הורד קובץ GPX לשימוש במכשירי/אפליקציות GPS (פועל רק אם קיימים במדריך רשומות עם קואורדינטות גאוגרפיות)

מתוך ויקימסע
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
האם אתם דוברים שפה זו ברמה מתקדמת?
אם כן, אנא עזרו להשלים את החלקים החסרים בשיחון ו/או לשפר את התעתיקים הקיימים ככל הניתן לפי שיקול דעתכם.

בכחול כהה – האזורים במרכז אירופה בהם סלובנית היא שפת הרוב, בכחול בהיר – האזורים בהם ישנה קהילה דומיננטית של דוברי סלובנית.

סלובנית (Slovenščina) היא שפה סלאבית והשפה הרשמית והלאומית של סלובניה. כמו כן השפה מדוברת גם בקרב מיעוטים סלובנים רבים בדרום אוסטריה, ובצפון-מזרח איטליה. את השפה דוברים כיום בסביבות 2.4 מיליון דוברים ברחבי העולם.

מדריך הגייה[עריכה]

תנועות[עריכה]

 • A a - נהגית כהגיית פתח.
 • E e - נהגית כשווא נע בהברה לא מוטעמת, ונהגה כצרה בהברה מוטעמת.
 • I i - נהגית כהגיית חיריק.
 • O o - נהגה כהגיית חוֹלָם.
 • U u - נהגית כהגיית קובוץ.

עיצורים[עריכה]

 • B b - נהגה כהגיית בי"ת דגושה.
 • C c - נהגה כהגיית צד"י.
 • Č č - נהגה כהגיית צ'.
 • D d - נהגה כהגיית ד.
 • Dž dž - נהגה כהגיית ג'.
 • F f - נהגה כהגיית פ"ה רפה.
 • G g - נהגה כהגיית ג.
 • H h - נהגית כהגיית ה"א.
 • J j - נהגה כהגיית יו"ד עיצורית.
 • K k - נהגה כהגיית כ"ף דגושה.
 • L l - נהגה כהגיית למ"ד.
 • Lj lj - נהגה כהגיית לי.
 • M m - נהגה כהגיית מ"ם.
 • N n - נהגה כהגיית נו"ן.
 • Nj nj - נהגה כהגיית נו"ן מרוככת.
 • P p - נהגה כהגיית פ"א דגושה.
 • R r - נהגה כהגיית רי"ש.
 • S s - נהגה כהגיית סמ"ך.
 • Š š - נהגה כהגיית שי"ן.
 • T t - נהגה כהגיית ת"ו.
 • V v - נהגה כהגיית פ"ה רפה.
 • W w - נהגה כהגיית בי"ת רפה.
 • Z z - נהגית כהגיית זי"ן.
 • Ž ž - נהגית כהגיית ז'.

הדיפתונגים[עריכה]

 • Aj aj - נהגה כ-אַיְי
 • Ej ej - נהגה כ-אֵיי
 • Oj oj - נהגה כ-אוֹי
 • Uj uj - נהגה כ-ווי
 • Ae ae - נהגה כ-אַה-אֵה
 • Ija ija - נהגה כ-יא
 • Ije ije - נהגה כ-יה

מבחר מילים, ביטויים ומשפטים חיוניים בסלובנית[עריכה]

