ויקימסע:בוט/בוט החלפות/רשימת החלפות נוכחית

מתוך ויקימסע

הטבלה הבאה היא רשימת ההחלפות הנוכחית שמבצע בוט ההחלפות. הבוט מדלג על מדריכים שבהם התבנית {{ללא בוט}}. תבנית זו צריכה לכלול פרמטר יחיד המהווה מספר סידורי של ההחלפה שלא צריכה להתבצע. לדוגמה, כדי שהבוט לא יחליף את "רנסנס" ב-"רנסאנס" במדריך מסוים, יש להוסיף את התבנית {{ללא בוט|51}} לאותו המדריך, בסוף המדריך מתחת לקטגוריות.

כדי להבין יותר טוב את ההחלפות המבוצעות, מומלץ לקרוא את המדריך ביטוי רגולרי בוויקיפדיה העברית.

מספר סידורי החלף את ב למעט דיון
1 \[\[([\s:])?(Category|category|CATEGORY) [[$1קטגוריה קישור
2 === ?(ב?מטוס|טיסה) ?=== === בטיסה ===
3 == ?הגעה ועזיבה ?== == הגעה ==
4 == ?(מוסדות אקדמא?יי?ם|למודים) ?== == לימודים ==
5 == ?מוקדי העי?ניי?ן ?== == מוקדי עניין ==
6 == ?מוקדי ה?עי?נין ?== == מוקדי עניין ==
7 == ?מוקדי ה?עי?ניי?ן ה?עי?קריי?ם ?== == מוקדי עניין ==
8 === ?(מכונית|ב?רכב) ?=== === במכונית ===
9 === ?תקשורת ?=== === נגישות תקשורתית ===
10 === ?לי?שכת (ה?מידע|ה?מידע ה?מקומית) ?=== === לשכת התיירות המקומית ===
11 == ?יעדים (בולטים ובעלי עי?ניי?ן הנמצאים בסמיכות|בעלי עי?ניי?ן הנמצאים בסמיכות|יעדים בולטים הנמצאים בסמיכות|בולטים סמוכים) ?== == יעדים סמוכים בולטים ==
12 == ?יעדים (נוספים|נוספים בולטים) ?== == יעדים בולטים נוספים ==
13 \[\[\s?(image|Image|File|file)\s?: [[קובץ:
14 \{\{see(\}\}| )? {{מוקדי$1
15 שיגשוג שגשוג
16 גיאולוג גאולוג
17 תיאולוג תאולוג
18 פיסיולוג פיזיולוג
19 ניאו- נאו-
20 צ'רלס צ'ארלס
21 מאר[כק]ס מרקס
22 מייקרוסופט מיקרוסופט
23 אירגו(ן|נ) ארגו$1
24 ראה גם\s?= ראו גם=
25 '''\s?ראה גם '''ראו גם
27 איזור אזור
28 כנסיה כנסייה
29 סינטטי סינתטי
30 צלסיוס צלזיוס
31 דארווין דרווין
32 שניה([.,:\]\)\|"\?=\-\s]) שנייה$1
33 ריצ'ארד ריצ'רד
34 סטאלין סטלין
35 היתה הייתה
36 ([^י])יעוץ $1ייעוץ
37 (\s[בלהמ])ישוב(י?ם|[\.,]|\s) $1יישוב$2
38 ([ =:])ישובים $1יישובים
40 טריויה טריוויה
41 דוגמאת דוגמת
42 דוגמא([^ות]) דוגמה$1
43 פלשתין פלסטין
44 פלשתינ([^אה]) פלסטינ$1
45 פלסטינא פלסטינ
46 גירסא (?!דינקותא) גרסה
47 גרסא([.,:\)\|"\?=\s]) גרסה$1
48 ליניארי לינארי
50 מסויי([מם]) מסוי$1
51 רנסנס רנסאנס
52 מצויי(ן|נ) מצוי$1
54 שבדי שוודי קישור
55 נורבגי נורווגי קישור
56 וייצמן ויצמן קישור
58 וארשה ורשה
60 ([ \["כלבמשה'])השקייה $1השקיה
61 קרוכלכלה קרו-כלכלה
62 אוכלוסיה אוכלוסייה
65 ארה"ב ארצות הברית
66 ברי?ה"מ ברית המועצות
67 עא"פ אף על פי
68 בד"(כ|ך) בדרך כלל
70 גרוזיה גאורגיה גאורגיה (גרוזיה)
71 תל-אביב תל אביב
72 סיסמא סיסמה
74 סוקראטס סוקרטס קישור
75 (?<!ה)שוויץ שווייץ אושוויץ קישור
76 שוייץ שווייץ קישור
77 סאן מרינו סן מרינו
78 סא?ן פר(אנצ|נצ|א?נס)יסקו סן פרנסיסקו
79 סאן אנטוניו סן אנטוניו
80 תכנ(יו?)ת תוכנ$1ת קישור
81 מדם דה מאדאם דה קישור
82 מדאם מאדאם קישור
83 גיאומטרי גאומטרי קישור
85 מימדי ממדי קישור
86 אש"פ אש"ף קישור
87 איקליפטוס אקליפטוס קישור
88 עותומאנ עות'מאנ
89 קופנהאגן קופנהגן קישור
90 בינה(ם|ן) ביניה$1 קישור
92 ([^מ])קבצי $1קובצי קישור
93 כינרת כנרת קישור
94 אידיאל אידאל קישור
95 פונקצית פונקציית קישור
96 סל(ב|וו)קוס סלאוקוס קישור
98 לפלאס לפלס קישור
101 מגיפ(ת|ה) מגפ$1 קישור
103 סולימן סולימאן קישור
104 פראנק פרנק פראנקרייך) קישור
105 פרוייקט(?! Y) פרויקט קישור
106 העליה העלייה קישור
107 קרית קריית קרית ספר קישור
108 ע"י על ידי קישור
109 טל(ב|ו)יזיה טלוויזיה קישור
114 \[\[סודן(\]\]|\|) [[סודאן$1 קישור
117 הסטורי היסטורי קישור
118 פיתרון פתרון קישור
119 יוהן יוהאן קישור
120 פלישתים פלשתים קישור
121 מתיאוס מתאוס קישור
122 (?<!(אקדמיה ל|קול ה|ימי ה))מוסיק(?!ה 24) מוזיק קישור
123 אבו- אבו קישור
124 וייטנם וייטנאם קישור
125 יריה ירייה קישור
126 אוקיי?א?ניה אוקיאניה קישור
127 הוקטור הווקטור קישור
128 הורדים הוורדים קישור
129 הועדות הוועדות קישור
131 הויתור הוויתור
132 פסיכודאל פסיכדל
133 פסיכודל פסיכדל
134 תאטרון תיאטרון
135 פיסית פיזית
136 פיסיים פיזיים
137 פיסיות פיזיות
138 טכס([^א]) טקס$1 לטכס עצה
139 בעייה בעיה
140 ([שהבמלכ])ויכוח $1וויכוח
141 קישורים חיצונים קישורים חיצוניים
141 קישורים חצוניים קישורים חיצוניים
142 איצטדיו אצטדיו קישור
143 הותיק הוותיק
144 פירסום פרסום
145 פירסם פרסם
146 פירסומ פרסומ
147 לעתים לעיתים קישור, קישור
148 מעונין מעוניין קישור
149 מעונינים מעוניינים קישור
150 ([^ית])יתכן $1ייתכן קישור
151 ([^יתה])יתכנו $1ייתכנו קישור
152 הפרייה הפריה קישור
153 פולינומיאלי פולינומי קישור
154 ([שהובמל ])סימלי $1סמלי קישור
155 מדוייק מדויק קישור
156 ( ה| ב| ל| )יישו(ת|יות) $1ישו$2 קישור
159 הויקטוריאנית הוויקטוריאנית קישור
160 זוית זווית קישור
161 עיקבות עקבות קישור
162 מזויי([נן]) מזוי$1 קישור
163 ([שהבלכ])ועד([^פף]) $1וועד$2 קישור
164 כשהועד([^פף]) כשהוועד$1 קישור
165 שהועד([^פף]) שהוועד$1 קישור
166 גירסה גרסה
167 שתיה([,.;" ]) שתייה$1 טושתיה קישור
168 תיכנו([נן]) תכנו$1 קישור
169 ([מה])תיחס $1תייחס קישור
170 ניטרלי נייטרלי קישור
171 ( מ| ש|כש| ה| ו| כ| ל| ב|=| )רביה $1רבייה מורבייה קישור
172 ([משהוכלב =\|\"])כסא(\"[^ל]| |,|ות) $1כיסא$2 קישור
173 איכפת אכפת קישור
174 נעשת([^ה]) נעשית$1 קישור
175 (ב)לווין $1לוויין קישור, קישור
176 ([שכלב])ועיד([^ ]) $1וועיד$2 קישור
177 מכיון מכיוון קישור
178 ([הכלב\-])אויר([הו\- ]) $1אוויר$2 קישור
179 הספריה(?! החדשה) הספרייה קישור
180 ( |\()למנין $1למניין קישור
181 זכרון(?![- ]יעקב) זיכרון קישור
182 קרינטיי?ה קרינתיה קישור
183 מירבי מרבי קישור
184 דמויית דמוית קישור
185 (נולד|נולדה|נפטר|נפטרה| מת| מתה) ב(\[\[)?(\d{1,4})(\]\])? $1 ב-$2$3$4 קישור
186 ([הוב])חיצים $1חצים קישור
187 יפ(הפי|יפי|יפיי)ה יפהפייה קישור
188 רשיו([נן]) רישיו$1 קישור
189 ([והלב])?ידים $1ידיים קישור
190 (ב(\[\[)?|ל\[\[|מ\[\[)וינה(?!\|) $1ווינה קישור
191 ([בלמ])ונציה $1וונציה קישור
192 הויכוח הוויכוח קישור
193 מוילנ([הא]) מווילנ$1 קישור
194 קלשון קילשון קישור
195 ([^י])ישוב קהילתי $1יישוב קהילתי
196 סיגנון סגנון קישור
197 שיוויון שוויון קישור
198 ([^נ])גליון $1גיליון קישור
199 חוייב חויב קישור
200 אוקיי?א?נוס אוקיינוס קישור
202 ארוע אירוע קישור
203 (["\[' ])תומס([,.;" ]) $1תומאס$2 קישור
204 שידרוג שדרוג קישור
205 ([לב])\[\[ורשה\]\] $1[[ורשה|וורשה]] קישור
206 אימא([,.;" ]) אמא$1 קישור
207 כמו לדוגמה כגון קישור
208 קרוייה קרויה קישור
209 וידיאו וידאו קישור
