לדלג לתוכן

הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)
מתוך ויקימסע
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

מדינות בעולם בהן השפה הפורטוגזית היא השפה הרשמית

פורטוגזית (Português) היא שפה רומאנית. פורטוגזית היא השפה הרשמית היחידה בברזיל ובפורטוגל, עם הבדלים מעטים יחסית בהגייה ובאיות. פורטוגזית היא גם השפה הרשמית היחידה באנגולה, קייפ ורדה, גינאה ביסאו, מוזמביק, ובסאו טומה ופרינסיפה. בנוסף לכך פורטוגזית היא אחת משתי שפות רשמיות במזרח טימור ומקאו.

נכון ל-2016 ישנם בסך הכל כ-200 מיליון דוברי פורטוגזית ברחבי עולם כאשר הרוב המכריע של דוברי השפה נמצאים בברזיל.

בשיחון זה נעשה שימוש בפורטוגזית בניב הנפוץ בפורטוגל. אנא עזרו לתקן פריטים שאינם כתובים בניב זה.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • Aa - נהגית כהגיית פתח
 • Ee - נהגית כהגיית צרה
 • Ii - נהגית כהגיית חיריק
 • Oo - נהגית כהגיית חולם
 • Uu - נהגית כהגיית שורוק
 • Áá - נהגית כהגיית פתח
 • Ââ - נהגית כהגיית פתח מאונפפת
 • Ãã - נהגית כהגיית פתח מאונפפת
 • Éé - נהגית כצירי פתוח יותר
 • Êê - נהגית כהגיית צירי בלבד
 • Óó - נהגית כחולם פתוח יותר
 • Ôô - נהגית כהגיית חולם בלבד

עיצורים[עריכה]

 • Bb - נהגה כהגיית בי"ת דגושה
 • Cc - נהגה כהגיית סמ"ך לפני התנועות הקדמיות e ו-i, ונהגה כהגיית כ"ף דגושה בכל מקום אחר
 • Çç - נהגה כהגיית סמ"ך
 • Ch/ch - נהגה כהגיית שי"ן ימנית
 • Dd - נהגה כהגיית דל"ת
 • Ff - נהגה כהגיית פ"א רפה
 • Gg - נהגה כהגיית זי"ן גרושה לפני התנועות הקדמיות e ו-i, נהגה כהגיית גימ"ל בכל מקום אחר
 • Gu/gu - נהגה גוּ
 • Hh - אינו נהגה
 • Jj - נהגה כהגיית זי"ן גרושה
 • Kk - נהגה כהגיית כ"ף
 • Ll - נהגה כהגיית למ"ד
 • Lh/lh - נהגה כהגיית למ"ד מרוככת
 • Mm - הגה כהגיית מ"ם
 • Nn - נהגה כהגיית נו"ן
 • Nh/nh - נהגה כהגיית נו"ן ויו"ד שוואית בקירוב
 • Pp - נהגה כהגיית פ"א דגושה
 • Qu/qu - נהגה כהגיית כ"ף לפני התנועות הקדמיות e ו-i, נהגה "קְוּ" לפני התנועות a, o, ו- u
 • Rr - נהגה כהגיית רי"ש
 • RR/rr - נהגה כהגיית רי"ש מודגשת
 • Ss - נהגה כהגיית סמ"ך בראש מילה, נהגה כהגיית זי"ן בין תנועות
 • Tt - נהגה כהגיית ת"ו
 • Vv - נהגה כהגיית בי"ת רפה
 • Yy - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית
 • Ww - נהגה כהגיית ו"ו עיצורית
 • Xx - נהגה כ-קס או כ-גס בין שתי תנועות, ובכל מקום אחר נהגה כסמ"ך
 • Zz - נהגה כהגיית זי"ן גרושה בסוף מילה, נהגה כהגיית זי"ן בשאר המקרים