בסיסיים
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שלום.
Živjo
ZHEE-vyoh
?
מה שלומך?
Kako ste?
kah-KOH steh?
?
טוב מאוד, תודה.
Hvala, dobro
HVAH-lah, DOH-broh
?
מה שמך?
Kako ti je ime? (פנייה לגבר) Kako Vam je ime? (פנייה לאישה)
kah-KOH tee yeh ee-MEH? (פנייה לגבר) kah-KOH vahm yeh ee-MEH? (פנייה לאישה)
?
השם שלי הוא _____.
Ime mi je ______
ee-MEH mee yeh____
?
שמח/ה לפגוש אותך.
Lepo, da sva se spoznala
leh-POH, dah svah seh spohz-NAH-lah
?
בבקשה
Prosim
PROH-sihm
?
תודה
Hvala
HVAA-lah
?
על לא דבר
Prosim
PROH-sihm
?
כן
Da
dah
?
לא
Ne
neh
?
סליחה (השגת תשומת לב)
Oprostite
oh-prohs-TEE-teh
?
סליחה (התנצלות)
Oprostite
oh-prohs-TEE-teh
?
להתראות (פורמלי)
Nasvidenje
nahs-VEE-deh-nyeh
?
להתראות (לא פורמלי)
Adijo
ah-DYOH
?
אני מתקשה לדבר סלובנית
Slabo govorim slovensko
slah-BOH goh-voh-REEM sloh-VEHNS-koh
?
את/ה מדבר/ת אנגלית ?
Govorite angleško?
goh-voh-REE-teh ahn-GLEHSH-koh?
?
האם יש כאן מישהו שמדבר/ת אנגלית ?
Je tukaj kdo, ki govori angleško?
yeh TOO-kai KH-doh, kih goh-voh-REE ahn-GLEHSH-koh?
?
הצילו !
Na pomoč!
nah poh-MOHTCH!
?
בוקר טוב
Dobro jutro
DOH-broh YOO-troh
?
יום טוב / אחר הצהריים טובים.
Dober dan
DOH-ber dahn
?
ערב טוב
Dober večer
DOH-behr veh-CHEEHR
?
לילה טוב
Lahko noč
LAA-koh nohtch
?
אני לא מבין/ה
Ne razumem
neh rah-ZOO-mahm
?
איפה השירותים ?
Kje je stranišče?
kyeh yeh strah-NEESH-cheh?
?
מה?
kaj?
?
?
איפה?
kje?
?
?
מי?
kdo?
?
?
מתי?
kdaj?
?
?
איזה?
kako?
?
?
למה?
zakaj?
?
?
איך?
kako?
?
?
כמה?
koliko?
?
?

בעיות
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עזוב אותי לנפשי.
Pustite me pri miru
POOS-tee-teh meh pree MEE-roo
?
אל תיגע בי!
Ne dotikajte se me!
nah doh-TEE-kahj-teh seh meh!
?
אני הולך/ת להתקשר למשטרה.
Poklical bom policijo
poh-KLEE-kahl bohm poh-lee-TSEE-yoh
?
משטרה!
Policija!
poh-lee-TSEE-yah!
?
עצור! גנב!
Ustavite tatu!
oos-TAH-vee-teh TAH-too!
?
אני זקוק לעזרתך
Potrebujem vašo pomoč
poh-treh-BOO-yehm VAH-shoh poh-MOHTS
?
זה מקרה חירום.
Nujno je
nooj-NOH yeh
?
איבדתי את דרכי.
Izgubil sem se
eez-GOO-beel sehm seh
?
איבדתי את התיק שלי
Izgubil sem torbo
eez-GOO-beel sehm TOHR-boh
?
איבדתי את הארנק שלי
Izgubil sem denarnico
eez-GOO-beel sehm deh-NAHR-nee-tsoh
?
אני חולה
Bolan sem
BOH-lahm sehm
?
נפצעתי
Poškodoval sem se
pohsh-KOH-doh-vahl sehm seh
?
אני זקוק לרופא
Potrebujem zdravnika
poh-treh-BOO-yehm zdrahv-NEE-kah
?
האם אני יכול/ה בבקשה להשתמש בטלפון שלך?
Lahko uporabim vaš telefon?
lah-KOH oo-poh-RAH-beem vahsh teh-leh-FOHN?
?