210 ([לב])העדר $1היעדר קישור
211 להערך להיערך קישור
212 הייצורים היצורים קישור
213 ([הל])וידאו $1ווידאו קישור
214 הבנין הבניין קישור
215 וכדו?' וכדומה קישור
216 גירסאות גרסאות קישור
217 ג'נבה ז'נבה קישור
218 להמנע להימנע קישור
219 להכנס([^הות]) להיכנס$1 קישור
220 (?<!מחלקת ה)בג"צ((?:\]\])?[\s\.,]) בג"ץ$1 קישור
221 מודרנים מודרניים קישור
222 ( | ו| ש|וש)ארע(ו | ) $1אירע$2 .שארע סימסים קישור
223 ( | ו| ש|וש)סרב(ו | ) $1סירב$2 קישור
224 ( | ו| ש|וש)תאר $1תיאר קישור
225 להינות ליהנות קישור
226 ([=משהכלב ])יחודי $1ייחודי קישור
227 (?!ולטר) ליב([םך]) לב$1 קישור
228 ([המ])תישב([^י]) $1תיישב$2 קישור
229 עות(ומא|'מ|מ|ומ)ני עות'מאני קישור
230 ב(ינת|נתי)ים בינתיים קישור
231 ליאונרדו לאונרדו קישור
232 המצאות([וםהן]) הימצאות$1 קישור
234 פרל הרבור פרל הארבור קישור
235 יעודי ייעודי קישור
237 וכ"ו וכו' קישור
238 וכ'ו וכו' קישור
239 לוכסמבורג לוקסמבורג קישור
240 ([ \(=])פרושו([^ת]) $1פירושו$2 קישור
241 המנעות הימנעות קישור
242 ברודווי([^י]) ברודוויי$1 קישור
243 שו(ו|י)?יצר?י שווייצרי קישור
244 ([כלבמשה]?ו)שינגטון $1ושינגטון קישור
245 נקודותיים נקודתיים קישור
246 היות ו היות ש קישור
247 אח"כ אחר כך קישור
248 ג'ימס([,.;=" ]) ג'יימס$1 קישור
249 מליונ(י|ר) מיליונ$1 קישור
250 (כ|ל)?מליון (דולר|שנים|שנה|תושבים|ש"ח|נפש|עותקים) $1מיליון $2 קישור
251 גוייס([,י.;ו="ה ]) גויס$1 קישור
252 כלי (ה)?טייס כלי $1טיס קישור
253 רישמי רשמי קישור
254 ([שו ])החייה $1החיה קישור
255 בטחו(נ|ן) ביטחו$1 קישור
256 ([\[= ב])סכרת( |\]) $1סוכרת$2 קישור
257 בויית בוית קישור
258 אוביקט אובייקט קישור
259 זכיה זכייה קישור
260 יגוסלבי יוגוסלבי קישור
261 פאנטום פנטום קישור
262 IMDB IMDb קישור
263 ([^י])לויין $1לוויין קישור
264 תשומת ליב(ו|ה|ן|ם) תשומת לב$1 קישור
265 מכסימיליאן מקסימיליאן קישור
266 די(ב|ו)יזי(ה|ו) דיוויזי$2 קישור
267 ([^נ])דימיו(נ|ן) $1דמיו$2 קישור
268 ( | ו)ביחוד $1בייחוד קישור
269 ([ ולה=\[])דו חיים $1דו-חיים קישור
270 אידיש([. ,:-=\]]) יידיש$1 קישור
271 בינרי בינארי קישור
272 נצחו(נ|ן) ניצחו$1 קישור
273 ריו(-|־| )דה(-|־| )ז'ני?רו ריו$1דה$2ז'ניירו קישור
274 ([ =\['"])קוביה([. ,:-=\]'"]) $1קובייה$2 קישור
275 (?<!לא) בכדי (?!ה|שמן|חרס|חלב) כדי קישור
276 רלבנטי רלוונטי קישור
277 איזכורים אזכורים קישור
278 ([הבלמ ])איזכור([הוםןי]) $1אזכור$2 קישור
279 למינה(מ|ן) למיניה$1 קישור
280 זיכר([והםן])([:=\),\.-־ ]) זכר$1$2 קישור
281 וי(יטנ|טנ|טנא|אטנ|אטנא)([מם]) וייטנא$2 קישור
282 ( ו| ש| )דוקא([=:,\.\?'\) ]) $1דווקא$2 קישור
283 בודפסט בודפשט קישור
284 בוקרסט בוקרשט קישור
285 (\d{1,2}) ב(ינואר|פברואר|מרץ|אפריל|מאי|יוני|יולי|אוגוסט|ספטמבר|אוקטובר|נובמבר|דצמבר)(\]\])?, (\[\[)?(\d{3,4}) $1 ב$2$3 $4$5 קישור
286 עראפת ערפאת קישור
287 שטוקהולם סטוקהולם קישור
288 ( | ש| ו)(לה|י)נת(ן|נו)([.,:'"\)= ]) $1$2ינת$3$4 קישור
290 אומנו(יו)?ת (ה)?לחימה אמנו$1ת $2לחימה קישור
291 תורכי טורקי קישור
292 דו פסיגיים דו-פסיגיים קישור
293 דו שיח([.,'"\):\] =]) דו-שיח$1 קישור
294 דו קרב([.,'"\):\] =]) דו-קרב$1 קישור
295 מודליאני מודיליאני קישור
296 מאז'ור מז'ור קישור
297 ניו([ -־])ג'רסי ניו ג'רזי קישור
298 מצוייה מצויה קישור
299 קוגנטיבי קוגניטיבי קישור
300 עשוייה עשויה קישור
301 ז'נווה ז'נבה קישור
302 דיזינגוף דיזנגוף קישור
303 בר אילן בר-אילן קישור
304 דוקטורינ דוקטרינ קישור
305 אידיאולוג אידאולוג קישור
306 רציונאלי רציונלי קישור
307 אלפבתי אלפביתי קישור
308 גיאוגר(ף|פי) גאוגר$1 קישור
309 מזויי(פ|ף) מזוי$1 קישור
310 חרט(ה|ו)? על דגל([הוםן]) חרת$1 על דגל$2 קישור
311 אטמוספר(ה|י|ת|ות) אטמוספיר$1 קישור
312 מארק טווין מארק טוויין קישור
313 מאז"ה מזא"ה קישור
314 מוסקווה מוסקבה קישור
315 תתכן תיתכן קישור
316 \|thumb(nail)? |ממוזער קישור
319 \|(en)?framed? |מסגרת קישור
320 \|center |מרכז קישור
321 ([בלמ])(\[\[)?ולאכיה(?!\|) $1$2וולאכיה קישור
322 פרובינצית פרובינציית קישור
323 \[\[ווינה\]\] [[וינה|ווינה]] קישור
324 \[\[וולאכיה\]\] [[ולאכיה|וולאכיה]] קישור
325 מסוייג מסויג קישור
326 מליארד מיליארד קישור
327 אח(ד|ת) מיני רב(ים|ות) אח$1 מני רב$2 קישור
328 הטייה הטיה קישור
329 משויי(ך|כ) משוי$1 קישור
330 אי(ינשט|נשטי|נשט)ין איינשטיין קישור
331 על(-|־)ידי על ידי
332 ( | ב| ה| מ| ו|\[| '|\|)מכ"מ([ \|\]\.,]) $1מכ"ם$2 קישור
333 אינטרקטיבי אינטראקטיבי קישור
334 בבליוגרפי ביבליוגרפי קישור
335 אינדבידואל אינדיבידואל קישור
336 \[\[אירן\]\] [[איראן]] קישור
337 ( | ב| כ| מ| ל|\[| '|\|)עירק $1עיראק קישור
338 כמו"כ כמו כן קישור
339 כמו(-|־)כן כמו כן קישור
340 כדו?ה"א כדור הארץ קישור
341 (אינטשים|אינטש) אינץ' קישור
342 ( ה| | ב|\[|\|)נקיון([,. \]\|]) $1ניקיון$2 קישור
343 תעשי(ה|ת) תעשיי$1 קישור
344 או?רל(וז|זו)רוב ארלוזורוב קישור
345 חווה אלברשטיין חוה אלברשטיין קישור
346 בברור(?! חיל) בבירור קישור
347 מאוייש מאויש קישור
348 פקיסטא(נ|ן) פקיסט$1 קישור
349 (Ynet|YNET) ynet קישור
350 התנייה התניה קישור
351 אוכלוסית אוכלוסיית קישור
353 דה(-|־)וינצ'י דה וינצ'י קישור
354 ש([נת])יים(-|־| )עשר ש$1ים עשר קישור
355 הויזואלי הוויזואלי קישור
356 אילתור אלתור קישור
357 ([במלה])ויקיפדיה $1וויקיפדיה קישור
358 ( |\[| ה)ג'ז([ \].,]) $1ג'אז$2 קישור
359 (שנות ה|המאה ה)(\d\d) $1-$2 קישור
360 אוקיי?א?נוגר(פ|ף) אוקיינוגר$1 קישור
361 גיאופיט גאופיט קישור
362 ועוד ועוד ועוד קישור
363 צוייד צויד קישור
364 ([הבל])\[\[ויטמין ([^\|]*)\|ויטמי $1[[ויטמין $2|וויטמי קישור
721 ([הבל])\[\[ויטמין([^\|\]]*)?\]\] $1[[ויטמין$2|וויטמין$2]] קישור
722 ([הבל])ויטמי(ן|נים) $1וויטמי$2 קישור
365 ([במל])(\d\d\d) $1-$2 קישור
366 ([במל])(\[\[\d\]\]) $1-$2 קישור
367 (קונסנסוס|קונסנזוס) קונצנזוס קישור
368 =קישורים חיצוניים: =קישורים חיצוניים קישור
723 =ראו גם: =ראו גם קישור
369 קנגרו קנגורו קישור
370 רג'ימנט רגימנט קישור
371 את את את קישור
372 אנטר(קטי|טיק) אנטארקטי קישור
373 רלוונטים רלוונטיים קישור
374 (דו|חד)[ ־]חמצני $1-חמצני קישור
376 בן[ ־]גוריון בן-גוריון קישור
377 NRG nrg קישור
378 \[\[אל סלבדור\]\] [[אל סלוודור]] קישור
379 ([הלב])שילטון $1שלטון קישור
381 סופראן סופרן קישור
382 גי?הינום גיהנום קישור
383 פיקסו([ .,\]\|\)]) פיקאסו$1 קישור
384 מרלין מונרו מרילין מונרו קישור
385 סימון סניורה סימון סיניורה קישור
386 בהנתן בהינתן קישור
387 אינטילי?גנ אינטליגנ קישור