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בפורטוגזית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום (פורמלי).
Olá
oh-LAH
או-לה
מה שלומך?
Como vai(s)?
KOH-moh VAHy(s)?
קו-מו ואיי (ס)
טוב מאוד, תודה.
Bem, obrigado(a)
behn, oh-bree-GAH-doo(ah)
בן, או-ברי-גה-דו (דובר) / בן, או-ברי-גה-דה (דוברת)
מה שמך?
Como se(te) chama(s)?
KOH-moo seh(teh) SHAH-mah(sh)?
קו-מו סה (טה) שה-מהא (ש)?
השם שלי הוא _____.
Chamo-me______
SHAH-moo-meh___
שא-מו-מה___
שמח/ה לפגוש אותך.
Prazer em conhecer
prah-ZEHR ehn koh-NYEH-sehr
פרא-זר אן קו-נייה-סר
בבקשה
Por favor
poor fah-VOHR
פור פה-בור
תודה
Obrigado.[m] / Obrigada. [f]
oh-bree-GAH-doo/oh-bree-GAH-dah
או-ברי-גה-דו (דובר) / או-ברי-גה-דה (דוברת)
על לא דבר
De nada
deh NAH-dah
דה נא-דה
כן
Sim
seen
סין
לא
Não
now
נאו
סליחה (השגת תשומת לב)
Com licença
kohn lih-SEHN-sah
קון לי-סן-סה
סליחה (להצטער על דבר מה)
Desculpe(a)
dish-KOOL-peh(ah)
דיש-קול-פה (אה)
להתראות
Adeus
ah-DEH-oosh
אה-דה-אוש
אני לא מדבר/ת פורטוגזית
Não falo bem português
now FAH-loo behn poor-too-GEHSH
נאו פא-לו בן פור-טו-גש
את/ה מדבר/ת אנגלית?
Fala(s) inglês?
FAH-lah(sh) een-GLEHSH?
פה-לה (ש) אין-גליש?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית?
Alguem aqui fala inglês?
AHL-guehn ah-KEE FAH-lah een-GLEHSH?
אהל-גו-אן אה-קי פא-לה אין-גליש?
הצילו!
Socorro!
soo-KOH-roo!
סו-קו-רו!
אנא עזרו לי!
Ajude(a)-me!
ah-ZHOO-deh(dah)-meh!
אה-זהו-דה (דא)-מה!
בוקר טוב
Bom dia
bohn DEE-ah
בון די-אה
אחר הצהריים טובים
Boa tarde
BOH-ah TAHR-deh
בו-אה טאר-דה
לילה טוב
Boa noite
BOH-ah NOY-teh
בו-אה נוי-טה
אני מבין/ה
Compreendo
kohn-pree-EHN-doo
קון-פרי-אן-דו
אני לא מבין/ה
Não compreendo
now kohn-pree-EHN-doo
נאו קון-פרי-אן-דו
איפה השירותים?
Onde é a casa de banho?
OHN-deh eh ah KAH-zah deh BAH-nyoo?
און-דה אה א קאן-זא דה בא-נייו?
מה?
Que?
Ke?
קה?
איפה?
Onde?
OHN-deh?
אונ-ג'י?
מי?
Quem?
?
קיין?
מתי?
Quando?
KWAHN-doo?
קוואנ-דו?
איזה?
Qual?
kwahl?
קוואל?
למה?
Porque?
?
פור-קה?
איך?
Como?
KOH-moo?
קו-מו?
כמה?
Quanto?
KWAHN-too?
קוואנ-טו?

בעיות
[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Deixe(a)-me em paz!
DAY-sheh(shah)-meh ehn pahsh!
דיי-שה (שא)-מה אן פאש!
אל תיגע בי!
Não me toque(s)!
now meh TOH-keh(sh)!
נאו מה טו-קה (ש)
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Vou chamar a polícia
voh shah-MAHR ah poo-LEE-syah
וואו שא-מאר א פו-לי-סייה
משטרה!
Polícia!
poo-LEE-syah!
פו-לי-סייה!
עצור! גנב!
Ladrão!
lah-DROW!
לה-דראו!
תעזור לי בבקשה!
Preciso da sua(tua) ajuda
preh-SEE-zoo dah swah(twah) ah-ZHOO-dah
פרה-סי-זו דה סווה (טווא) אה-זו-דה
זה מקרה חירום.
É uma emergência
eh OO-mah ee-mehr-ZHEHN-syah
אה או-מה אי-מר-זן-סייה
איבדתי את דרכי.
Estou perdido(a)
ish-TOH pehr-DEE-doo(ah)
איש-טו פר-די-דו (אה)
איבדתי את התיק שלי
Perdi a minha bolsa
PEHR-dee ah MEENyah bolsah
פר-די א מינייה בולסה
איבדתי את הארנק שלי
Perdi a minha carteira
PEHR-dee ah MEE-nyah kahr-TAY-rah
פר-די א מינייה קאר-טאיי-רה
אני חולה
Eu estou doente
EH-oo ish-TOH doo-EHN-teh
אה-או איש-טו דו-אן-טה
נפצעתי
Eu fui ferido
EH-oo fwee feh-REE-doo
אה-או פוואי פה-רי-דו
אני זקוק/ה לרופא
Preciso de um médico
preh-SEE-zoo deh oon meh-DEE-koo
פרה-סי-זו דה און מה-די-קו
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Posso usar o seu(teu) telefone?
POHS-soo OO-sahr o SEH-oo(TEH-oo) teh-leh-FOH-neh
פואס-סו או-סאר או סה-או (טה-או) טלה-פונה

