
Waar zijn er veel ...
WAHR zayn er VAYL...
וואר זאיין אר ואייל ...
...מלונות?
...hotels?
...hoh-TELLS?
...או-טלס?
...מסעדות?
...restaurants?
...res-tow-RAHNTS?
...רס-טאו-ראנטס?
...פאבים?
...bars?
...BAHRS?
...בארס?
...אתרים שכדאי לבקר בהם?
...bezienswaardigheden?
...buh-zeens-WAHR-dugh-hay-duhn
...בו-זינס-וואר-דו-היי-דון?
אתה יכול להראות לי על המפה ?
Kunt u mij dat tonen op de kaart?
KUNT uu may daht TOW-nuhn op duh KAHRT
קונט או מיי דאט טו-נון אופ דו קארט
רחוב
straat
STRAHT
סטראט
פנייה שמאלה
Sla links af.
slah LINKS ahf
סלא לינקס אף
פנייה ימינה.
Sla rechts af.
slah REGHTS ahf
סלא רגטס אף
שמאלה
links
LINKS
לינקס
ימינה
rechts
REGHTS
רטס
היישר מלפנים
rechtdoor
REGH-dore
רק-דור
לקראת _____
naar _____
NAHR
נאר
אחרי ה- _____
na de/het _____
NAH duh/hut
נא דו/הוט
לפני ה- _____
voor de/het _____
VORE duh/hut
וור דו/הוט
חפש את ה- _____
Kijk uit voor de/het _____.
keyk IGHT vore duh/hut
קייק איגט וור דו/הוט
צומת דרכים
kruispunt
KRUYSS-punt
קרוייס-פונט
צפון
noorden
NOHR-duhn
נור-דון
דרום
zuiden
ZIGH-duhn
זיג-דון
מזרח
oosten
OHS-tuhn
אוס-תון
מערב
westen
WES-tuhn
ווס-תון

נסיעה במונית[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taxi!
TAK-see
טאק-סי
קח אותי ל _____, בבקשה.
Breng me naar _____, alstublieft.
BRANG muh nahr .... ALS tuu BLEEFT
בראנג מו נאר .... אלס טו בליפט
כמה יעלה להגיע ל _____?
Wat kost het om naar _____ te gaan?
WATT KOST uht om nahr _____ tuh GHAHN
וואט קוסט אוט אום נאר ____ טו גאן
קח אותי לשם, בבקשה.
Breng me erheen, alstublieft.
BRANG muh er-HAYN, ALS tuu BLEEFT
בראנג מו אר-האיין, אלס טו בליפט

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
Heeft u kamers vrij?
hayft uu KAH-murs vraiy
האייפט או קא-מורס ווראיי?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
Hoeveel kost een eenpersoonskamer / tweepersoonskamer?
HOO-vale kost uhn ANE-pur-sones-kah-mur / TWAY-pur-sones-kah-mur
הו-ואלה קוסט און אנה-פור-סונס-קא-מור / טוואי-פור-סונס-קא-מור?
האם יש בחדר ___...
Is er een ... in de kamer?
is uhr uhn ... in duh KAH-mur
איס אור און .... אין דו קא-מור?
...סדינים ?
...lakens?
...LAH-kuns?
...לה-קונס?
...חדר אמבטיה ?
...een badkamer?
...uhn BAHT-kah-mur?
...און באט-קא-מור?
...טלפון ?
...een telefoon?
...uhn tay-lay-FONE?
...און תאי-לאי-פונה?
...טלוויזיה ?
...een TV?
...uhn tay-VAY?
...און תאי-וואי?
האם אני יכול/ה לראות את החדר ?
Mag ik de kamer eerst zien?
Magh ick ayrst duh KAH-mur zene?
מאג איק איירסט דו קא-מור זנה?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
Heeft u iets rustigers?
hayft uu eets RUSS-tih-ghur?
הייפט או איטס רוס-טי-גור?
האם יש לכם משהו...?
Heeft u een ... kamer?
hayft uu uhn ... KAH-mur?
האייפט או און ... קא-מור?
... גדול יותר ?
...groter?
...GHROH-turr?
...גרו-טור?
...נקי יותר ?
...schoner?
...SGHONE-uhr?
...סגון-אור?
...זול יותר?
...goedkoper?
...ghoot-KOWE-pur?
...גוט-קו-פור?
טוב, אני אקח אותו..
Goed, ik neem deze.
ghoot ick name DAY-zuh
גוט איק נאמה דאיי-זו
בכוונתי להישאר _____ לילות.
Ik blijf _____ nacht(en)
ick blaiyf _____ naght(uhn)
איק בלאיף _____ נאגט (און)
את/ה יכול/ה להציע מלון אחר?
Kan u mij een ander hotel aanraden?
Kan uu maiy uhn ahn-DUR howe-TEL AHN-rah-dun?
קאן או מאי און אן-דור הו-טל אן-רא-דון?
האם יש לך כספת ?
Heeft u een kluis?
hayft uu uhn kluys?
האייפט או און קלוייס?
... לוקרים ?
...baggagekastjes?
bah-GHAH-zuh-kass-tyus?
...בא-גא-זו-קאס-טיוס?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
Is het ontbijt/avondeten inbegrepen?
is hut ont-BAIYT / AH-vund-ay-tun IN-buh-gray-pun?
איס הוא אונט-באייט / אה-וונד-איי-טון אין-בו-גריי-פון
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
Hoe laat is het ontbijt/avondeten?
hoo laht is hut ont-BAIYT / AH-vund-ay-tun?
הו לאט איס הוא אונט-באייט / אה-וונד-איי-טון?
אנא נקו את החדר שלי..
Kunt u mijn kamer schoonmaken
kunt uu maiyn KAH-mur SGHONE-mah-kun
קונט או מאיין קא-מור סגון-מא-קון
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
Kunt u mij wekken om _____?
kunt uu maiy WEH-kun om _____
קונט או מאי ווה-קון אום _____
בכוונתי לבצע צֶ'ק אָאוּט
Ik wil vertrekken
ick wil vur-TRECK-un
איק וויל וור-טרק-און