388 מיכאלנג'לו מיכלאנג'לו קישור
389 קזחסטאן קזחסטן קישור
390 גלגל"צ גלגלצ קישור
391 אישפוז אשפוז קישור
392 אורתודוכס אורתודוקס קישור
393 גנאולוג גנאלוג קישור
394 האקדמיה ללשון עברית האקדמיה ללשון העברית קישור
395 הערות שולים הערות שוליים קישור
396 ליוורפול ליברפול קישור
397 בינכוכבי בין-כוכבי קישור
398 זלמן שז"ר זלמן שזר קישור
399 כורדיסטאן כורדיסטן קישור
400 עיברי עברי קישור
401 סיכסו(כ|ך) סכסו$1 קישור
402 יוניפיל יוניפי"ל קישור
403 עידכו(נ|ן) עדכו$1 קישור
404 נקראית נקראת קישור
405 נמצאית נמצאת קישור
406 אינפיניטיסימלי אינפיניטסימלי קישור
407 (?<!האולימפיאדה )הוירטואלי הווירטואלי קישור
408 ( | ה| |\[| '|\|)ארופי([ \|\]\.,]) $1אירופי$2 קישור
409 ( | ב| מ| כ| ל|\[| '|\|)עליתו([ \|\]\.,]) $1עלייתו$2 קישור
410 ([ \|\[])מג'ור([ \|\]\.,])(?!אל) $1מז'ור$2 קישור
411 קארים עבדול( |-)ג'באר כרים עבדול-ג'באר קישור
412 מקסיקאי מקסיקני קישור
413 פרדסייה פרדסיה קישור
414 פורטו ריקו פוארטו ריקו קישור
415 רביזיונ רוויזיונ קישור
724 מכסיקו מקסיקו קישור
417 מכסיק(אי|ני) מקסיקני קישור
418 תשבוחות תשבחות קישור
419 מיגוון מגוון קישור
420 סרילנקה סרי לנקה קישור
421 סינטתי סינתטי קישור
422 היפוטתי היפותטי קישור
423 אסטתי אסתטי קישור
427 גלויי(ה|ת) גלוי$1 קישור
428 בנוייה בנויה קישור
429 חיזבאללה חזבאללה קישור
430 ברסלונה ברצלונה קישור
431 מצוייר מצויר קישור
432 ( | ב| כ| ל| ה| מ| ש| ו|\[| '|\|)פאריז([ \|\]\.,]) $1פריז$2 קישור
433 באותם (ה?)שנים(?! עשר) באותן $1שנים קישור
434 אדמיניסטרטיווי אדמיניסטרטיבי קישור
435 מכאני מכני קישור
436 תיהיה תהיה קישור
437 צפוייה צפויה קישור
438 שיקאגו שיקגו קישור
439 הויזיגותי הוויזיגותי קישור
440 מוזיקא?לים מוזיקליים קישור
441 מוזיקאלי מוזיקלי קישור
442 בילבול בלבול קישור
443 בייג'ין בייג'ינג קישור
444 עפ"י על פי קישור
445 אסטטי(?!ן) אסתטי קישור
446 ומזה"ת והמזרח התיכון קישור
446 ([^ ])מזה"ת $1מזרח התיכון קישור
446 מזה"ת המזרח התיכון קישור
447 לקוייה לקויה קישור
448 ענין עניין קישור
449 עניני ענייני קישור
450 גלפא?גוס גלאפגוס קישור
451 מו"מ משא ומתן קישור
452 נמנ(ה|ית|ים|ות) על (?!ידי) נמנ$1 עם קישור
453 להשמר להישמר קישור
454 ([הב])וירטואוז $1ווירטואוז קישור
455 תלוייה תלויה קישור
456 תיפקוד תפקוד קישור
457 הונציאני הוונציאני קישור
458 דיקדוק דקדוק קישור
459 עויי([נן]) עוי$1 קישור
460 שרותים שירותים קישור
461 תחנ(ו?)ת (ה?)(קמח|רוח) טחנ$1ת $2$3 קישור
462 בת[-־ ]זוגתו בת זוגו קישור
463 עגבניה עגבנייה קישור
464 לחמניה לחמנייה קישור
465 מירקם מרקם קישור
466 מישחק משחק קישור
467 בעית בעיית קישור
468 (?<!התנגשות ה)ציביליזצי ציוויליזצי קישור
469 קונכיה קונכייה קישור
471 דאבלין דבלין קישור
472 בויים בוים קישור
473 במלאות במלאת קישור
474 דסמונד דזמונד קישור
475 שלישיה שלישייה קישור
476 רביעיה רביעייה קישור
477 חמישיה חמישייה קישור
478 ולאדימיר ולדימיר קישור
479 ( | [שהכב])תת( |־) $1תת- קישור
480 ( | ב| ל| מ| כ| ש)סידרת $1סדרת קישור
481 גימלא(י|ות) גמלא$1 קישור
482 מימשל ממשל קישור
483 אישתו אשתו קישור
484 ( | ו| וה| ל| מ| ה|\[| '|\|)באלט([ \|\]\.,]) $1בלט$2 קישור
485 בטוענה בתואנה קישור
486 אב(ן|ני) סיד אב$1 גיר קישור
487 מקדונלדס מקדונלד'ס קישור
488 ליר(ות|ה) סטרלינג ליר$1 שטרלינג קישור
489 גניקולוגיה גינקולוגיה קישור
490 כנופייה כנופיה קישור
491 לחילופין לחלופין קישור
492 מתישב מתיישב קישור
493 חד(-|־| )הקרן החד-קרן קישור
494 מדלייה מדליה קישור
495 כלייה כליה קישור
496 ( | ו| וב| ל| ב| ה|\[|'|\|)קייץ $1קיץ קישור
497 ( | ו| וב| ל| ב| ה|\[|'|\|)חייץ $1חיץ קישור
498 דכאו(נ|ן) דיכאו$1 קישור
499 רומנטים רומנטיים קישור
500 סלולארי סלולרי קישור
501 ([מהנת])תיצב $1תייצב קישור
502 גלרייה גלריה קישור
503 גלרית גלריית קישור
504 היסטורים היסטוריים קישור
505 וכיו(ב'|"ב) וכיוצא בזה קישור
506 פיגועי ה(-|־| )?11 בספטמבר פיגועי 11 בספטמבר קישור
507 אינברסיה אינוורסיה קישור
508 ה\[\[שואה\]\] [[השואה]] קישור
509 ה\[\[ליכוד\]\] [[הליכוד]] קישור
510 ([בכל])\[\[ליכוד\]\] $1[[הליכוד|ליכוד]] קישור
511 ([ומש])\[\[ליכוד\]\] $1[[הליכוד]] קישור
513 בודאות בוודאות קישור
514 בודאי בוודאי קישור
515 וירגיליוס ורגיליוס קישור
516 ישום יישום קישור
518 אושיסקין אוסישקין קישור
519 מתימטיקה מתמטיקה קישור
520 תידלוק תדלוק קישור
521 גרסאת גרסת קישור
522 פרוצדוראלי פרוצדורלי קישור
523 מזרו(ן|נ) מזר$1 קישור
524 אלכנסדר אלכסנדר קישור
525 קליאופטרה קלאופטרה קישור
526 באזל בזל קישור
527 (ה)?תוים $1תווים קישור
529 לצרכי לצורכי קישור
530 אוייב אויב קישור
531 עלידי על ידי קישור
532 מאחר ו מאחר ש קישור
533 פוליטים פוליטיים קישור
534 דיגיטלים דיגיטליים קישור
535 מיתולוגים מיתולוגיים קישור
536 למנש למאנש קישור
537 טריטוריאלים טריטוריאליים קישור
539 נציב שירות בתי הסוהר נציב בתי הסוהר קישור
540 ביטחונים ביטחוניים קישור
541 שולייה שוליה קישור
542 אפלייה אפליה קישור
543 אוניברסאלי אוניברסלי קישור
544 מ(כסימא?|קסימא)ל מקסימל קישור
545 מונומנטאל מונומנטל קישור
546 אשלייה אשליה קישור
547 כו?לשה(ו|י|ם|ן)א? כלשה$1 קישור
548 פרדוכס פרדוקס קישור
549 סצינ(ה|ת) סצנ$1 קישור
550 (מוסטפה|מוצטפא) מוסטפא קישור
551 אוניברסטית אוניברסיטת קישור
552 ירושליים ירושלים קישור
553 עינייני ענייני קישור
554 ה\[\[כנסת\]\] [[הכנסת]] קישור
726 ([משכלבו])\[\[כנסת\]\] $1{{ס:ה|כנסת}} קישור
555 שילטונ שלטונ קישור
556 תאבון(?! ה) תיאבון קישור
557 אורניום מדולל אורניום מדולדל קישור
558 מקווקוו(?!ים|ת) מקווקו קישור
559 טיוטא([ .,\]\|\)]) טיוטה$1 קישור
560 שמייד שמיד קישור
561 עפ"ר על פי רוב קישור
562 ראלי(זם|סטי) ריאלי$1 קישור
563 נ(יו|וי)טרו(נ|ן) נייטרו$2 ג'ימי ניוטרון קישור
564 \[\[אמ(אזונא|אזונ|זונ)ס\]\] [[אמזונאס]] קישור
727 \[\[נהר האמא?זונא?ס\]\] [[אמזונאס|נהר האמזונאס]] קישור
728 \[\[אמא?זונאס \(נהר\)\]\] [[אמזונאס]] קישור
729 \[\[האמאזונס\]\] ה[[אמזונאס]] קישור
565 ([הבל])וקסיקולוגיה $1ווקסיקולוגיה קישור
566 אויית אוית קישור
567 אדאמס אדמס קישור
568 ה\[\[טכניון\]\] [[הטכניון]] קישור
568 ([משכלב])\[\[טכניון\]\] $1[[הטכניון|טכניון]] קישור
569 עיסק(ה|ת) עסק$1 קישור
570 פארנה פרנה קישור
571 אינציקלופדיה אנציקלופדיה קישור
572 פיזמו(ן|נ)(?!ה) פזמו$1 קישור
573 להאיט להאט קישור
574 (קרקע|אדמה) (ה)?פוריה $1 $2פורייה קישור
575 שיריון שריון קישור
576 ([מש ])ה\[\[אוניברסיטה ה(עברית|פתוחה) $1[[האוניברסיטה ה$2 קישור