מספרים
[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
zero
ZEH-roo
זה-רו
1
um
oon
און
2
dois
doysh
דוייש
3
três
trehs
טרייהס
4
quatro
KWAH-troo
קווא-טרו
5
cinco
SEEN-koo
סין-קו
6
seis
saysh
סייש
7
sete
SEH-teh
סה-טה
8
oito
OY-too
אוי-טו
9
nove
NOH-veh
נואה-בה
10
dez
dehsh
דהש
11
onze
On-zeh
און-זה
12
doze
Do-zeh
דו-זה
13
treze
tre-zi
טרה זי
14
catorze
kah-TOHR-zeh
קא-תור-זה
15
quinze
KEENG-zeh
קינג-זה
16
dezesseis
deh-zahs-SAYSH
דה-זאס-סייש
17
dezessete
deh-zahs-SEH-teh
דה-זאס-סה-תה
18
dezoito
deh-ZOY-too
דה-זוי-טו
19
dezenove
deh-zah-NOH-veh
דה-זא-נואה-בה
20
vinte
VEEN-teh
וין-תה
21
vinte e um
veen-tee-OON
וין-טי-און
22
vinte e dois
veen-tee-DOYSH
וין-טי-דוייש
23
vinte e três
veen-tee-TREHSH
וין-טי-טרש
30
trinta
TREEN-tah
טרין-תא
40
quarenta
kwa-REHN-tah
קווה-רן-תא
50
cinquenta
seen-KWEHN-tah
סין-קוון-תא
60
sessenta
ses-SEHN-tah
סס-סן-תא
70
setenta
seh-TEHN-tah
סה-טן-תא
80
oitenta
oy-TEHN-tah
אוי-טן-תא
90
noventa
noh-VEHN-tah
נו-וון-תא
100
cem
seyhng
סייאנג
200
duzentos
doo-ZEHN-toosh
דו-זן-טוש
300
trezentos
treh-ZEHN-toosh
טרה-זן-טוש
1,000
mil
meel
מיל
2,000
dois mil
doys meel
דויס מיל
1,000,000
um milhão
oon mee-LYOW
און מי-ליהאו
1,000,000,000
um bilhão/bilião
oon bee-LYOW
און בי-ליהאו
חצי
metade
meh-TAH-deh
מה-תא-דה
רבע
trimestre
?
טרי-מס-טרה

זמן
[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
agora
ah-GOH-rah
אה-גו-רה
מאוחר יותר
depois
deh-POYSH
דה-פוייש
לפני
antes
'AHN-tesh
אן-טש
בוקר
manhã
mahn-YAHN
מאן-יאן
אחר הצהריים
tarde
TAHR-deh
טאר-דה
לילה
noite
NOY-teh
נוי-תה

שעות[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
uma da manhã
OO-mah dah mahn-YAHN
או-מה דא מאן-יאן
שתיים לפנות בוקר
duas da manhã
DOO-ash dah mahn-YAHN
דו-עש דא מאן-יאן
צהרי היום
meio-dia
MAY-oo DEE-ah
מיי-או די-אה
שעה אחת בצהריים
uma da tarde
OO-mah dah TAHR-deh
או-מא דא טאר-דה
שעה שתיים בצהריים
duas da tarde
DOO-ash dah TAHR-deh
דו-עש דא טאר-דה
חצות
meia-noite
MAY-ah NOY-teh
מיי-אה נוי-תה