כסף
[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
Kan ik met Amerikaanse dollars betalen?
kahn ick met ah-MAY-ree-kahn-suh DOH-lars buh-TAH-lun?
קאן איק מט אה-מיי-רי-קאן-סו דו-לארס בו-טא-לון?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי?
Kan ik met een credit card betalen?
kahn ick met uhn KREH-dit kart buh-TAH-lun?
קאן איק מט און קרה-דיט קארט בו-טא-לון?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע?
Kan u geld wisselen?
kahn uu ghelt WIS-suh-lun?
קאן או ויס-סו-לון?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע?
Waar kan ik geld wisselen?
wahr kahn ick ghelt WIS-suh-lun?
וואר קאן איק גלט ויס-סו-לון?
מהו שער החליפין?
Wat is de wisselkoers?
wat is duh WIS-ul-koors?
ואט איס דו ויס-או-קורס?
היכן אוכל למצוא כספומט?
Waar vind ik een geldautomaat?
wahr vint ick uhn GHELT-oh-toh-maht?
וואר וינט איק און גלט-או-טו-מאט?

אוכל
[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני אנשים, בבקשה
Een tafel voor een/twee alstublieft
uhn TAH-fuhl vore ane/tway ALS-tuu-bleeft
און תא-פול וור אנה/טבאי אלס-טו-בליפט
האם אני יכול לקבל את התפריט, בבקשה?
Mag ik het menu, alstublieft?
magh ick hut muh-NUU ALS-tuu-bleeft
מאג איק הוט מו-נו אלס-טו-בליפט
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה?
Mag ik de keuken zien, alstublieft?
magh ick duh KOY-kun zene ALS-tuu-bleeft
מאג איק הוט דו קוי-קון זנה אלס-טו-בליפט
אני צמחוני/ת
Ik ben vegetariër.
ick ben VAY-ghu-tah-ree-uhr
איק בן ואי-גו-תא-רי-אור
אני לא אוכל/ת חזיר
Ik eet geen varkensvlees.
ick ate ghane VAR-kuns-vlase
איק אטה גאנה וואר-קונס-ולאסה
אני אוכל/ת בשר כשר בלבד
Ik eet alleen koosjer voedsel.
ick ate AHL-ane KOH-shur VOOT-sul
איק אטה אל-אנה קו-שור ווט-סול
תפריט
à la carte
ah lah kahrt
אה לא קארט
ארוחת בוקר
ontbijt
ont-BAIYT
אונט-בהייט
ארוחת צהריים
lunch
lunch
לאנץ'
ארוחת ערב
avondeten
AH-vunt-ay-tun
אה-וונט-איי-טון
אני מעוניין ב-_____
Ik wil _____.
ick wil ___
איק וויל ____
אני רוצה צלחת עם _____.
Ik wil een gerecht met _____.
ick wil uhn GUH-reght met ______
איק וויל גו-רגט מט _____
עוף
kip
kip
קיפ
בקר
rundvlees
RUNT-vlase
רונט-וולאסה
דג
vis
vis
וויס
בשר חזיר
ham
hahm
האמ
נקניק
worst
wohrst
וורסט
גבינה
kaas
kahs
קאס
ביצים
eieren
AIY-urr-un
איי-אור-און
סלט
salade
sah-LAH-duh
סא-לא-דו
ירקות (טריים)
(verse) groenten
(VEHR-suh) GROON-tun
(וור-סו) גרון-טו