מספרים
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
0
nič
nihch
?
1
ena
EH-nah
?
2
dva
dvah
?
3
tri
tree
?
4
štiri
SHTEE-rih
?
5
pet
peht
?
6
šest
shehst
?
7
sedem
SEH-dehm
?
8
osem
OH-sehm
?
9
devet
deh-VEHT
?
10
deset
deh-SEHT
?
11
enajst
eh-NAIST
?
12
dvanajst
dvah-NAIST
?
13
trinajst
tree-NAIST
?
14
štirinajst
shtih-rih-NAIST
?
15
petnajst
peht-NAIST
?
16
šestnajst
shest-NAIST
?
17
sedemnajst
seh-dehm-NAIST
?
18
osemnajst
oh-sehm-NAIST
?
19
devetnajst
deh-veht-NAIST
?
20
dvajset
DVAI-seht
?
21
enaindvajset
eh-nain-DVAI-seht
?
30
trideset
TREE-deh-seht
?
40
štirideset
shtee-rih-DEH-seht
?
50
petdeset
PEHT-deh-seht
?
60
šestdeset
SHEST-deh-seht
?
70
sedemdeset
SEH-dehm-deh-seht
?
80
osemdeset
OH-sehm-deh-seht
?
90
devetdeset
deh-VEHT-deh-seht
?
100
sto
stoh
?
200
dvesto
DVEHS-toh
?
300
tristo
TREES-toh
?
400
štiristo
shtee-REES-toh
?
500
petsto
PEHT-stoh
?
600
šeststo
SHEH-stoh
?
700
sedemsto
SEH-dehm-stoh
?
800
osemsto
OH-sehm-stoh
?
900
devetsto
deh-VEHT-stoh
?
1000
tisoč
TEE-sohch
?
2000
dva tisoč
Dvah TEE-sohch
?
1,000,000
milijon
mee-LYOHN
?
חצי
pol
pohl
?
רבע
?
?
?

זמן
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
עכשיו
sedaj
SEH-dai
?
מאוחר יותר
kasneje
KAHS-neh-yeh
?
לפני
pred
prehd
?
בוקר
jutro
YOO-troh
?
צהרי היום
poldan
POHL-dahn
?
אחר הצהריים
popoldne
POH-pohl-dneh
?
ערב
večer
VEH-chehr
?
לילה
noč
nohch
?
חצות
polnoči
POHL-noh-chee
?

שעות[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אחת בבוקר
ena
EH-nah
?
שתיים לפנות בוקר
dve
dveh
?
בשעה אחת בצהריים
trinajst
tree-NAIST
?
בשעה שתיים בצהריים
štirinajst
shtih-rih-NAIST
?

משך[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
_____ דקה/ות
1 minuta/ 2 minuti/ 3,4 minute/ 5-100 minut
mee-NOO-tah/ mee-NOO-tee/ mee-NOO-teh/ MEE-noot
?
_____ שעה/ות
1 ura/ 2 uri/ 3,4 ure/ 5-100 ur
OO-rah/ OO-ree/ OO-reh/ oor
?
_____ יום/ימים
1 dan/ 2 dneva/ 3,4 dnevi/ 5-100 dni
dahn/ DNEH-vah/ DNEH-vee/ dnee
?
_____ שבוע/ות
1 teden/ 2 tedna/ 3,4 tedni/ 5-100 tednov
TEH-dehn/ TEHD-nah/ TEHD-nee/ TEHD-nohf
?
_____ חודש/ים
1 mesec/ 2 meseca/ 3,4 meseci/ 5-100 mesecev
MEH-sets/ meh-SEH-tsah/ meh-SEH-tsee/ meh-SEH-tsehf
?
_____ שנה/ים
1 leto/ 2 leti/ 3,4 leta/ 5-100 let
LEH-toh/ LEH-tee/ LEH-tah/ leht
?

ימים[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
היום
danes
DAH-nehs
?
אתמול
včeraj
VCHEH-rai
?
מחר
jutri
YOO-tree
?
השבוע
ta teden
tah TEH-dehn
?
בשבוע שעבר
prejšnji teden
PREYSH-nyee TEH-dehn
?
בשבוע הבא
naslednji teden
nah-SLEHD-nyee TEH-dehn
?
יום ראשון
nedelja
neh-DEH-lyah
?
יום שני
ponedeljek
poh-neh-DEH-lyehk
?
יום שלישי
torek
TOH-rehk
?
יום רביעי
sreda
SREH-dah
?
יום חמישי
četrtek
CHEH-tuhr-tehk
?
יום שישי
petek
PEH-tehk
?
יום שבת
sobota
soh-BOH-tah
?