משך[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
_____ minuto(s)
_____ mee-NOO-too(sh)
_____ מי-נו-טו (ש)
_____ שעה/ות
_____ hora(s)
_____ OH-re(sh)
_____ או-רה (ש)
_____ יום/ימים
_____ dia(s)
_____ DEE-esh
_____ די-אש
_____ שבוע/ות
_____ semana(s)
_____ seh-MAH-nesh
_____ סה-מא-נש
_____ חודש/ים
_____ mês/meses
_____ maysh/MAYH-zesh
_____ מאייש/מיי-זש
_____ שנה/ים
_____ ano(s)
_____ AH-noo(sh)
_____ אה-נו (ש)
שבועי
Semanal
?
סי-מא-נאל
חודשי
Mensal
?
מנ-סאל
שנתי
Anual
?
אה-נואל

ימים[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
hoje
OH-zheh
או-ז׳ה
אתמול
ontem
OHN-tighn
און-טיגן
מחר
amanhã
ah-mah-NYAH
אה-מא-נייה
השבוע
esta semana
ISH-tah seh-MAH-nah
איש-תא סה-מא-נא
בשבוע שעבר
semana passada
seh-MAH-nah pes-SAH-dah
סה-מא-נא פס-סא-דה
בשבוע הבא
próxima semana
PROH-see-mah seh-MAH-nah
פרו-סי-מא סה-מא-נא
יום ראשון
Domingo
Do-mingo
דו-מינגו
יום שני
Segunda-feira
Seh-goon-da-feira
סה-גון-דא-פיירה
יום שלישי
Terça-feira
Ter-sah-feira
טר-סה-פיירה
יום רביעי
Quarta-feira
Koo-arta-feira
קו-ארטא-פיירה
יום חמישי
Quinta-feira
Quin-ta-feira
קווין-טא-פיירה
יום שישי
Sexta-feira
Sezh-ta-feira
סז-טה-פיירה
יום שבת
Sábado
Sá-bado
סא-בדו

חודשים[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
janeiro
zhah-NAY-roo
ז׳א-ניי-רו
פברואר
fevereiro
feh-veh-RAY-roo
פה-ווה-ריי-רו
מרץ
março
MAHR-soo
מאר-סו
אפריל
abril
ah-VREEL
אה-וריל
מאי
maio
MAH-yoo
מא-יו
יוני
junho
ZHOO-nyoo
ז׳ו-ניו
יולי
julho
ZHOO-lyoo
ז׳ו-ליו
אוגוסט
agosto
ah-GOHSH-too
אה-גוש-טו
ספטמבר
setembro
seh-TENG-broo
סה-טנג-ברו
אוקטובר
outubro
ohw-TOO-broo
או-טו-ברו
נובמבר
novembro
noh-VENG-broo
נו-וונג-ברו
דצמבר
dezembro
deh-ZENG-broo
דה-זנג-ברו

צבעים
[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
preto
PREH-too
פרה-טו
לבן
branco
BRAHNG-koo
בראנג-קו
אפור
cinzento
seen-ZEHN-too
סן-זן-טו
אדום
vermelho
vehr-MEH-lyoo
וור-מה-ליו
כחול
azul
ah-ZOOL
אה-זול
צהוב
amarelo
ah-mah-REH-loo
אה-מא-רה-לו
ירוק
verde
VEHR-deh
וור-דה
כתום
laranja
lah-RAHN-zhah
לה-ראן-ז׳א
סגול
roxo
RAW-zhoo
ראו-ז׳ו
חום
castanho
kahsh-TAH-nyoo
קאש-תא-ניו
ורוד
rosa
RAW-zah
ראו-ז׳א