730 (ל|ב)\[\[אוניברסיטה ה(עברית|פתוחה)\]\] $1[[האוניברסיטה ה$2|אוניברסיטה ה$2]] קישור
577 פוינט גארד רכז קישור
578 \[\[שוטינג גארד\]\] [[קלע (כדורסל)|קלע]] קישור
578 שוטינג גארד קלע קישור
579 איסלא?ם אסלאם קישור
580 סוגייה סוגיה קישור
581 אנרגייה אנרגיה קישור
582 רכב לוחמת חי"ר נגמ"ש לחימה קישור
583 קווטרבק קוורטרבק קישור
584 אנאקונדה אנקונדה קישור
585 שלט (ה?)(גיבו|אבי)רים שלט $1אצולה קישור
586 ([ הבל])פניקי $1פיניקי קישור
588 קלסית קלאסית קישור
589 אצלה(ם|ן) אצל$1 קישור
590 (חוק|תנא|סעיפ|תחומ|ארגונ|תיקונ)ים (ה?)סוציאלים $1ים $2סוציאליים קישור
591 אורטודוקס אורתודוקס קישור
592 להבחר להיבחר קישור
593 סוציאל דמוקרט סוציאל-דמוקרט קישור
594 נ(א?)ציונל סוציאל נ$1ציונל-סוציאל קישור
595 (מ|ב)(\[\[)?(\d{1,2}) ב(ינואר|פברואר|מרץ|אפריל|מאי|יוני|יולי|אוגוסט|ספטמבר|אוקטובר|נובמבר|דצמבר)(\]\])?(?!\|[א-ת]) $1-$2$3 ב$4$5 קישור
596 מיני?מא?ל(י|יי?ם|י?ות) מינימל$1 קישור
597 סינטז סינתז קישור
598 ([מהכלב])סידרה $1סדרה קישור
599 ([מלב ])נפולי $1נאפולי קישור
600 די?מי?טריוס דמטריוס קישור
601 ([לש ])(בנתיים|בנתים) $1בינתיים קישור
602 \[\[רומאן\]\] [[רומן]] קישור
602 הרומאן הרומן קישור
603 נורפולק נורפוק קישור
604 מוניציפאלי מוניציפלי קישור
605 ניראת נראית קישור
731 כניראה כנראה קישור
732 ככל הניראה ככל הנראה קישור
606 \[\[(\d{1,2}) (ינואר|פברואר|מרץ|אפריל|מאי|יוני|יולי|אוגוסט|ספטמבר|אוקטובר|נובמבר|דצמבר)\]\] [[$1 ב$2]] קישור
607 ([\[\| ])אי אלימות([ \|\]\.,]) $1אי-אלימות$2 קישור
608 סירטו(נ|ן) סרטו$1 קישור
609 אברבאנל אברבנאל קישור
610 פיבונצ'י פיבונאצ'י קישור
612 יוהאנס יוהנס קישור
613 \[\[תיאטרון הקאמרי\]\] [[התיאטרון הקאמרי|תיאטרון הקאמרי]] קישור
614 אירליינס איירליינס קישור
615 להעזר להיעזר קישור
616 פיזיקלים פיזיקליים קישור
617 סייסמים סייסמיים קישור
618 מוניציפלים מוניציפליים קישור
619 טרייזנשטט טרזיינשטט קישור
620 קופסא([^ות]) קופסה$1 קישור
621 בורבנק ברבנק קישור
622 אנרגית אנרגיית קישור
623 למינהם למיניהם קישור
624 סלולאר סלולר קישור
625 (כלב|גור) נחיה $1 נחייה קישור
626 <div style="direction: ltr;">(\n*)<references ?/>(\n*)</div> {{הערות שוליים|יישור=שמאל}}
626 <references ?/> {{הערות שוליים}}
627 ([משהכב]?)נטיה $1נטייה קישור
628 תורכמנים טורקמנים קישור
629 להכנע להיכנע קישור
630 הווצרות היווצרות קישור
631 אור(וגו|גוו|גו)אי אורוגוואי קישור
632 בת( |-|־)זוגתה בת זוגה קישור
633 {{כ}}
634 הצמחיה הצמחייה קישור
635 טיבעי טבעי קישור
636 אנדז'י(?!י) אנדז'יי קישור
637 קירבת קרבת קישור
638 פופו?לא?רי פופולרי קישור
639 מנהל מקרקעי ישראל מינהל מקרקעי ישראל קישור
640 אנאלוג אנלוג קישור
641 (?<![אגדו-ינ-רת])סולט(ן|ני) סולטא$1 קישור
642 אכסנייה אכסניה קישור
643 אזרבי(יג'א|ג'א|ג')ן אזרבייג'ן קישור
645 כשלו(ן|נות) כישלו$1 קישור
646 \s(<ref |\{\{הערה\|) $1
647 לגמריי לגמרי קישור
648 ([ בל])שווקי $1שוקי קישור
649 משורינים משוריינים קישור
651 מוח (ה)?עצ(ם|מות) מח $1עצ$2 קישור
650 נחשב כאחד נחשב אחד קישור
652 אסוצי([טצ]) אסוציא$1 קישור
653 ([ משהוכלב\[\|])ידיש([ \]\.,\|]) $1יידיש$2
654 ([\[\| ])רבדי([ \|\]\.\-,]) $1רובדי$2 קישור
733 ([\[\| ])רובדים $1רבדים קישור
655 (הפועל|מכבי) פ"ת $1 פתח תקווה
656 (הפועל|מכבי|בית"ר) י-ם $1 ירושלים
657 (הפועל|מכבי|בית"ר) ב"ש $1 באר שבע
658 (הפועל|מכבי|בית"ר|הכח עמידר) ר"ג $1 רמת גן
659 הפועל (כפ"ס|כ"ס) הפועל כפר סבא
660 (הפועל|מכבי|בית"ר|הכח) ת"א $1 תל אביב
661 ראשל"צ ראשון לציון קישור
662 == ? צעירות([וה]) ?== == שנותי$1 הראשונות ==
663 ([שהוכל])נהנת $1נהנית קישור
664 רפואים רפואיים קישור
665 ([שהוכל])נמנת $1נמנית קישור
666 תביעה ייצוגית תובענה ייצוגית קישור
667 רמה"ש רמת השרון קישור
668 הידרואלי הידראולי קישור
669 ([שהוכל])נצפת $1נצפית קישור
670 ([שהוכל])מותנת $1מותנית קישור
671 ([שהוכל])נראת $1נראית קישור
672 ([השב])(אי|אין|יש|חוסר|של|רמת)( |־|-)וודאות $1$2$3ודאות קישור
673 ([ בלה\-־\[]\d{1,2}) ל((\[\[)?(ינואר|פברואר|מרץ|אפריל|מאי|יוני|יולי|אוגוסט|ספטמבר|אוקטובר|נובמבר|דצמבר)) $1 ב$2 קישור
674 (?!מרובע|\[רובע\]\])(.ר|^ר)ובעים $1בעים קישור
675 \[\[רובע\]\]ים [[רובע|רבעים]] קישור
676 (\s)המינגווי([^י]) $1המינגוויי$2 קישור
677 דונאלד דונלד קישור
678 קי?מבריד?ג' קיימברידג' קישור
679 ניאולית נאולית קישור
680 פליאולית פלאולית קישור
681 ([ \['"]ה?)דיע(ה|ות)([ \]'"\.,:;]) $1דע$2$3 קישור
682 ארמיה ארמייה קישור
683 הא?ת'?אוויי האת'וויי קישור
684 (הת'אווי|הת'ווי|האתווי)([^י]) האת'וויי$2 קישור
685 מילגות מלגות קישור
686 מילג([הת]) מלג$1 קישור
687 דירקטריון דירקטוריון
688 הדמייה הדמיה קישור
689 אל[- ]קעידה אל-קאעידה קישור
690 סא?לא?מיס סלמיס קישור
691 פונקצייה פונקציה קישור
692 אינצ'([^א-ת]) אינץ'$1 קישור
693 רוזבלט רוזוולט קישור
694 ה(אלבום|סרט|ספר|שיר|תקליט) שוחרר ה$1 יצא לאור קישור
695 לכשעצמ כשלעצמ קישור
698 אליוכין אלכין קישור
699 (ניי?גטה|ניי?גטה|ניאיגאטה) ניאיגטה קישור
700 שווה (שוקיים|צלעות) שווה-$1 קישור
701 ישר זווית ישר-זווית קישור
702 (\s[כלבשהו])מיסים $1מסים קישור
703 הבחרו היבחרו קישור
704 נא?גאנו נאגנו קישור
705 תיפעול תפעול קישור
706 תירגול תרגול קישור
707 (\s[כלבמשהו]?ה?)עיריה $1עירייה קישור
708 מלחה"ע מלחמת העולם קישור
709 \[\[(January|February|March|April|May|June|July|August|September|October|November|December) ([0-9]{1,2})\]\] $1 $2 קישור
710 שטוטגארט שטוטגרט קישור
711 (\[\[(קובץ|תמונה|File|Image)[^\]]+\|)left\| $1שמאל| קישור
712 (\[\[(קובץ|תמונה|File|Image)[^\]]+\|)right\| $1ימין| קישור
713 קידמת קדמת קישור
714 היררכייה היררכיה קישור
715 האחזות היאחזות קישור
716 שובלים שבלים קישור
717 כדרות קדרות קישור
718 פורמאלי פורמלי קישור
719 כלי שייט כלי שיט קישור
720 (?<![אגדו-ינ-רת])סולטאנות סולטנות קישור
734 בימאי במאי קישור
735 פס הקול הפסקול קישור
736 פסי הקול הפסקולים קישור
737 פס קול פסקול קישור
738 להטמא להיטמא קישור
739 ([הוש]?)עומל(ים|[,.; ]) $1עמל$2 קישור
740 (פקי|אוזבקי|קזח|קירגיז|קירגי|טורקמני|אפגני|טג'יקי|כורדי)סטא(ן|ני|נית|נים|ניות) $1סט$2 קישור
741 ([בוכלש]?)תארי $1תוארי קישור
742 טאיקוונדו טאקוונדו קישור
743 גווני גוני קישור
744 הכנסת ה-2 הכנסת השנייה קישור
745 הכנסת ה-3 הכנסת השלישית קישור
746 הכנסת ה-4 הכנסת הרביעית קישור
747 הכנסת ה-5 הכנסת החמישית קישור
748 הכנסת ה-6 הכנסת השישית קישור
749 הכנסת ה-7 הכנסת השביעית קישור