חודשים[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
ינואר
januar
YAH-nwahr
?
פברואר
februar
FEH-brwahr
?
מרץ
marec
MAH-rehts
?
אפריל
april
AH-preew
?
מאי
maj
mai
?
יוני
junij
YOO-nee
?
יולי
julij
YOO-lee
?
אוגוסט
avgust
OW-goost
?
ספטמבר
september
sehp-TAHM-buhr
?
אוקטובר
oktober
ohk-TOH-buhr
?
נובמבר
november
noh-VAHM-buhr
?
דצמבר
december
daht-SAHM-buhr
?

צבעים
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שחור
črna
CHEHR-nah
?
לבן
bela
BEH-lah
?
אפור
siva
SEE-vah
?
אדום
rdeča
rhd-DEH-chah
?
כחול
modra
MOH-drah
?
צהוב
rumena
roo-MEH-nah
?
ירוק
zelena
zeh-LEH-nah
?
כתום
oranžna
ORAHN-zhnah
?
סגול
vijolična
vyoh-LEECH-nah
?
חום
rjava
RYAH-vah
?

תחבורה
[עריכה]

נסיעה באוטובוסים ורכבות[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה עולה הכרטיס ל ____ ?
Koliko/Kolko je vozovnica do_____?
koh-LEE-koh/KOHL-koh yeh VOH-zohv-nee-tsah doh _____?
?
כרטיס אחד ל- ____, בבקשה.
Eno vozovnico do _____, prosim
EH-noh VOH-zohv-nee-tsoh doh _____, prosim
?
לאן הרכבת / האוטובוס הזה מגיע ?
Kam gre ta vlak/avtobus?
kahm greh tah vlahk/AHF-toh-boos?
?
איפה הרכבת / האוטובוס שמגיע ליעד ____ ?
Kje ima odhod vlak/avtobus do _____?
kyeh EE-mah OHD-khohd vlahk/AHF-toh-boos doh _____?
?
האם הרכבת / האוטובוס הזה עוצר בתחנה ____ ?
Ali ta vlak/avtobus ustavi v _____?
AH-lee tah vlahk/AHF-toh-boos OOS-tah-vee veh _____?
?
מתי הרכבת / האוטובוס שיעדם ____ עוזבים את התחנה ?
Kdaj odide vlak/avtobus za _____?
kdai OH-dee-deh vlahk/AHF-toh-boos zah _____?
?
מתי הרכבת / האוטובוס יגיע לתחנה _____ ?
Kdaj pride vlak/avtobus v _____?
kdai PREE-deh vlahk/AHF-toh-boos veh _____?
?