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Quanto custa o bilhete para _____?
KWAN-too COOSH-tah oo bee-LYEH-teh prah _____ ?
קוואן-טו קוש-תא או בי-לייה-תה פרה _____ ?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Um bilhete para ________, por favor
oon bee-LYEH-teh prah _____, poor fah-VAWR
און בי-לייה-תה פרה _____, פור פה-בור
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
Para onde vai este comboio/autocarro?
prah OHN-deh vigh EESH-teh kohm-BOY-oo/ow-too-KAHR-roo?
פרה און-דה ויג איש-תה קום-בוי-או/או-טו-קאר-רו?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Onde pego o trem/comboio;ônibus/autocarro para________?
OHN-deh PEH-goo oo treng/kohm-BOY-oo;OH-nee-boosh/ow-too-KAHR-roo prah________?
און-דה פה-גו או טרנג/קום-בוי-או;או-ני-בוש/או-טו-קאר-רו פרה ________?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Esse trem/comboio;ônibus/autocarro para em ________?
EE-se treng/kohm-BOY-oo;OH-nee-boosh/ow-too-KAHR-roo PAH-rah ighn________?
אי-סה טרנג/קום-בוי-או;או-ני-בוש/או-טו-קאר-רו פא-רא איגן ________?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
Quando é que sai o trem/comboio;ônibus/autocarro para _______?
KWAHN-doo ay keh sigh oo treng/kohm-BOY-oo;OH-nee-boosh/ow-too-KAHR-roo prah________?
קוואן-דו איי קה סאיי או טרנג/קום-בוי-או;או-ני-בוש/או-טו-קאר-רו פרה ________?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
Quando é que este trem/comboio;ônibus/autocarro chega a _____?
KWAHN-doo ay keh EESH-teh treng/kohm-BOY-oo;OH-nee-boosh/ow-too-KAHR-roo SHEH-gah ah________?
קוואן-דו איי קנ איש-תה טרנג/קום-בוי-או;או-ני-בוש/או-טו-קאר-רו שה-גא אה ________?

כיוונים[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
איך אני מגיע ל ______?
Como chego ao ______?
KOH-moo SHAY-goo _____?
קו-מו שאי-גו _____?
...תחנת הרכבת?
...estação de comboio ?
...ah shta-SOW deh treng/kohm-BOY-oo ?
...אה שטא-סו דה טרנג/קום-בוי-או?
...תחנת האוטובוס?
...rodoviária?
...ah roh-doo-vee-AH-ree-ah ?
...אה רו-דו-וי-אה-רי-אה?
... שדה התעופה?
... aeroporto?
...A-oh ay-roo-POHR-too ?
...אה-או איי-רו-פור-טו?
...אזור מרכז העיר?
...Centro?
...A-oh SEHN-troo ?
...אה-או סן-טרו?
...אכסנית נוער?
...Pousada da juventude?
...A-oh ahl-BER-geh dah zhoo-veng-TOO-deh ?
...אה-או על-בר-גה דה ז׳ו-וונג-טו-דה?
...המלון _____?
...Hotel _____ ?
...A-oh aw-TEHL _____ ?
...אה-או או-טל _____?
...השגרירות הישראלית?
...o consulado israelense?
?
?
היכן ישנם הרבה...
Onde tem bastante...
AWN-deh tighn bahsh-TAHN-teh...
אוון-דה טיגן באש-טאן-תה...
...מלונות?
...hotéis?
...aw-TAYSH?
...או-טאייש?
...מסעדות?
...restaurantes?
...reh-staw-RAHNTSH?
...רה-סטאו-ראנטש?
...ברים?
...bares?
...bahrsh?
...בארש?
...אתרים שכדאי לבקר בהם?
...lugares para ver?
...loo-GAHRSH prah VAYR?
...לו-גארש פרה ואיר?
אתה יכול להראות לי על המפה?
Você(Tu) pode(s) me mostrar no mapa?
voh-SAY (too) POH-deh(sh) meh mohs-TRAHR noo MAH-pah?
וו-סיי (טו) פו-ד (ש) המה מוס-טראר נו מא-פא?
רחוב
Rua
roo-ah
רו-אה
פנה שמאלה
Vire à esquerda
Veer-eeh ah eh-sskehr-dah
ויר-אה א אה-סקר-דה
פנה ימינה
Vire à direita
Veer-eeh ah dee-ray-tah
ויר-אה א די-ריי-טה
שמאלה
Esquerda
ehsh-KEHR-dah
אש-קר-דא
ימינה
Direita (dee - ray - tah)
dee-RAY-tah
די-ריי-תא
היישר מלפנים
Reto
REH-too
הא-טו
לקראת _____
em direção à ______
ehng dee-reh-SOW ah _____
אנג די-רה-סו אה _____
אחרי ה- _____
Depois do(da)_____
Deh-POYZH doo/dah _____
דה-פויז׳ דו / דא _____
לפני ה- _____
Antes do(da) _____
AHN-tehsh doh/dah ______
אן-טש דו / דא ______
חפש את ה- _____
Fique atento ao/à _____
FEE-keh ah-TEHN-too a-oh/ah _____
פי-קה אה-טן-טו אה-או / אה _____
צומת דרכים
Cruzamento
Croo-zah-man-toh
קרו-זא-מאן-טו
צפון
Norte
NOHR-teh
נור-טה
דרום
Sul
sool
סול
מזרח
Leste
LEHSH-teh
להש-תה
מערב
Oeste
oo-EHSH-teh
או-אש-תה
במעלה הגבעה
Subida
soo-BEE-dah
סו-בי-דא
במורד הגבעה
Descida
desh-SEE-dah
דש-סי-דא