750 הכנסת ה-8 הכנסת השמינית קישור
751 הכנסת ה-9 הכנסת התשיעית קישור
752 הכנסת ה-10 הכנסת העשירית קישור
753 אחרי הספירה לספירה קישור
754 אסלמיסטי אסלאמיסטי קישור
755 (יוקר|אזורי?|תנאי|סביבו?ת|שטחי?|עלות|מרחב|מקום|מקומות|רמת)( ה?)מחייה $1$2מחיה קישור
756 מחייה המתים מחיה המתים קישור
757 מיכלי( ה?)דלק מכלי$1דלק קישור
758 היקסוס חיקסוס קישור
759 מצוה מצווה קישור
760 נילחמ נלחמ קישור
761 דולנד דונלד קישור
762 מונטי פייטון מונטי פייתון קישור
763 ([^א-ת][כלבמשהו]?)מימצא $1ממצא קישור
764 חסיד אומות עולם חסיד אומות העולם קישור
765 אבן הרוזטה אבן רוזטה קישור
766 מיסתור מסתור קישור
767 ([0-9]) גר' $1 גרם קישור
769 קרן קימת לישראל קרן קיימת לישראל קישור
770 צ'צני צ'צ'ני קישור
771 מא?ריה קא?רי מריה קארי קישור
772 ([א-ת].)<br ?/?>(.[א-ת]) $1{{ש}}$2 קישור
773 \{\{קצרמר\|([^\}]+)\}\}[\s\n]*\{\{קצרמר\|([^\}]+)\}\} {{קצרמר|$1|$2}} קישור
774 ( [וש]?)יתכן([^א-ת]) $1ייתכן$2 קישור
775 ( ה?)זכיון $1זיכיון קישור
776 אנטא?רטיקה אנטארקטיקה קישור
777 ([^א-ת][כלבשה]?)תאור(ו?[^א-ת]) $1תיאור$2 קישור
778 גז (ה?(?:\[\[)?)סארין $1סארין קישור
779 (אקויולנט|אקוויולנט|אקויוולנט) אקוויוולנט קישור
780 ניו-זילנד ניו זילנד קישור
781 ([^א-ת])וולבו([^א-ת]) $1וולוו$2 קישור
782 (\[דרוש מקור\]|\(דרוש מקור\)) {{דרוש מקור}} קישור
783 ([ה ])דו[- ]צניפי $1צניפי קישור
784 ([ה ])תלת[- ]צניפי $1תלת-פסיגי קישור
785 (ב|כ|ל|מ|ה)\[\[ועד([א-ת ]*)\|ועד([א-ת ]*)\]\] $1[[ועד$2|וועד$3]] קישור
786 (ב|כ|ל|מ|ה)\[\[ועד([א-ת ]*)\]\] $1[[ועד$2|וועד$2]] קישור
787 פרימאטים פרימטים קישור
788 פדראלי פדרלי קישור
789 גלוצ'סטר גלוסטר קישור
790 וורצ'סטר ווסטר קישור
791 אמפריה אימפריה קישור
792 בית משפט שלום בית משפט השלום קישור
793 מארקוס מרקוס קישור
794 אדמינסט אדמיניסט קישור
795 ([^א-ת][בלמוש]?)נגאסקי([^א-ת]) $1נגסאקי$2 קישור
796 כסנופון קסנופון קישור
797 קרסוס קראסוס קישור
798 פרס האמי פרס אמי קישור
799 ([^א-ת][הבל])קרייה $1קריה קישור
800 מחשוב שריגי מחשוב סריגי קישור
801 ליסוע לנסוע קישור
821 ( [הבכלמ]?)פ(מני|מינ)סט $1פמיניסט קישור
822 (גטו|ברית) וורשה $1 ורשה קישור
823 ([^א-ת][בולמ]?)בנקוק([^א-ת]) $1בנגקוק$2 קישור
824 בת[- ]זוגתו בת זוגו קישור
825 ([^א-ת])מידי (שנה|שנתיים|שבוע|שבועיים) $1מדי $2 קישור
826 ([^א-ת])מידי ארבע שנים $1מדי ארבע שנים קישור
827 ([^א-ת])עימו([^א-ת]) $1עמו$2 קישור
828 ([^א-ת])שיטנה([^א-ת]) $1שטנה$2 קישור
829 ([^א-ת])פעלי([^א-ת]) $1פועלי$2 קישור
830 זמן יקום מתואם זמן אוניברסלי מתואם קישור
831 צאלח א[- ]דין צלאח א-דין קישור
832 (פלואורו?סנט|פלורו?סנט) פלואורסצנט קישור
833 (פלואורו?סנצ|פלורו?סנצ) פלואורסצנצ קישור
834 ([^א-ת])מירוץ $1מרוץ קישור
835 ([^א-ת])([הבלש])ויקינג $1$2וויקינג קישור
836 (פאראמדיק|פארמדיק|פראמדיק) פרמדיק קישור
837 ([^א-ת][בלמש]?)(ורקרו[זס]|וראקרוז) $1וראקרוס קישור
838 ( ו?ש?[כלבמה]?)נסיו(ן|נ[הו]|נות|נ[םן])([^א-ת]) $1ניסיו$2$3 דה נסיון|דה לה נסיון קישור
839 ( ו?ש?)היכ([הו]|תה)([^א-ת]) $1הכ$2$3 קישור
840 ([^א-ת])(טיגראי|תגראי)([^א-ת]) $1תיגראי$3 קישור
841 (אזורי?|סירו?ת|ספינו?ת|ציוד) דייג([^א-ת]) $1 דיג$2 קישור
842 ( [בכלמש]?)שיטחה([^א-ת])(?!את |אותו |אות[םן] ) $1שטחה$2 קישור
843 דיסלקציה דיסלקסיה קישור
844 ([^א-ת])(?:ימטו|יא?מאטו)([^א-ת]) $1יאמטו$2 קישור
845 ([^א-ת][למ]?)זויות([^א-ת]) $1זוויות$2 קישור
846 ([^א-ת][ה]?)אקסק?לוסיב(יי?ם|י?ות) $1אקסקלוסיב$2 קישור
847 ([^א-ת][ה]?)ניצחי((?:ת|ות|ים)?[^א-ת]) $1נצחי$2 קישור
848 ([^א-ת])לשוא([^א-ת]) $1לשווא$2 קישור
849 יוסף סטלין יוסיף סטלין קישור
850 אדמניסטר אדמיניסטר קישור
851 ([^א-ת][ש]?)תירג(ם|מה[^א-ת]) $1תרג$2 קישור
852 ([^א-ת][כלבמשהו]?)קורדינט $1קואורדינט קישור
853 ([^א-ת])הויקונט $1הוויקונט קישור
854 (ברית|כוחות|ראשי?|מדינות|מוסדות|קוד|חברו?ת|ארגון|צבא) נאטו $1 נאט"ו קישור
855 ([^[]ויטמין [A-Z])([0-9]+)([\s\.,]) $1<sub>$2</sub>$3 קישור
856 \[\[(ויטמין [A-Z])([0-9]+)\]\] [[$1$2|$1<sub>$2</sub>]] קישור
857 סיירה לי?אונה סיירה לאון קישור
858 ביצ'קרפט ביצ'קראפט קישור
859 ([^א-ת][במ]?)יפאן $1יפן קישור
860 ג'ירוסקופ גירוסקופ קישור
861 ([^א-ת][כלבו]?)בעית([^א-ת]) $1בעיית$2 קישור
862 ([^א-ת])בן היתר $1בין היתר קישור
863 ([^א-ת])קוין $1קווין קישור
864 ([^א-ת]ה?)(יפייפיה|יפייפייה|יפהפיה) $1יפהפייה קישור
865 \[\[ערוץ הראשון\]\] [[הערוץ הראשון|ערוץ הראשון]] קישור
866 \[\[בערוץ הראשון\]\] ב[[הערוץ הראשון|ערוץ הראשון]] קישור
867 \* \#\#see * {{מוקדי
868 \* \#\#do * {{פעילויות
869 \* \#\#buy * {{קניות
870 \* \#\#eat * {{אוכל
871 \* \#\#drink * {{שתייה
872 \* \#\#sleep * {{לינה
873 \* \#\#listing * {{רשימה
874 \| name\= | שם=
875 \| alt\= | שם חלופי=
876 \| email\= | מייל=
877 \| address\= | כתובת=
878 \| directions\= | הוראות=
879 \| phone\= | טלפון=
880 \| tollfree\= | שיחה בחינם=
881 \| fax\= | פקס=
882 \| hours\= | שעות=
883 \| price\= | מחיר=
884 \| content\= | תיאור=
885 \| checkout\= | צ'ק אאוט=
886 \| checkin\= | צ'ק אין=
887 \| url\= | האתר הרשמי=
888 קטאר קטר
889 === ?Budget?=== === אפשרויות בטווח מחירים נמוך מהממוצע ===
890 === ?Mid-range?=== === אפשרויות בטווח מחירים ממוצע ===
891 === ?Splurge?=== === אפשרויות בטווח מחירים גבוה מהממוצע ===
892 === ?Other attractions?=== === אטרקציות נוספות ===
893 === ?Museums?=== === מוזיאונים ===
894 ([^א-ת]ש?[בלמ])בלפאסט([^א-ת]) $1בלפסט$2 קישור
895 ([^א-ת]ש?[בלמ])ז'נווה([^א-ת]) $1ז'נבה$2 קישור
896 ([^א-ת]ש?[בלמ])טורנטו([^א-ת]) $1טורונטו$2 קישור
897 מועמדיות מועמדויות קישור
898 (אוניברסטית|אונבריסטת) אוניברסיטת קישור
899 (אוניברסטיה|אונברסיטה) אוניברסיטה קישור
900 ([^א-ת][כלבמו]?)צמחיה([^א-ת]) $1צמחייה$2 קישור
901 ([^א-ת][כשהו]?)אופיני(ים|ות|[^א-ת]) $1אופייני$2 קישור
902 לפה"ס([^א-ת]) לפנה"ס$1 קישור
903 קישור
904 ליס"ט ליש"ט קישור
905 ה- ([\[0-9]) ה-$1 קישור
906 ברי([- ])(סמכא|מזל|הגנה) בני$1$2 קישור
907 ועוד\.\.\. ועוד. קישור
908 מיכלית מכלית קישור
909 פרידננד פרדיננד קישור
910 ([^א-ת][בהלמש])ששה $1שישה קישור
911 ([^א-ת][בולמש]?)ביה"ס $1בית הספר קישור
912 זקן ושבע ימים זקן ושׂבע ימים קישור
913 (\n)(={1,6})( *)(.+?):\3?\2 $1$2$3$4$3$2 קישור
914 (\n)(={1,6})( *)\'\'\'(.+?)\'\'\'\3?\2 $1$2$3$4$3$2 קישור
915 אאוגנוס אאוגניוס קישור
916 אפועל ניקוסיה אפואל ניקוסיה קישור
917 פרובינצייה פרובינציה קישור