פירות (טריים)
(vers) fruit
(vehrs) fruyt
(וורס) פרוייט
לחם
brood
brote
ברוטה
טוסט
toast
toast
טוסט
נודלס
noedels
NOOH-duls
נו-דולס
אורז
rijst
raiyst
רייסט
שעועית
bonen
BOW-nun
באו-נון
האם אוכל לקבל כוס _____?
Mag ik een glas _____?
magh ick uhn glahs ______
מאג איק און גלאס _____
ברצוני לשתות כוס _____?
Mag ik een kop _____?
magh ick uhn kop ________
מאג איק און קופ ______
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
Mag ik een fles _____?
magh ick uhn fles _____
מאג איק און פלס ______
קפה
koffie
coffee
קופי
תה
thee
tay
תה-יי
מיץ
sap
sahp
סאפ
מים מוגזים
spuitwater
SPUYT-wah-tuhr
ספויט-ווא-טור
מים
water
WAH-tuhr
ווא-טור
בירה
bier
beer
ביא
יין אדום / לבן
rode/witte wijn
ROH-duh/WIH-tuh waiyn
רו-דו/וי-טו ואיין
האם אוכל לקבל מעט _____?
Mag ik wat _____?
magh ick watt _____
מאג איק ואט _____
מלח
zout
zawt
זאבט
פלפל
peper
PAY-pur
פאי-פור
חמאה
boter
BOW-tuhr
באו-טור
תסלח לי, מלצר ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
Ober?
OH-buhr
או-בור
אני סיימתי
Ik ben klaar.
ick ben klahr
איק בן קלאר
זה היה טעים..
Het was heel lekker.
hut wahs hale LEK-ur
האט וואס האלה לק-אור
אתה יכול לנקות את השולחן..
Kan u afruimen.
kahn uu AF-ruy-mun
קאן או אפ-רוי-מאן
אנא הבא לי את החשבון.
De rekening, alstublieft.
duh RAY-kun-ing ALS-tuu-bleeft
דו ריי-קון-אינג אלס-טו-בליפט

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
Serveert u alcohol?
serr-VAYRT uu AHL-co-hol
סר-וואירט או אל-כו-הול
בירה / שתי בירות, בבקשה..
Eén bier/twee bier, alstublieft.
ane beer/tway beer AHLS-tuu-bleeft
אנה ביא/תבאי ביר אלס-טו-בליפט
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
Een glas rode/witte wijn, alstublieft.
uhn glahs roduh/wittuh waiyn AHLS-tuu-bleeft
און גלאס רודו/ויטו ואיין אלס-טו-בליפט
בקבוק, בבקשה.
Een fles, alstublieft.
uhn fles AHLS-tuu-bleeft
און פלס אלס-טו-בליפט
ויסקי
whiskey
WIS-key
ויס-קי
וודקה
vodka
VOT-kah
ווט-קה
רום
rum
rum
ראם
מים
water
WAH-tur
ווא-טור
סודה
spuitwater
SPUYT-wah-tur
ספוייט-ווא-טור
מי טוניק
tonic
tonic
טוניק
מיץ תפוזים
sinaasappelsap
SEE-nahs-ah-pul-sahp
סי-נאס-אה-פול-סאפ
קולה
cola
KOWE-lah
קוו-לה
עוד אחד בבקשה.
Nog eentje, alstublieft.
nogh ANE-tyuh AHLS-tuu-bleeft
נוג אנה-טיו אלס-טו-בליפט
מתי אתם סוגרים?
Hoe laat is de sluitingstijd?
hoe laht is duh SLUY-ting-staiyt
הו לאט איס טו סלוי-טינג-סטאייט