נסיעה במונית[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taxi!
TAHK-see!
טקסי!
קח אותי ל _____, בבקשה.
Leve-me para o/a _______, por favor
LAY-veh meh prah oo/ah_____, poor fa-VAWR
ליי-וה מה פרה או/אה _____, פור פה-בור
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
Quanto custa ir até ____?
KWAHN-too KOOSH-tah eer ah-TAY_____?
קוואן-טו קוש-תא איר אה-טאי _____?
קח אותי לשם, בבקשה.
Leve-me para lá, por favor.
LAY-veh meh prah LAH, poor fa-FAWR
ליי-וה מה פרה לה, פור פה-בור

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים?
Há quartos disponíveis?
ah KWAHR-toosh deesh-poh-NEE-vaysh?
אה קוואר-טוש דיש-פו-ני-וא-איש?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם?
Quanto custa para uma pessoa/ duas pessoas por noite?
KWAHN-too KOOSH-tah prah OO-mah pehs-SOW-ah/DOO-ash pehs-SOW-ahsh poor NOY-teh?
קוואן-טו קוש-תא פרה או-מא פס-סו-אה/דו-אש פס-סו-אש פור נוי-תה?
האם יש בחדר ___...
Será o quarto vêm com ___...
oo KWAHR-too deesh-POYNG deh ___....
או קוואר-טו דיש-פוינג דה ___....
...סדינים?
...lençóis?
...leng-SOYSH?
...לנג-סויש?
...חדר אמבטיה?
...casa-de-banho?
...KAH-zah deh BAHN-yoo?
...קא-ז׳א דה באן-יו?
...טלפון?
...telefone?
...teh-leh-FOH-neh?
...טה-לה-פו-נה?
...טלוויזיה?
...televisão?
...teh-leh-vee-ZOW?
...טה-לה-וי-זו?
האם אני יכול לראות את החדר?
Posso ver o quarto antes?
PAW-soo vehr oo KWAHR-too AHN-tesh?
פאו-סו ור או קוואר-טו אן-טש?
האם יש לכם חדר...
Tem um quarto...
tighn oong KWAHR-too...
טיגן אונג קוואר-טו...
... שקט יותר?
...Maior?
...mighsh see-lehn-SYAW-soo?
...מיגש סי-לן-סיאו-סו?
... גדול יותר?
...Maior?
...mah-YAWR?
...מא-יאוור?
...נקי יותר?
...Mais limpa?
...mighsh LEEM-pah?
...מיגש לים-פא?
...זול יותר?
...Mais barato?
...mighsh bah-RAH-too?
...מיגש בא-רא-טו?
טוב, אני אקח אותו
Ok, eu aceito
oh-KAY, E-oo ah-SIGH-too
או-קיי, אי-או אה-סיי-טו
בכוונתי להישאר לילה אחד / שתי לילות
Eu vou ficar por uma(1)/Duas(2)noite(s)
E-oo vohw fee-KAHR poor OO-mah/DOO-ash NOY-teh(sh)
אי-או וו פי-קאר פור או-מא / דו-אש נוי-תה (ש)
אתה יכול להציע מלון אחר?
Pode sugerir um outro hotel na região?
PAW-deh soo-zheh-REER oom AW-troo aw-TEHL nah reh-ZHOW?
פאו-דה סו-ז׳ה-ריר אום או-טרו או-טל נא רה-ז׳ו?
האם יש לך כספת?
Tem um cofre?
tighn oom KOH-freh?
טיגן אום קו-פרה?
... לוקרים?
...cacifos?
...kah-SEE-foosh?
...קא-סי-פוש?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר?
O café da manhã/pequeno-almoço está incluido?
oo kah-FAY dah mah-NYAH/peh-KEH-noo ahl-MAW-soo shtah een-kloo-EE-doo?
או קא-פיי דא מא-נייה /פה-קה-נו על-מאו-סו שטא אין-קלו-אי-דו?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים?
A que horas é o café da manhã/pequeno-almoço?
ah keh AW-rahsh eh oo ah-FAY dah mah-NYAH/peh-KEH-noo ahl-MAW-soo?
אה קה או-ראש אה או אה-פיי דא מא-נייא / פה-קה-נו על-מאו-סו?
אנא נקו את החדר שלי.
Pode limpar o quarto, por favor?
PAW-deh leem-PAHR oo KWAHR-too, poor fah-VAWR?
פאו-דה לים-פאר או קוואר-טו, פור פה-בור?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
Pode acordar-me às ___?
PAW-deh ah-coor-DAHR-meh ahsh ___?
פאו-גה אה-קור-דאר-מה אש ___?
בכוונתי לבצע צֶ'ק אָאוּט.
Quero fazer o check-out
KEH-roo fah-ZAYR ah sah-EE-dah
קה-רו פא-זאייר אה סע-אי-דא