918 ([בלמ])([- ]) +([0-9]|\[\[0-9]) $1$2$3 קישור
919 שבד(ית?[^א-ת]|יה|יי?ם|יות) שווד$1 קישור
920 נורבגי נורווגי קישור
921 ([^א-ת])תכני(הם|[^א-ת]) $1תוכני$2 קישור
922 ([^א-ת])צרכי(הם|[^א-ת]) $1צורכי$2 קישור
923 סינסנטי סינסינטי קישור
924 ([^א-ת])בכפיה $1בכפייה קישור
925 ([ \(][לבשו]?)נהלי([^א-ת]) $1נוהלי$2 קישור
926 פצפי(סט|זם) פציפי$1 קישור
927 ([^א-ת]ו?ה?)אוירי((?:ת|ים|ות)?[^א-ת]) $1אווירי$2 קישור
928 ([^א-ת]ו?[בל]?)חדשי([^א-ת]) $1חודשי$2 קישור
929 ([^א-ת]ו?[בל]?)רטבי([^א-ת]) $1רוטבי$2 קישור
930 ([^א-ת]ו?[בל]?)אזני([^א-ת]) $1אוזני$2 קישור
931 ([^א-ת])להזים([^א-ת]) $1לְהָזֵם$2 קישור
932 הערות-שוליים הערות שוליים קישור
933 ([^א-ת])בין הייתר([^א-ת]) $1בין היתר$2 קישור
934 איסטרטג אסטרטג קישור
935 קישור
936 אולימפיד([הת]) אולימפיאד$1 קישור
937 ([^א-ת][לבמשו]?ה?)אינטלגנ $1אינטליגנ קישור
938 ([^א-ת][כלבמשהו]?)פדרצית([^א-ת]) $1פדרציית$2 קישור
939 (פרסי?) הנובל $1 נובל קישור
940 ([^א-ת])ליוטננט $1לוטננט קישור
941 ([^א-ת])אסיפ([הת]) $1אספ$2 קישור
942 ([^א-ת])דעא"?ש([^א-ת]) $1דאעש$2 קישור
943 סבתא[ -]רבא([^א-ת]) סבתא רבתא$1 קישור
944 ([^א-ת][כלבמשהו]?)לווינים $1לוויינים קישור
945 ([^א-ת]ו?[בהכל]?)זיאולוג $1זואולוג קישור
946 ([^א-ת]ו?[כשה]?)מופנת $1מופנית קישור
947 ([^א-ת]ו?[כה]?)מוטעת $1מוטעית קישור
948 ([^א-ת])למחייה $1למחיה קישור
949 מחייה השפה מחיה השפה קישור
950 גוויה גווייה קישור
951 ([^א-ת]ו?ה?)בידיוני $1בדיוני קישור
952 ([^א-ת]ו?ה?)קורדינציה $1קואורדינציה קישור
953 ([^א-ת]ו?)בינימין $1בנימין קישור
954 קשר אדוק קשר הדוק קישור
955 יצירת אומנות יצירת אמנות קישור
956 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?(?:(?:אוטו)?ביו|ביבליו|גאו|דמו|אתנו|ליטו|היסטוריו|טופו)?)גראפי(י?(?:ם|ו?ת)?[^א-ת]|קה) $1גרפי$2 קישור
957 קומותיים קומתיים קישור
958 סיסטמתי סיסטמטי קישור
959 ארומתי ארומטי קישור
960 דרמתי דרמטי קישור
961 ([^א-ת]ה?)סטירי(קן|[^א-ת]) $1סאטירי$2 קישור
962 , , קישור
963 ,([0-9][a-z][א-ת]) , $1 קישור
964 \{\{(ה|ו)\| {{ס:$1| קישור
965 \]\]\( ? ]] ( קישור
966 ===?הגעה ברכב פרטי?=== === במכונית ===
967 \*\#\#see *{{מוקדי
968 \*\#\#do *{{פעילויות
969 \*\#\#buy *{{קניות
970 \*\#\#eat *{{אוכל
971 \*\#\#drink *{{שתייה
972 \*\#\#sleep *{{לינה
973 \*\#\#listing *{{רשימה
974 === ?Museums and Galleries?=== === מוזיאונים וגלריות ===
975 === ?Cafés?=== === בתי קפה ===
976 === ?Bars?=== === ברים ===
977 === ?Landmarks?=== === מוקדי העניין המרכזיים ===
978 === ?Festivals and events?=== === אירועים ופסטיבלים שנתיים ===
979 === ?Galleries?=== === גלריות ===
980 === ?Parks?=== === פארקים ===
981 === ?Other?=== === שונות ===
982 === ?Theater?=== === תיאטראות ===
983 === ?Bicycling?=== === רכיבה על אופניים ===
984 == ?Connect?== === נגישות תקשורתית ===
985 === ?Theaters?=== === תיאטראות ===
986 === ?Shopping centers?=== === מרכזי קניות ===
987 === ?Juice?=== === מיץ ===
988 === ?Clubs and bars?=== === מועדונים וברים ===
989 === ?Cafes?=== === בתי קפה ===
990 \#\#Poi\|\|see * {{מוקדי
991 \#\#Poi\|\|do * {{פעילויות
992 \#\#Poi\|\|buy * {{קניות
993 \#\#Poi\|\|eat * {{אוכל
994 \#\#Poi\|\|drink * {{שתייה
995 \#\#Poi\|\|sleep * {{לינה
996 \#\#VCard * {{רשימה
997 \#\#vCard\|type\=see * {{מוקדי
998 \#\#vCard\|type\=do * {{פעילויות
999 \#\#vCard\|type\=buy * {{קניות
1000 \#\#vCard\|type\=eat * {{אוכל
1001 \#\#vCard\|type\=drink * {{שתייה
1002 \#\#vCard\|type\=sleep * {{לינה
1003 \#\#vCard\|type\=hospital * {{בריאות
1004 \|name\= | שם=
1005 \|alt\= | שם חלופי=
1006 \|email\= | מייל=
1007 \|address\= | כתובת=
1008 \|directions\= | הוראות=
1009 \|phone\= | טלפון=
1010 \|tollfree\= | שיחה בחינם=
1011 \|fax\= | פקס=
1012 \|hours\= | שעות=
1013 \|price\= | מחיר=
1014 \|content\= | תיאור=
1015 \|checkout\= | צ'ק אאוט=
1016 \|checkin\= | צ'ק אין=
1017 \|url\= | האתר הרשמי=
1018 \#\#vCard\|type\=museum * {{מוקדי
1019 == ?Stay safe?== === סכנות פוטנציאליות ===
1020 === ?אירועים?=== === אירועים ופסטיבלים שנתיים ===
1021 מיאנמאר מיאנמר
1022 ([^א-ת][בה])סתו([^א-ת]) $1סתיו$2 קישור
1022 \]\] ]] קישור
1023 גיניאה גינאה קישור
1024 (סא?ן דיאגו|סאן דייגו) סן דייגו קישור
1025 ([^א-ת])פסי קול $1פסקולים קישור
1026 ([^א-ת]ו?[מבשל]?)נאסא([^א-ת]) $1נאס"א$2 קישור
1027 ([^א-ת]ו?[מבשל]?)נוטינגהם $1נוטינגהאם קישור
1028 (שני|שלושה|ארבעה|חמישה|שישה|שבעה|שמונה|תשעה|עשרה|חצי|לפחות|[0-9]) מליון $1 מיליון קישור
1029 (\[\[[0-9]+\]\]) +- +(\[\[[0-9]+\]\]) $1–$2 קישור
1030 מחל(ה|ות) מדבק(ו?ת) מחל$1 מידבק$2 קישור
1031 ([^א-ת])ואלהלה([^א-ת]) $1ולהאלה$2 קישור
1032 סטיסטיקות סטטיסטיקות קישור
1033 שני(?:-| )שליש([^א-ת]) שני שלישים$1 קישור
1034 ([^א-ת][לבמשו]?)מונאקו $1מונקו קישור
1035 ( [לבמו])(\[\[[0-9]+\]\]) $1-$2 קישור
1036 קז'ישטוף קשישטוף קישור
1037 (אימפריה|רפובליקה) הרומאית $1 הרומית קישור
1038 ([^א-ת]ו?[כלמשה]?)(אל|סג|רס|רנ)"מ([^א-ת]) $1$2"ם$3 קישור
1039 ([^א-ת]ו?[כלמשה]?)רס"נ([^א-ת]) $1רס"ן$2 קישור
1040 דיגיטאלי דיגיטלי קישור
1041 ה\[\[מד"ב\]\] ה[[מדע הבדיוני]] קישור
1042 ([^ה])\[\[מד"ב\]\] $1[[מדע בדיוני]] קישור
1043 מד"ב מדע בדיוני קישור
1044 המד"ב המדע הבדיוני קישור
1045 ([^א-ת]ו?[כבמשה]?)אברים $1איברים קישור
1046 ([^א-ת]ו?[לבשה]?)גולגלות $1גולגולות קישור
1045 תתי(?:-| )(ה?מ)י(ן|נים) תת-$1ינים קישור
1046 === ?Information Office?=== === מרכז מידע לתייר ===
1047 קנסינגטון קנזינגטון
1048 \* \#\#Voir * {{מוקדי
1049 \* \#\#Faire * {{פעילויות
1050 \* \#\#Acheter * {{קניות
1051 \* \#\#Manger * {{אוכל
1052 \* \#\#Sortir * {{שתייה
1053 \* \#\#Se loger * {{לינה
1054 \* \#\#Listing * {{רשימה
1055 \| nom\= | שם=
1056 \| adresse\= | כתובת=
1057 \| direction\= | הוראות=
1058 \| téléphone\= | טלפון=
1059 \| horaire\= | שעות=
1060 \| prix\= | מחיר=
1061 \| description\= | תיאור=
1062 \| départ\= | צ'ק אאוט=
1063 \| arrivée\= | צ'ק אין=
1064 \| latitude\= | lat=
1065 \| longitude\= | long=
1066 === ?Performing arts?=== === אמנויות הבמה ===
1067 === ?Sports?=== === אירועי ספורט ===
1068 === ?Outdoor recreation?=== === אפשרויות בילוי תחת כיפת השמיים ===
1069 === ?Events?=== === אירועים ופסטיבלים שנתיים ===