כיוונים[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כיצד אוכל להגיע ______?
Kako pridem ______?
kah-KOH PREE-dehm ______?
?
...לתחנת הרכבת ?
...do železniške postaje?
...do zheh-LEHZ-neesh-keh pohst-EYE-yeh?
?
...לתחנת האוטובוס ?
...do avtobusne postaje?
...doh OW-toh-boos-neh pohst-EYE-yeh?
?
...לשדה התעופה ?
...na letališče?
...nah leh-tah-LEE-shcheh?
?
...לאזור מרכז העיר ?
...do centra?
...doh TSEHN-trah?
?
...לאכסנית נוער ?
...do mladinskega hotela?
...doh mlah-deens-KEH-gah hoh-TEH-lah?
?
...למלון _____ ?
...do hotela _____?
...doh hoh-TEH-lah _____?
?
...לשגרירות הישראלית?
...do Izraelsko konzulata?
...doh Iz-Rah-el-sko kohn-zoo-LAH-tah?
?
היכן ישנם הרבה...
Kje je polno...
kyeh yeh POHL-noh...
?
...מלונות?
...hotelov?
hoh-TEH-low
?
...מסעדות?
...restavracij?
...REHS-tow-rah-tsy?
?
...פאבים?
...barov?
...BAH-row?
?
...אתרי תיירות שכדאי לבקר בהם?
...znamenitosti?
...ZNAH-meh-NEE-tohs-tee?
?
אנא הראה/י לי על המפה.
Mi lahko pokažete na zemljevidu?
Mee lah-KOH poh-kah-zhet-eh nah zem-yeh-VEE-doo?
?
רחוב
cesta/ulica
TSEH-stah/ OO-lee-tsah
?
פנה שמאלה
Zavijte levo
zah-VEE-teh LEH-voh
?
פנה ימינה.
Zavijte desno
zah-VEE-teh DEHS-noh
?
שמאלה
levo
LEH-voh
?
ימינה
desno
DEHS-noh
?
היישר מלפנים
naravnost
nah-RAHV-nohst
?
לקראת _____
proti _____
PROH-tee _____
?
אחרי ה- _____
mimo _____
MEE-moh _____
?
לפני ה- _____
pred _____
prehd _____
?
חפש את ה- _____
Bodite pozorni na _____
BOH-dee-teh poh-ZOHR-nee nah _____
?
צומת דרכים
križišče
kree-ZHEE-shcheh
?
צפון
sever
SEH-vehr
?
דרום
jug
yoog
?
מזרח
vzhod
'ooz-HOD
?
מערב
zahod
zah-HOD
?
במעלה הגבעה/ההר
navzgor
nowz-GOHR
?
במורד הגבעה/הר
navzdol
nowz-DOHL
?

נסיעה במונית[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
מונית!
Taksi!
TAHK-see!
?
קח אותי ל _____, בבקשה.
Odpeljite me, prosim, v/na _____
OHD-peh-lyee-teh meh, PROH-seem, vuh/nah _____
?
כמה זה יעלה להגיע ל _____?
Koliko stane do _____?
KOH-lee-koh STAH-neh doh _____?
?
קח אותי לשם, בבקשה.
Peljite me tja, prosim
PEH-lyee-teh meh tyah, PROH-seem
?

לינה באכסניה/מלון
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם ישנם חדרים זמינים ?
Ali imate prosto sobo?
AH-lee ee-MAH-teh PROHS-toh SOH-boh?
?
כמה יעלה חדר לאדם אחד/שני בני אדם ?
Kakšna je cena enoposteljne/dvoposteljne sobe?
KAHKSH-nah yeh TSEH-nah eh-noh-pohs-teh-LYEH-neh SOH-beh?
?
האם יש בחדר ___...
Ali ima soba...
AH-lee EE-mah SOH-bah...
?
...סדינים ?
...rjuhe?
...RYOO-heh?
?
...חדר אמבטיה ?
...kopalnico?
...koh-pahl-NEE-tsoh?
?
...טלפון ?
...telefon?
...teh-LEH-fohn?
?
...טלוויזיה ?
...televizor?
...teh-leh-VEE-zohr?
?
האם אני יכול לראות את החדר ?
Si lahko ogledam sobo?
see LAHH-koh oh-GLEH-dahm SOH-boh?
?
האם יש לכם חדר שקט יותר ?
Imate kakšno mirnejšo sobo?
ee-MAH-teh KAHKSH-noh meer-NAY-shoh SOH-boh?
?
... גדול יותר ?
...večjo?
...VEH-chyoh?
?
...נקי יותר ?
...bolj čisto?
...BOH-lee CHEES-toh?
?
...זול יותר?
...cenejšo?
...TSEH-nyeh-shoh?
?
טוב, אני אקח אותו..
Prav, vzel jo bom
prow, OO-zew yoh bohm
?
בכוונתי להישאר _____ לילות.
Ostal bom _____ noč/noči
OHS-tow bohm...nohch/NOH-chee
?
אתה יכול להציע מלון אחר?
Mi lahko priporočite drug hotel?
mee LAH-koh pree-poh-roh-CHEE-teh drook HOH-tew?
?
האם יש לכם כספת ?
Ali imate sef?
AH-lee ee-MAH-teh sehf
?
... לוקרים ?
...omarice na ključ?
...oh-mah-REE-tseh nah klyooch?
?
האם ארוחת בוקר/ערב כלולה במחיר ?
Ali je zajtrk/kosilo vključen/vključeno?
AH-lee yeh ZAY-turk/KOH-see-loh VKLYOO-chehn/VKLYOO-cheh-noh
?
באיזה שעה מתקיימת ארוחת הבוקר/צהריים ?
Ob kateri uri je zajtrk/kosilo?
ohb KAH-teh-ree OO-ree yeh ZAY-trehk/KOH-see-loh?
?
אנא נקו את החדר שלי
Prosim, počistite mojo sobo
PROH-seem, POH-chees-tee-teh MOY-oh SOH-boh
?
האם אתה יכול להעיר אותי בשעה _____ בבקשה ?
Me lahko zbudite ob _____?
meh LAH-koh zboo-DEE-teh ohp____?
?
אני מעוניין לבצע צֶ'ק אָאוּט.
Rad bi se odjavil
raht bee seh oh-DYAH-feel
?

