לדלג לתוכן

ויקימסע:בודק

מתוך ויקימסע

בוויקימסע, בודק הוא אדם שנבחר בידי הקהילה להחזיק ביכולת טכנית המאפשרת לבדוק כתובות IP של משתמשים רשומים וכן לאתר את כל העריכות שבוצעו מכתובת IP מסוימת, כולל אלה שנעשו בידי משתמשים רשומים. הרשאה זו קרויה בוויקימדיה בשם CheckUser.

בקשות לבדיקה והפעלת הסמכות

[עריכה]
 1. בקשות לביצוע בדיקת משתמש או כתובת IP יש להציג בויקימסע:בודק/בקשות לבדיקה. באותו דף יודיעו הבודקים, לגבי כל בקשה, על הסכמתם, התנגדותם, או הימנעותם מהכרעה.
 2. הנחיה כללית. הבודקים מונחים לעשות ביכולותיהם המיוחדות שימוש רק כדי לאתר כתובות IP של משתמשים הגורמים לוויקימסע, תחת מעטה החשאיות של הרישום, נזק משמעותי. ההחלטה בשאלה מהו 'נזק משמעותי' מושארת לשיקול דעתם של הבודקים, בכל מקרה לגופו.
 3. החלטה על ביצוע בדיקה. בדיקה תבוצע על-פי אחד משני התנאים הבאים:
  • 1. הבדיקה תואמת כללים שהוסכמו בין הבודקים, נרשמו בויקימסע:בודק/בקשות לבדיקה#כללים, ונחתמו על ידי כל הבודקים הפעילים; או
  • 2. נרשמה הסכמה של בודק אחד לפחות מלבד זה המבצע בפועל את הבדיקה, ובתנאי שאף בודק לא התנגד לה במפורש.
  האמור לעיל חל כאשר ממונים שלושה בודקים או יותר. כאשר ממונים שני בודקים, בדיקה תתבצע רק לאחר הסכמת שניהם, או בהודעת אחד מהם שלא נתקלה בהתנגדות האחר בתוך 24 שעות. אם ממונה רק בודק אחד, תידון כל הצעה כאילו נתקלה בהתנגדות, ותטופל כבסעיף 5 להלן.
  בסעיף זה, הסכמה - לרבות בקשה, אם זו הועלתה לראשונה על ידי אחד הבודקים.
 4. בדיקה בנוהל חירום. במקרים חריגים (כגון, כאשר נדרשת פנייה מיידית למשטרה), ובמידת האפשר תוך התייעצות עם ביורוקרט, יכול כל בודק לבצע בדיקה, גם שלא על-פי הכללים המוסכמים וללא קבלת הסכמה מפורשת כבסעיף 3. על בדיקה לפי סעיף זה תושאר הודעה מפורשת בדף הבקשות, והיא תאושר בדיעבד על ידי הבודקים האחרים.
 5. מחלוקת. במקרה של הצעה לבדיקה שנתקלה בהתנגדות של בודק אחד, ניתן לקיים בדיקה רק אם ארבעת הבודקים האחרים הביעו הסכמה מפורשת לבדיקה, ואם יש שני בודקים או יותר המתנגדים לבדיקה, ניתן לבצע בדיקה רק אם הוחלט כך ברוב רגיל בהצבעת מפעילים ובודקים בת 3 ימים, שיזם אחד מהבודקים. בהצבעה כנ"ל יהיה לכל מפעיל ולכל בודק קול אחד, לרבות מפעיל שהוא גם בודק.
 6. פרסום תוצאות הבדיקה. את המידע שהתקבל, או כל חלק ממנו, יוכלו הבודקים לפרסם באחד מדפי ויקימסע, או למסור אותן לכל משתמש רשום, לפי שיקול דעתם, ובכפוף להנחיות הקרן בנושא הגנה על פרטיות.
 7. תיעוד. רשימה אוטומטית של משתמשים שכתובתם נבדקה מנוהלת על ידי המערכת, והיא גלויה בפני הבודקים בלבד. בנוסף לזה, יבוצע רישום ידני פומבי בדף טיפול בהשחתה. הרישום יכלול את שם הבודק, התאריך, שם המשתמש הנבדק, תמצית נימוקי ההחלטה על בדיקה. כתובת ה-IP תירשם רק אם הוגשה תלונה לספק אינטרנט בעניינה.
  למרות האמור לעיל, בהסכמה (פומבית או חשאית) של שלושה בודקים, או שני בודקים וביורוקרט, אפשר לעכב את הפרסום הפומבי של ביצוע פעולת הבדיקה, או להימנע ממנו כליל.