1070 === ?Shopping Malls?=== === מרכזי קניות ===
1071 חסרון חיסרון
1072 תמשך תימשך מתמשך
1073 פיסיק פיזיק פיסיקלה
1074 תיאורי?(יה|יית|יות|טי)(?! וביקורת|ן|ם) תאור$1 קישור
1075 תקחו תיקחו
1076 רשאיים רשאים
1077 חניה חנייה
1078 להשאר להישאר
1079 אופצייה אופציה
1080 ייאפשרו יאפשרו
1081 מאיסיבי מסיבי
1082 ארכיאולוג ארכאולוג
1083 שטפו(ן|נות) שיטפו$1
1084 בלרוס בלארוס
1085 אגם גרדה אגם גארדה
1086 מסיונר מיסיונר
1087 תסע תיסע
1088 להזהר להיזהר
1089 כשרו(ן|נות) כישרו$1
1090 == ?מזג ה?אוו?יר ?== == אקלים ==
1091 הי?נ(ם|ן) ה$1
1092 (ש| |ו)הי?נו $1הוא
1093 (ש|ו| )הינה $1היא
1094 הי?נכ(ם|ן) את$1
1095 במידה (ו|ש) אם
1096 == ?Cinema ?== == בתי קולנוע ==
1097 == ?Malls ?== == מרכזי קניות ==
1098 == ?Markets ?== == שווקים ==
1099 \| wikipedia\= | ויקיפדיה האנגלית=
1100 ([^א-ת])ג'ראלד([^א-ת]) $1ג'רלד$2 קישור
1101 שלחן ערוך שולחן ערוך קישור
1102 ויקימקור ויקיטקסט קישור
1103 \[\["([א-ת ]+)"\]\] "[[$1]]" קישור
1104 \[\[([א-ת ]+)\|"([א-ת ]+)"\]\] "[[$1|$2]]" קישור
1105 ([^א-ת][כשהו]?)מבויים $1מבוים קישור
1106 ([^א-ת][שו]?)ציוה([^א-ת]) $1ציווה$2 קישור
1107 ([0-9])־([0-9]) $1–$2 קישור
1108 הבינתחומי בהרצליה הבינתחומי הרצליה קישור
1109 שחקן שחמט שחמטאי קישור
1110 שחקן \[\[שחמט\]\] [[שחמטאי]] קישור
1112 שחקני(ו?)ת שחמט שחמטאי$1ת קישור
1113 ([^א-ת][לבמשהו]?)צואר([^א-ת]) $1צוואר$2 קישור
1114 ([^א-ת])ספיציפי([^א-ת]) $1ספציפי$2 קישור
1115 ([^א-ת][כלמשהו]?)חווייה([^א-ת]) $1חוויה$2 קישור
1116 ([^א-ת][וה]?)עיסק((?:י|ה|יות|ית|ת|אות|יים)[^א-ת]) $1עסק$2 קישור
1117 ([^א-ת][כלבשו]?)אבי(?:-| )טיפוס([^א-ת]) $1אבות טיפוס$2 קישור
1118 ([^א-ת][כלבשהו]?)ייתרון([^א-ת]) $1יתרון$2 קישור
1119 ([^א-ת][לבהו]?)טוניס((?:יה|אי|איו?ת)?[^א-ת]) $1תוניס$2 קישור
1120 ([^א-ת])להרגו([^א-ת]) $1להורגו$2 קישור
1121 ([^א-ת])(?:קונבציונלי|קונבציונאלי|קונבנציונאלי)((?:ת|ות)?[^א-ת]) $1קונבנציונלי$2 קישור
1122 ([^א-ת][לבהו]?)כיוונו(ן|נ) $1כוונו$2 קישור
1123 איחס(ו?[ןנ]) אחס$1 קישור
1124 אקטואלים אקטואליים קישור
1125 סנט פטרסבורג סנקט פטרבורג
1126 סנקט פטרסבורג סנקט פטרבורג
1227 \| wikidata\= | ויקינתונים=
1228 \| image\= | תמונה=
1228 \| wikidata\= | ויקינתונים=
1229 אית(חלה?|חול) את$1 קישור
1230 גיאו(| |-)פוליטי גאו$1פוליטי קישור
1231 מינימאלי מינימלי קישור
1232 מיזנטרופ מיזנתרופ קישור
1233 פילנטרופ פילנתרופ קישור
1234 ([^א-ת][לבהמו]?)אסטמה $1אסתמה קישור
1235 אנטרופולוג אנתרופולוג קישור
1236 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)אמפטי $1אמפתי קישור
1237 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)אוטנטי $1אותנטי קישור
1238 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)טלפטי $1טלפתי קישור
1239 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)אורטופד $1אורתופד קישור
1240 ([^א-ת]ו?[לב]?)גלזגו $1גלאזגו קישור
1241 אוניברסיטות אוניברסיטאות קישור
1242 ([^א-ת][וש]?)התידד $1התיידד קישור
1243 ([בלהמ])ונצואל([הי]) $1וונצואל$2 קישור
1244 ([בלהמ])\[\[ונצואלה\]\] $1[[ונצואלה|וונצואלה]] קישור
1245 ([^א-ת][לבמוש])?די(?:וי|יוי|ווי)([דס][^א-ת]) $1דייווי$2 קישור
1246 אקדמייה אקדמיה קישור
1247 טלוויזיונים טלוויזיוניים קישור
1248 תראפי([^א-ת]|[סהת]|ים|ות) תרפי$1 קישור
1249 ([^א-ת][כהו]?)אמתי(ת?[^א-ת]) $1אמיתי$2 קישור
1250 ([^א-ת][כלבהו]?)גיאות([^א-ת]) $1גאות$2 קישור
1251 ([^א-ת][כלבמשהו]?)אל(?:כוה|כהו)ל([^א-ת]) $1אלכוהול$2 קישור
1252 ([^א-ת][כלבמשו]?)אוניברסיטאת([^א-ת]) $1אוניברסיטת$2 קישור
1253 ([^א-ת][כלמשו]?)(רב|תת) (אלוף|סרן|טוראי|סמל|נגד) $1$2-$3 קישור, קישור
1254 אלוף משנה אלוף-משנה קישור
1255 הנחייה הנחיה כלבי? הנחייה קישור
1257 אחמדינג'אד אחמדינז'אד קישור
1258 קואליצית קואליציית קישור
1259 קטיגור קטגור קישור
1260 טריטורייה טריטוריה קישור
1261 בקטגורית בקטגוריית קישור
1262 טכנולגי טכנולוגי קישור
1263 (שדה|עד|עדי|עדות|שדה|זווית|קו|לקות|לקויי) ראיה $1 ראייה קישור
1264 אינטרקצי(ה|ות|ית) אינטראקצי$1 קישור
1265 ([^א-ת][כלבמשו]?)יכולתיה([ןם]) $1יכולותיה$2 קישור
1266 וירטואלים וירטואליים קישור
1267 \| nome\= | שם=
1268 \| sito\= | האתר הרשמי=
1269 \| indirizzo\= | כתובת=
1270 \| indicazioni\= | הוראות=
1271 \| tel\= | טלפון=
1272 \| numero verde\= | טלפון בחינם=
1273 \| orari\= | שעות=
1274 \| prezzo\= | מחיר=
1275 \| descrizione\= | תיאור=
1276 \| immagine\= | image=
1277 === ?Prezzi modici?=== === אפשרויות בטווח מחירים נמוך מהממוצע ===
1278 === ?Prezzi medi?=== === אפשרויות בטווח מחירים ממוצע ===
1279 === ?Prezzi elevati?=== === אפשרויות בטווח מחירים גבוה מהממוצע ===1280 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)סימפטי $1סימפתי קישור
1281 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)פסיכופט $1פסיכופת קישור
1282 ([^א-ת]ו?[כלבמשה]?)פנטזייה $1פנטזיה קישור
1283 ([^א-ת])ע"מ ([0-9]) $1עמ' $2 קישור
1284 ([^א-ת])ע"מ (ל[א-ת][א-ת]) $1על מנת $2 קישור
1285 ([^א-ת][בה]?)מרכאות([^א-ת]) $1מירכאות$2 קישור
1286 תיאטרון \[\[בית ליסין\]\] [[תיאטרון בית ליסין]] קישור
1287 מדלית מדליית קישור
1288 קוגניטיבים קוגניטיביים קישור
1289 ([^א-ת])לוטנט $1לוטננט קישור
1290 ([גצ])י'([א-ת]) $1'י$2 קישור
1291 איוו(רו?ר) אוו$1 קישור
1292 איורור אוורור קישור
1293 ([כלבמשהו]?)איפ(יון|יונ[יוהםן]|יין|יינה|יינו) $1אפ$2 קישור
1294 טכנולוגייה טכנולוגיה קישור
1295 ([^א-ת]ו?(?:ש|כש)?נ)י(מנ(?:ו|ה|תה)[^א-ת]) $1$2 קישור
1296 קואליציונים קואליציוניים קישור
1297 ([^א-ת][משהכלב])ורמאכט $1וורמאכט קישור
1298 ([^א-ת][במל])ו\[\[(וינה|ונציה|ונצואלה|ורשה)\]\] $1[[$2|ו$2]] קישור
1299 ([^א-ת][במל])\[\[ונציה\]\] $1[[ונציה|וונציה]] קישור
1300 קבריולט קבריולה קישור
1301 סיסטם אוף א דאון סיסטם אוף אה דאון קישור
1302 תאטראות תיאטראות קישור
1303 מהירוית מהירויות קישור
1304 אפליקצייה אפליקציה קישור
1305 מודלובה מולדובה קישור
1306 פדרצייה פדרציה קישור
1307 ([הבלמ])וריאצי $1ווריאצי קישור
1308 צ'מברליין צ'מברלין קישור
1309 מייטב מיטב קישור
1310 האלבום ה?אולפן אלבום האולפן קישור
1311 שנה"ל שנת הלימודים קישור
1312 ואדי ערה ואדי עארה קישור
1313 == ?העלילה ?== ==עלילה== קישור
1314 מנטלים מנטליים קישור
1315 אוויריה אווירייה קישור
1316 העדרו(ת|יות) היעדרו$1 קישור
1317 העלמות([והםן]) היעלמות$1 קישור
1318 הימנו([נן]) המנו$1 קישור
1319 השג(י[וה]ם?[^א-ת]) הישג$1 קישור