כסף
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אוכל לשלם בדולרים אמריקנים?
Ali sprejemate ameriške dolarje?
AH-lee spreh-YEH-mah-teh ah-meh-REESH-keh?
?
האם אתם מקבלים כרטיסי אשראי ?
Ali sprejemate kreditne kartice?
AH-lee spreh-yeh-MAH-teh kreh-DEET-neh kahr-TEE-tseh?
?
האם אתם מבצעים החלפות מטבע ?
Mi lahko zamenjate denar?
mee LAH-koh zah-meh-NYAH-teh DEH-nahr?
?
היכן אוכל לבצע החלפות מטבע ?
Kje lahko zamenjam denar?
kyeh LAH-koh zah-MEH-nyahm DEH-nahr?
?
מהו שער החליפין ?
Kakšno je menjalno razmerje?
KAHKSH-noh yeh meh-NYAHL-noh rahz-MEH-ryeh?
?
היכן אוכל למצוא כספומט ?
Kje je bankomat?
kyeh yeh bahn-KOH-maht?
?

אוכל
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
שולחן לאדם אחד / שני בני אדם, בבקשה.
Mizo za enega/dva, prosim
MEE-zoh zah eh-NEH-gah/dvah, PROH-seem
?
האם אני יכול/ה לקבל את התפריט, בבקשה ?
Ali lahko vidim jedilnik, prosim?
AH-lee LAH-koh VEE-dahm yeh-DEEL-neek, PROH-seem?
?
אני צמחוני/ת.
Sem vegetarijanec
sehm veh-geh-tah-RYAH-nehts
?
אני לא אוכל/ת חזיר.
Ne jem svinjine
neh yehm svih-NYEE-neh
?
אני אוכל/ת מאכלים כשרים בלבד.
Jem samo košer hrano
yehm SAH-moh KOH-shehr HRAH-noh
?
תפריט
po naročilu
poh nah-roh-CHIH-loo
?
ארוחת בוקר
zajtrk
ZAY-tehrk
?
ארוחת צהריים
malica/kosilo
mah-LEE-tsah/koh-SEE-loh
?
ארוחת ערב
večerja
veh-CHEH-ryah
?
אני מעוניין/ת ב-_____
Želim _____
ZHEH-leem____
?
אני רוצה צלחת עם _____.
Želim jed z_____
ZHEH-leem yehd zuh____
?
עוף
piščanec
peesh-CHAH-nehts
?
בשר בקר
govedina
goh-VEH-dee-nah
?
דג
riba
REE-bah
?
בשר חזיר
šunka
SHOON-kah
?
נקניק
klobasa
kloh-BAH-sah
?
גבינה
sir
seer
?
ביצים
jajca
YAI-tsah
?
סלט
solata
soh-LAH-tah
?
ירקות
zelenjava
zeh-LEH-nyah-vah
?
פירות
sadje
SAH-dyeh
?
לחם
kruh
krooh
?
טוסט
opečeni kruh
oh-PEH-cheh-nee krooh
?
אורז
riž
reezh
?
שעועית
fižol
FEE-zhohl
?
האם אוכל לקבל כוס _____?
Lahko dobim kozarec _____?