כסף
[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
Aceita dólares americanos?
ah-SAHY-tash do-LAR-esh a-me-RI-can-osh?
אה-סאיי-טאש דו-לאר-אש א-מה-רי-קאנ-אוש
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי?
Aceita cartão de crédito?
ah-SAY-tah kahr-TOW deh KREH-dee-too?
אה-סאיי-תא קאר-טו דה קרה-די-טו?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע?
Pode cambiar dinheiro para mim?
PAW-deh kahm-BYAHR dee-NYAY-roo prah meeng?
פאו-דה קאם-ביאר די-נייאי-רו פרה מינג?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע?
Onde tem uma casa de câmbio?
AWN-deh tighn OO-ma KAH-zah deh KAHM-byoo?
און-דה טיגן או-מא קא-ז׳א דה קאם-ביו?
מהו שער החליפין לדולרים?
Qual é o câmbio para o dólar?
kwahl eh oo KAHM-byoo prah oo DAW-lahr?
קוואל אה או קאם-ביו פרה או דאו-לאר?
היכן אוכל למצוא כספומט?
Onde tem um caixa automático?
AWN-deh tighn oom KIGH-shah ow-taw-MAH-tee-koo?
אוון-דה טיגן אום קיג-שא או-טאו-מא-טי-קו?