1320 טרילוגייה טרילוגיה קישור
1321 קטגורייה קטגוריה קישור
1322 צויי([נן]) צוי$1 קישור
1323 דירב([נן]) דרב$1 קישור
1324 גירסת גרסת קישור
1325 ([^א-ת])הרויח $1הרוויח קישור
1326 שגוייה שגויה קישור
1327 תאורייה תאוריה קישור
1328 ([^א-ת]ה?)אנזימתי $1אנזימטי קישור
1329 (== ?)היסטוריה והווה( ?==) $1היסטוריה$2 קישור
1330 ([^א-ת][כלבמשהו]?)אלמנטיים $1אלמנטים קישור
1331 כשרונ(ו|ות|ם|יים|יות|תיו|תיה)([^א-ת]) כישרונ$1$2 קישור
1332 פירסמ([^ן]) פרסמ$1 קישור
1333 ראוייה ראויה קישור
1334 שיכנעה שכנעה קישור
1335 צוייר צויר קישור
1336 בטאונ(ו|ה|ם|ים)([^א-ת]) ביטאונ$1$2 קישור
1337 לסרוגין לסירוגין קישור
1338 בין-לאומים בין-לאומיים קישור
1339 הדרדרות הידרדרות קישור
1340 קרוב לודאי קרוב לוודאי קישור
1341 ([^מ])גולגלת $1גולגולת קישור
1342 אולימפים אולימפיים קישור
1343 פונקציונאלי פונקציונלי קישור
1344 אירג([נן][^זס]) ארג$1 קישור
1345 מירוצי מרוצי קישור
1346 ([משהוכלב ])עתו([נן]) $1עיתו$2 קישור
1347 ([משהוכלב ])ציפיה $1ציפייה קישור
1348 מעורבתו מעורבותו קישור
1349 אקדמים אקדמיים קישור
1350 ([^א-ת]ה?)עקריים $1עיקריים קישור
1351 ([^א-ת]ה?)פדרלים $1פדרליים קישור
1352 ([^א-ת])להווצר $1להיווצר קישור
1353 ([^א-ת])כשלונ([והםן]) $1כישלונ$2 קישור
1354 ([^א-ת]ו?ה?)גרעונות $1גירעונות קישור
1355 ([^א-ת]ו?[מהכלב])קירבה $1קרבה קישור
1356 ([^א-ת])מיני([- ])האלבום $1המיני$2אלבום קישור
1357 ([^א-ת][^מ]ו?)רעיתו $1רעייתו קישור
1358 ([^א-ת][כלשהו]?)מאויימ $1מאוימ קישור
1359 דומיננטים דומיננטיים קישור
1360 ([^א-ת][משהוכלב]?)יסורים $1ייסורים קישור
1361 ([^א-ת][וש]?)שיגשג $1שגשג קישור
1362 ([^א-ת][כלבמשו]?)סוגית $1סוגיית קישור
1363 ([^א-ת]ו?[הל]?)פליאוף $1פלייאוף קישור
1364 ([^א-ת][כלבמשהו]?)שטפו(ן|נות) $1שיטפו$2 קישור
1365 ([^א-ת][כלבמשהו]?)ניי?טראלי $1נייטרלי קישור
1366 ([^א-ת])ויזואלים $1ויזואליים קישור
1367 ([^א-ת][כלבמשהו]?)אישר(ו?ר) $1אשר$2 קישור
1368 ([^א-ת][כלבמשהו]?)איכל(ו?ס) $1אכל$2 קישור
1369 ([^א-ת][כלבמשהו]?)חרויות([^א-ת]) $1חירויות$2 קישור
1370 ([^א-ת][במל])צרוף $1צירוף קישור
1371 ([^א-ת]ב)מלים $1מילים קישור
1372 ([^א-ת]ו?)ב(אקינגהא?|א?קינגה)ם $1בקינגהאם קישור
1373 \* \#\#ver * {{מוקדי
1374 \* \#\#hacer * {{פעילויות
1375 \* \#\#comprar * {{קניות
1376 \* \#\#comer * {{אוכל
1377 \* \#\#beber * {{שתייה
1378 \* \#\#dormir * {{לינה
1379 \* \#\#listado * {{רשומה
1380 \| nombre \= | שם=
1381 \| dirección \= | כתובת=
1382 \| indicaciones \= | הוראות=
1383 \| tlf \= | טלפון=
1384 \| tlf_gratuito \= | שיחה בחינם=
1385 \| imagen \= | תמונה=
1386 \| horario \= | שעות=
1387 \| precio \= | מחיר=
1388 \| descripción \= | תיאור=
1389 \| hora_salida \= | צ'ק אאוט=
1390 \| hora_entrada \= | צ'ק אין=
1391 \| alt \= | שם חלופי=
1392 \| url \= | האתר הרשמי=
1393 \| email \= | מייל=
1394 \| fax \= | פקס=
1395 שנחאי שאנגחאי
1396 ([^א-ת]ו?ה?)דוקומנטרים $1דוקומנטריים קישור
1397 אגרות( ה?)חוב איגרות$1חוב קישור
1398 ([^א-ת]ו?)להעלם $1להיעלם קישור
1399 שנגחאי שאנגחאי
1400 "
1401 "
1402 אגרות( ה?)חוב איגרות$1חוב קישור
1403 ([^א-ת]ו?)להעלם $1להיעלם קישור
1404 ([^א-ת][הו]?)מנטאלי((?:ם|ים|יות|ת|זם)?[^א-ת]) $1מנטלי$2 קישור
1405 ([^א-ת][הו]?)אינסטרומנטאלי $1אינסטרומנטלי קישור
1406 ([^א-ת][כלבמשו]?)מיניסוטה $1מינסוטה קישור
1407 תוך גולגו?לתי תוך-גולגולתי קישור
1408 ([^א-ת][כלבמשהו]?)ליגיו((?:ן|נות|ר|רים)[^א-ת]) $1לגיו$2 קישור
1409 ([משהכלב])וייטנא([מם]) $1ווייטנא$2 קישור
1410 ([משהכלב])\[\[וייטנאם\]\] $1[[וייטנאם|ווייטנאם]] קישור
1411 ([^א-ת][משהכלב])וינגייט $1ווינגייט קישור
1412 ([^א-ת]ו?ל)ויליאם $1וויליאם קישור
1413 ([^א-ת][משהלב])וירוס $1ווירוס קישור
1414 ([^א-ת][משהלב])\[\[וירוס\]\] $1[[וירוס|ווירוס]] קישור
1415 ([^א-ת][משהכלב])וידוי $1ווידוי קישור
1416 ([^א-ת][משהלב])ויסות $1וויסות קישור
1417 ([^א-ת][משהכלב])ויילס $1וויילס קישור
1418 ([^א-ת][משהכלב])ויקטור $1וויקטור קישור
1419 ([^א-ת][משהכלב])ונקובר $1וונקובר קישור
1420 ([^א-ת][משהכלב])\[\[ונקובר\]\] $1[[ונקובר|וונקובר]] קישור
1421 ([^א-ת][משהכלב])ויסקונסין $1וויסקונסין קישור
1422 ([^א-ת][משהכלב])\[\[ויסקונסין\]\] $1[[ויסקונסין|וויסקונסין]] קישור
1423 ([^א-ת][כלבשהו]?)בעייתים $1בעייתיים קישור
1424 *
1425 טייוואן טאיוואן
1426 גיאורגיה גאורגיה
1439 ([^א-ת])ויצ"ו([^א-ת]) $1ויצו$2 קישור
1440 ירי((?:ות)? )מגוף[ \-](ראשון|שלישי) ירי$1בגוף $2 קישור
1441 ([^א-ת][כלבמשהו]?)לו(?:ו|י)?יתנ $1לווייתנ קישור
1442 ([^א-ת][כלבמשהו]?)שערורי([הת]) $1שערוריי$2 קישור
1443 ([^א-ת][וש]?)יווצר $1ייווצר קישור
1444 ([^א-ת][כלבמשהו]?)כנופית $1כנופיית קישור
1445 ([^א-ת][כלבמשהו]?)אימפרית $1אימפריית קישור
1446 ([^א-ת]ו?)להשאר([^א-ת]) $1להישאר$2 קישור
1447 ([^א-ת][כלבמשהו]?)מעינות([^א-ת]) $1מעיינות$2 קישור
1448 ([^א-ת][כלבמשהו]?)צרפתיה([^א-ת]) $1צרפתייה$2 קישור
1449 ([^א-ת][כלבמשהו]?)איטלקיה([^א-ת]) $1איטלקייה$2 קישור
1450 ([^א-ת][וה]?)ספציפים $1ספציפיים קישור
1451 ([^א-ת][כלהו]?)תעשייתים $1תעשייתיים קישור
1452 ([^א-ת][להו]?)פורמלים $1פורמליים קישור
1453 ([^א-ת][כלבמשהו]?)ספרדיה $1ספרדייה קישור
1454 ([^א-ת][כלבמשהו]?)אובייקטיבים $1אובייקטיביים קישור
1455 ([^א-ת][כלבמשהו]?)עכשווים $1עכשוויים קישור
1456 תחנ(ו?ת ה?)כח([^א-ת]) תחנ$1כוח$2 קישור
1457 ([^א-ת][כלבמשו]?)הילארי([^א-ת]) $1הילרי$2 קישור
1458 ([^א-ת][וכש]?)ייל((?:כו|ך)[^א-ת]) $1יל$2 קישור
1459 אינדיווידואל אינדיבידואל קישור
1460 ([^א-ת][כלבמשו]?ה?)לווית([וה][^א-ת]) $1לוויית$2 קישור
1461 ([^א-ת]ו?כ?ש?[תי])(קחו?[^א-ת]) $1י$2 קישור
1462 ([^א-ת]ו?כ?ש?[תי])שאר(ו?[^א-ת]) $1ישאר$2 קישור
1463 עקרון זה עיקרון זה קריי?ת עקרון קישור
1464 ([^א-ת][ומש]?ה)עקרון $1עיקרון קריי?ת עקרון קישור
1465 ארט נובו אר נובו
1465 יוכלים יכולים
1466 היתה הייתה
1467 הרפתקאנים הרפתקנים
1468 פיצריה פיצרייה
1469 בע"ח בעלי חיים
1470 מרסיסייד מרזיסייד
1472 פרבר פרוור
1473 בינלאומי בין-לאומי
1474 (ו?[שהב])שיחזור $1שחזור קישור
1476 עיר(עו?ר) ער$1 קישור
1477 ([^א-ת][כלבמהו]?)גיזרה $1גזרה קישור
1478 ([^א-ת][משהכלב])וירג'יניה $1ווירג'יניה קישור
1479 ([^א-ת][משהכלב])\[\[וירג'יניה\]\] $1[[וירג'יניה|ווירג'יניה]] קישור
1480 ([^א-ת][כלבמשהו]?)שיחר(ו?ר[הוםן]?[^א-ת]) $1שחר$2 קישור
1481 קאעידה קאעדה
1482 קעידה קאעדה
10000 \[\[([\s:])?(Talk|talk|TALK) [[$1שיחה