lah-KOH DOH-beem koh-ZAH-rehts_____?
?
ברצוני לשתות כוס _____?
Lahko dobim skodelico _____?
?
?
האם אוכל לקבל בקבוק של _____?
Lahko dobim steklenico _____?
LAH-koh DOH-beem steh-kleh-NEE-tsoh____?
?
קפה
kava
KAH-vah
?
תה
čaj
chai
?
מיץ
sok
sohk
?
מים מוגזים
gazirana voda
gah-zee-RAH-nah VOH-dah
?
מים
voda
VOH-dah
?
בירה
pivo
PEE-voh
?
יין אדום / לבן
rdeče/belo vino
RDEH-cheh/BEH-loh VEE-noh
?
האם אוכל לקבל מעט _____?
Ali lahko dobim_____?
AH-lee lah-KOH DOH-beem____?
?
מלח
sol
sohl
?
פלפל
črni poper
chrnee POH-pehr
?
חמאה
maslo
MAHS-loh
?
תסלח/י לי ? (לצורך השגת תשומת לבו/ה של המלצר/ית)
Oprostite, natakar?(פנייה לגבר)/natakarica?(פנייה לאישה)
oh-prohs-TEE-teh, nah-TAH-kahr?(פנייה לגבר)/nah-tah-kah-REE-tsah?(פנייה לאישה)
?
אני סיימתי
Jaz sem končal
yahz sehm KOHN-chahl
?
זה היה טעים.
Bilo je odlično
BEE-loh yeh ohd-LEECH-noh
?
אתה יכול לנקות את השולחן.
Odnesite, prosim, krožnike
ohd-NEH-see-teh, PROH-seem, krohzh-NEE-keh
?
אנא הבא לי את החשבון.
Račun, prosim
RAH-choon, PROH-sihm
?

שתייה וחיי לילה
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
האם אתם מגישים אלכוהול ?
Ali vam služijo alkohol?
AH-lee vahm sloo-ZHEE-yoh ahl-KOH-hohl?
?
בירה / שתי בירות, בבקשה..
Pivo/dve pivi, prosim
PEE-voh/dveh PEE-vee, PROH-seem
?
כוס יין אדום / לבן, בבקשה
Kozarec rdečega/belega vina, prosim
koh-ZAH-rehts rdeh-CHEH-gah/beh-LEH-gah VEE-nah, PROH-seem
?
כוס בירה גדולה, בבקשה..
Veliko pivo, prosim
veh-LEE-koh PEE-voh, PROH-seem
?
בקבוק, בבקשה.
Steklenico, prosim
steh-kleh-NEE-tsoh, PROH-seem
?
ויסקי
viski
VEES-kee
?
וודקה
vodka
VOHD-kah
?
רום
rum
rohm
?
מים
voda
VOH-dah
?
סודה
radenska
RAH-dehn-skah
?
מי טוניק
tonik
TOH-neek
?
מיץ תפוזים
pomarančni sok
poh-mah-RAHN-chnee sohk
?
קוקה קולה
kokakola
koh-kah-KOH-lah
?
עוד אחד בבקשה.
Še enega/eno, prosim
sheh eh-NEH-gah/EH-noh, PROH-seem
?
מתי אתם סוגרים ?
Kdaj se zapre?
kd-ahy seh zah-PREH?
?