אוכל
[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה..
Tem mesa para uma/duas pessoas, por favor?
tein mei-ZAH pa-ra ooh-MA/doo-ASH peh-SHOASH, pour fah-VOUR?
טיין מיי-זא פא-רא או-מה/דו-אש פה-שואש, פור פה-בור
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
Posso ver o menu, por favor?
?
?
האם ניתן לראות את המטבח, בבקשה ?
Posso ver a cozinha?
?
?
אני צמחוני/ת.
Eu sou vegetariano
yo soy ve-ghee-ter-RI-ahn-o
יו סוי וה-גי-טר-רי-אן-או
אני לא אוכל/ת חזיר.
Eu não como carne de porco
Yo now como kar-NE de pour-KOH
יו נאו קומו קאר-נה דה פור-קו
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
Só como produtos kosher
?
?
תפריט
a la carte
?
?
ארוחת בוקר
café da manhã/pequeno-almoço
?
?
ארוחת צהריים
almoço
?
?
ארוחת ערב
jantar
?
?
אני מעוניין/ת ב-_____
jantar _____
?
?
אני רוצה צלחת עם _____.
Quero um prato que tenha _____
?
?
עוף
frango
?
?
בקר
carne
?
?
דג
peixe
?
?
בשר חזיר
presunto
?
?
נקניק
salsicha
?
?
גבינה
queijo
?
?
ביצים
ovos
?
?
סלט
salada
?
?
ירקות טריים
vegetais fresco
?
?
פירות טריים
frutas fresco
?
?
לחם
pão
?
?
טוסט
torrada
?
?
פסטה
macarrão
?
?
אורז
arroz
?
?
שעועית
feijão
?
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
Um ____, por favor?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק _____?
Um garrafa ____, por favor?
?
?
קפה
café
?
?
תה
chá
?
?
מיץ
suco
?
?
מים מוגזים
água com gás
?
?
מים
água
?
?
בירה
cerveja
?
?
יין אדום / לבן
vinho tinto/branco
?
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
Pode me dar _____?
?
?
מלח
sal
?
?
פלפל
pimenta do reino
?
?
חמאה
manteiga
?
?
סלח לי, מלצר ? (לצורך השגת תשומת לבו של המלצר)
Com licença or desculpe?
?
?
אני סיימתי
Já acabei
jah a-kah-BYE
ז'א א-קה-ביי
זה היה טעים.
Estava delicioso
?
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
Por favor, limpe os pratos
?
?
אנא הבא לי את החשבון.
A conta, por favor
?
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
Você serve ao álcool?
?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
Servem à mesa'
?
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
Uma/Duas cervejas, por favor
?
?
בקבוק, בבקשה.
Uma garrafa, por favor
?
?
ויסקי
Uísque
?
?
וודקה
Vodca
?
?
רום
Rum
?
?
מים
Água
ag-WAH
אג-ווה
סודה
Água gaseificada
ag-WAH ga-ZIH-fee-cah-dah
אג-ווה גא-זי-פי-קא-דא
מי טוניק
Água tónica
ag-WAH to-NIH-cah
אג-ווה טו-ני-קא
מיץ תפוזים
Suco/Sumo de laranja
?
?
קוקה קולה
Coca-cola
?
?
עוד אחד בבקשה.
Mais um(a), por favor
?
?
מתי אתם סוגרים ?
Quando é que fecha?
?
?
לחיים!
Viva!
?
ויוה!

קניות
[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
Quanto custa isto?
?
?
זה יקר מדי !
É demasiado caro.
?
?
האם אתה לוקח _____?
Você estaria disposto a assumir _____?
?
?
יקר
Caro
?
?
זול
Barato
?
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
Não tenho dinheiro para isso
?
?
אני לא מעוניין/ת
Não estou interessado(a)
?
?
אתה מרמה אותי.
Estás a enganar-me
?
?
בסדר, אני אקח את זה
Ok, eu levo
?
?
אפשר בבקשה לקבל שקית?
Pode dar-me um saco
?
?
אני זקוק/ה ל...
Eu preciso...
?
?
...משחת שיניים.
...pasta de dentes
?
?
...מברשת שיניים.
...uma escova de dentes
?
?
...טמפונים.
...tampões
?
?
...סבון.
...sabão
?
?
...שמפו.
...champô
?
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...analgésico
?
?
...תרופה להצטננות.
...medicamento para constipação
?
?
...תרופה לכאב בטן.
...medicamento para a barriga
?
?
...תער.
...uma lâmina
?
?
...סוללות.
...pilhas
?
?
...מטרייה
...um chapéu de chuva
?
?
...קרם הגנה.
...protetor solar
?
?
...גלויה.
...um ostal
?
?
...בולים..
...selos
?
?
...נייר מכתבים.
...papel para escrever
?
?
...עט.
...uma caneta
?
?

נהיגה
[עריכה]

עברית פורטוגזית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
posso alugar um carro?
?
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
posso ter seguro?
?
?
עצור
Pare
?
?
האט
devagar
?
?
נתיב חד סטרי
sentido único
?
?
תן זכות קדימה
cedência de passagem
?
?
אין חנייה
proibido estacionar
?
?
מגבלת מהירות
limite de velocidade
?
?
תחנת דלק
bomba de gasolina
?
?
בנזין
gasolina
?
?
דיזל
gasóleo
?
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: פורטוגזית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: פורטוגזית