מינוי בודקים

[עריכה]

מספר הבודקים

[עריכה]

הועתק מוויקיפדיה העברית וחסר כל קשר למציאות כיום:

 1. בכל עת יהיו בוויקימסע העברי חמישה בודקים.
 2. ירד מספר הבודקים מן המספר הקבוע עקב פרישה או הדחה, יתקיימו בחירות לתפקיד, שיחלו בתוך שבעה ימים מן הפרישה או ההדחה. עלה המספר הקבוע על מספר הבודקים המכהנים עקב שינוי בחוק, יתקיימו בחירות לתפקיד, שיחלו בתוך שבעה ימים מן השינוי בחוק.
 3. התקיימו בחירות לתפקיד ומספר הבודקים לא הגיע לאחריהן למספר הקבוע, יתקיימו בחירות חוזרות לאחר 30 יום.

בחירת הבודקים

[עריכה]
 1. על המועמדים לעמוד בתנאים שנקבעו על ידי קרן ויקימדיה - כלומר להיות בני 18 ומעלה, ולהיות מוכנים לזהות עצמם בפני הקרן (לפי הנהלים בסעיף 9) אם ייבחרו לתפקיד.

שאר הסעיפים הם הצעות שהועתקו מהוויקיפדיה העברית ויש אולי טעם לאמצן:

 1. כשירים להיבחר. לתפקיד בודק יוכל להציע עצמו כל משתמש רשום שביצע לפחות 2,000 עריכות במרחב הראשי. משתמש רשום, לרבות מפעילים וביורוקרטים, ולמעט כל בודק מכהן. בנוסף,
 2. ניהול הבחירות. הבחירות יתנהלו בדף בחירה, במתכונת ויקימסע:בודק/בחירת בודקים - 3. דבר פתיחת ההצבעה יפורסם כפי שמקובל. עם פתיחתו, יכלול הדף את הנוסח הבא, כאשר התוכן שבין סוגריים מוחלף במידע המתאים:
  • זוהי הצבעה על תפקיד בודק, המתקיימת עקב <האירוע המחייב הצבעה>. בהצבעה אמורים להיבחר <מספר הבודקים שיש למנות> בודקים, נוסף על הבודקים המכהנים. ההצבעה מתנהלת על-פי הכללים שנקבעו בדף הנהלים, והיא תיפתח ב<תאריך ושעה>, ותינעל ב<תאריך ושעה>.
  • המועמדים לתפקיד מתבקשים להציע עצמם לפני התאריך הנקוב. אין להצביע לפני תאריך זה.
  • דיונים הקשורים להצבעה ולמתמודדים בה, יתנהלו בדף השיחה של דף הבחירה.
 3. הגשת מועמדות. כל משתמש הכשיר להיבחר (על-פי סעיף 1 לעיל) יכול להציע את שמו בדף ההצבעה טרם פתיחתה. המועמד יוכל להסיר את מועמדותו בכל עת, עד תום ההצבעה.
 4. קיום הצבעה. הצבעה בפועל תתקיים בהינתן מועמד אחד לפחות.
 5. בעלי זכות בחירה. בהצבעה יכול להשתתף כל בעל זכות בחירה, למעט המועמדים עצמם. (מי שהיה מועמד והסיר את מועמדותו, אינו נחשב עוד מועמד לעניין זה).
 6. אופן ההצבעה. ההצבעה מתנהלת כאמור בסעיף 2, מפתיחתה ועד נעילתה. כל מצביע רשאי להצביע "בעד" אחד מן המועמדים, או "נגד כל המועמדים", ולנמק את הצבעתו בקיצור נמרץ (עד שמונים תווים, למעט שם המשתמש והתאריך, בגודל כתב סטנדרטי, ללא הדגשה וללא צבע).
 7. משך ההצבעה. ההצבעה תארך שבעה ימים.
 8. סיכום ההצבעה. בתום ההצבעה, ידורגו המועמדים שמספר התומכים בהם כפול לפחות ממספר המצביעים "נגד כל המועמדים", ושיש להם 25 תומכים או יותר, על-פי מספר התומכים. המועמדים שנבחרו הם הראשונים בדרוג זה, עד למילוי מכסת הבודקים שיש לבחור. אם כלה המניין בין שני מועמדים שמספר תומכיהם שווה, יסכימו ביניהם המועמדים שזה מספר התומכים שלהם, פה אחד, מי נבחר. בהיעדר הסכמה פה אחד (בתוך יממה מתום ההצבעה), יבחר ביניהם ביורוקרט. במקרה של מועמד יחיד יהיה עליו לעמוד בתנאי הדירוג (מספר תומכים כפול ממספר מתנגדים ו-25 תומכים או יותר).
 9. מינוי בפועל. מינוי הבודקים יהיה בתוקף, בכל מקרה, מתום ההצבעה, ותיכתב בקשה במטא לקבלת המינוי. לפי הנחיות קרן ויקימדיה, הבודקים חייבים לזהות עצמם בפני הקרן לפני שיקבלו את התפקיד. הזיהוי יתבצע לפי הנהלים הכתובים במכתב זה: שליחת תצלום של תעודה מזהה כלשהי הכתובה באותיות לטיניות (רישיון נהיגה, דרכון) באמצעות פקס, דואר אלקטרוני או דואר רגיל למשרדי קרן ויקימדיה בארצות הברית. לאחר מכן עליהם לבקש את ההרשאה בדף המתאים, בציינם שם שביצעו את הזיהוי. בודק נבחר שלא זיהה עצמו בפני הקרן ולא קיבל את המינוי הטכני בתוך 14 ימים מיום בחירתו, ייחשב כאילו התפטר, והתפקיד יעבור לבא אחריו בדירוג.
 10. הסתיימה ההצבעה ומספר הבודקים לא הגיע למספר הקבוע, יפעלו לפי סעיף 3 תחת הכותרת "מספר הבודקים".

פרישה והדחה

[עריכה]
 1. בודק יוכל להתפטר מתפקידו על ידי מסירת הודעת פרישה מפורשת ברשימת הבודקים. ההתפטרות תיכנס לתוקף מידית.
 2. הדחת בודק נעשית באופן דומה להדחת מפעיל, כמפורט בנוהל ביטול הרשאה למפעילים.
 3. בודק שפרש או הודח אינו רשאי לעשות עוד שימוש ביכולות הבודק, ועליו לבקש את הסרתן מן הגורמים המתאימים; ביורוקרט יוודא ביצוע הנחיה זו.

שמות הבודקים

[עריכה]

פרטי הבודקים הממונים ותקופת כהונתם מפורטים בדף מיוחד: ויקימסע:בודק/רשימת הבודקים. הדף פותח ברשימה עדכנית של הבודקים המכהנים, המופרדת באופן ברור מכל מידע אחר באותו דף.

קיימת גם רשימה אוטומטית של המשתמשים המחזיקים מבחינה טכנית ביכולות הבדיקה; יובהר כי הכללות ברשימה זו אינה הופכת משתמש לבודק, כפי שהוגדר בדף זה.

ראו גם

[עריכה]