קניות
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
כמה זה עולה ?
Koliko stane to?
koh-LEE-koh STAH-neh toh?
?
זה יקר מדי !
To je predrago!
toh yeh preh-DRAH-goh!
?
האם אתה לוקח _____?
Ali bi vzeli _____?
AH-lee bee VZEH-lee____?
?
יקר
drago
DRAH-goh
?
זול
poceni
poh-TSEH-nee
?
אני לא יכול/ה להרשות את זה
Ne morem si privoščiti
neh MOH-rehm see pree-VOSH-chih-tee
?
אני לא מעוניין בזה
Tega nočem
TEH-gah NOH-chehm
?
אתה מרמה אותי.
Hočete me ogoljufati
hoh-CHEH-teh meh oh-goh-LYOO-fah-tee
?
אני לא מעוניין/ת.
Ne zanima me
neh zah-NEE-mah meh
?
בסדר, אני אקח את זה
Dobro, vzel bom to
DOH-broh, OO-zehl bohm toh
?
אפשר בבקשה לקבל שקית?
Lahko dobim vrečko?
LAH-koh doh-BEEM VREHCH-koh?
?
אני זקוק/ה ל...
Potrebujem...
poh-treh-BOO-yehm...
?
...משחת שיניים.
...zobna krema
...ZOHB-nah KREH-mah
?
...מברשת שיניים.
...zobna ščetka
...ZOHB-nah SHCHEHT-kah
?
...טמפונים.
...tamponi
...tahm-POH-nee
?
...סבון.
...milo
...MEE-loh
?
...שמפו.
...šampon
...shahm-POHN
?
...משכך כאבים (אספירין, איבופרופן)
...tablete proti bolečinam
...tah-BLEH-teh boh-leh-CHEE-nahm
?
...תרופה להצטננות.
...zdravilo proti prehladu
...zdrah-VEE-loh PROH-tee preh-HLAH-doo
?
...תרופה לכאב בטן.
...zdravilo za želodec
...zdrah-VEE-loh zah zheh-LOH-dehts
?
...תער.
...brivnik
...BREEW-nihk
?
...סוללות.
...baterije
...bah-TEH-ryeh
?
...מטרייה
...dežnik
...DEZH-nihk
?
...קרם הגנה.
...krema/mleko za sončenje
...KREH-mah/MLEH-koh zah sohn-CHEH-nyeh
?
...גלויה.
...razglednica
...rahz-GLEHD-nih-tsah
?
...בולים.
...poštne znamke
...POHSHT-neh ZNAHM-keh
?
...נייר מכתבים.
...pisemski papir
...pee-SEHMS-kee PAH-peer
?
...עט.
...pero
...peh-ROH
?

נהיגה
[עריכה]

עברית סלובנית תעתיק אנגלי תעתיק עברי
אני רוצה לשכור רכב.
Rad bi najel avto.
raht bee NAH-yehl OW-toh
?
האם אני יכול/ה לקבל ביטוח ?
Se lahko zavarujem?
seh LAH-koh zah-VAH-roo-yehm?
?
עצור
stop
stohp
?
האט
?
?
?
נתיב חד סטרי
enosmerna cesta
eh-nohs-MEHR-nah TSEHTS-tah
?
תן זכות קדימה
nimaš prednosti
NEE-mash prehd-NOHS-tee
?
אין חנייה
parkiranje prepovedano
pahr-KEE-rah-nyeh preh-poweh-DAH-noh
?
מגבלת מהירות
omejitev hitrosti
oh-meh-YEE-tay heet-ROHS-tee
?
תחנת דלק
črpalka
chr-PAHL-kah
?
בנזין
bencin
BEHN-tseen
?
דיזל
dizelsko gorivo
DEE-zehls-koh goh-REE-voh
?

ראו גם[עריכה]

מיזמי קרן ויקימדיה
ויקיפדיה ערך אנציקלופדי בוויקיפדיה: סלובנית
ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: סלובנית