קניות
[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
Hoeveel kost dit?
HOO-vale kost dit
הו-ואלה קוסט דיט
זה יקר מדי !
Dat is te duur.
dit is tuh duhr
דיט איס טו דור
האם אתה לוקח _____?
Accepteert u _____?
ak-SEP-tare-tuu ____
אה-ספ-טארה-טו _____
יקר
duur
duhr
דור
זול
goedkoop
ghoot-KOPE
גוט-קופ
אני לא יכול/ה להרשות את זה
Dat kan ik niet betalen.
daht kan ick neet buh-TAH-lun
דאט קאן איק ניט בו-טא-לון
אני לא רוצה
Ik wil het niet.
ick wil hut neet
איק וויל הוט ניט
אתה מרמה אותי.
U bedriegt me.
uu buh-DREEGHT muh
או בו-דריגט מו
אני לא מעוניין/ת.
Ik ben niet geinteresseerd.
ick ben neet guh-IN-tuh-ruh-sayrt
איק בן ניו גו-איו-טו-רו-סאיירט
בסדר, אני אקח את זה
OK, Ik neem het.
oh-KAY ick name hut
או קיי איק נאמה הוא
אפשר בבקשה לקבל שקית?
Heeft u een zakje voor mij?
hayft uu uhn ZAHK-yuh vohr maiy
האייפט או און זאק-יו וור מאיי
אני זקוק/ה ל...
Ik heb ... nodig.
ick hap ... NOH-digh
איק האפ ... נו-דיג
...משחת שיניים.
...tandpasta.
...TAHNT-pass-tah
...תאנט-פאס-טה
...מברשת שיניים.
...een tandenborstel.
...uhn TAHN-dun-bor-stull
...און תאן-דון-בור-סטול
...טמפונים.
...tampons.
...TAHM-pons
...טאם-פונס
...סבון.
...zeep.
zape
...זאפה
...שמפו.
...shampoo.
shampoh
...שאמפו
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...aspirine, pijnstiller (AHS-pee-ree-nuh, PAIYN-stih-lur)
AHS-pee-ree-nuh, PAIYN-stih-lur
...אס-פי-רי-נו, פאיין-סטי-לור
...תרופה להצטננות.
...hoestsiroop.
...HOOST-see-rope
...הוסט-סי-רופ
...תרופה לכאב בטן.
...maagtabletjes.
...MAHG-tah-blet-yus
...מאג-תא-בלט-יוס
...תער.
...een scheermes.
...uhn SGHARE-mes
...און סגארה-מס
...סוללות.
...batterijen.
...bah-tuh-RAI-uhn
...בא-טו-ראי-און
...מטרייה
...een paraplu.
...uhn pah-rah-PLUU
...און פא-רא-פלו
...קרם הגנה.
...zonnebrand.
...ZOH-nuh-brahnt
...זו-נו-בראנט
...גלויה.
...een postkaart.
...uhn POST-kahrt
...און פוסט-קארט
...בולים..
...postzegels.
...POST-zay-guls
...פוסט-זאי-גולס
...נייר מכתבים.
...schrijfpapier.
...SGHRAIYF-pah-peer
...סגראיף-פא-פיר
...עט.
...een pen.
...uhn pen
...און פן

נהיגה
[עריכה]

עברית הולנדית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
Ik wil een auto huren.
ick wil uhn OW-toh HUU-run
איק ויל און וו-טו הו-ראן
האם אני יכול לקבל ביטוח ?
kan ik verzekering krijgen?
kahn ick uhn vur-ZAY-kuh-ring KRAIY-gun
קאן איק און וור-זאי-קו-רינג קראי-גאן
עצור
stop
stop
סטופ
נתיב חד סיטרי
eenrichtingsverkeer
ANE-rihgh-ting-sfur-kare
אנה-ריג-אינג-ספור-קארה
תן זכות קדימה
geef voorrang
ghafe VOH-rahng
גאפה וו-ראנג
אין חנייה
niet parkeren
neet par-KAY-run
ניט פאר-קיי-ראן
מגבלת מהירות
snelheidslimiet
SNEL-haiyts-lee-meet
סנל-האייטס-לי-מיט
תחנת דלק
tankstation
TAHNK-stah-shon
תאנק-סטא-שון

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: הולנדית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: הולנדית